CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Công tác khoa giáo - Nâng tầm cao hơn trong hội nhập quốc tế

Thứ tư - 29/07/2020 17:53
(QTO) - Giáo dục và đào tạo; Khoa học và công nghệ; Y tế; Dân số/KHHGĐ; Gia đình; Trẻ em; Thể dục - Thể thao; Bảo hiểm Y tế; Bảo hiểm xã hội; Môi trường và Công tác trí thức là các lĩnh vực của công tác khoa giáo. Đây là những lĩnh vực cực kỳ quan trọng và bao trùm lên hầu hết các mặt của đời sống xã hội, của cộng đồng; liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và phải được bắt đầu từ cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự phát triển các lĩnh vực của công tác khoa giáo.

 

 

Các tài liệu, ấn phẩm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, xuất bản. Ảnh: PV

 

Nhìn lại 5 năm (2015-2020) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cùng với những thành tựu chung, các lĩnh vực khoa giáo đã có những kết quả quan trọng: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển. Mạng lưới trường lớp được quy hoạch, sắp xếp lại phù hợp; tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng cao. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ được duy trì vững chắc. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định; chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước phát triển khởi sắc, nhiều học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế. Các chính sách về đào tạo nghề được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; công tác kết nối giữa cơ sở đào tạo nghề với cơ sở sử dụng lao động được thực hiện bài bản góp phần đưa tỉ lệ học sinh, sinh viên, lao động được đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn có việc làm sau đào tạo chiếm tỉ lệ cao.

 

Về lĩnh vực y tế, đã từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống các bệnh viện đa khoa và cơ sở điều trị khu vực. Mạng lưới y tế được củng cố; nguồn nhân lực ngành y tế được quan tâm phát triển; nhiều kỹ thuật mới, hiện đại về khám, chữa bệnh được triển khai ứng dụng; chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ đối với bệnh nhân chuyển biến tích cực. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm thực hiện tốt. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có bước chuyển biến tích cực. Đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, một số chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ được đổi mới và đi vào chiều sâu; nhiều tiến bộ kỹ thuật, mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đạt kết quả cao, được triển khai áp dụng trong sản xuất. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường được tăng cường.

 

Những kết quả đạt được về các lĩnh vực khoa giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo tiền đề cho việc hoạch định chủ trương, chính sách nói chung, trong đó có các lĩnh vực công tác khoa giáo 5 năm tới (2020- 2025).

 

Đảng lãnh đạo công tác khoa giáo chính là chăm lo nhân tố con người; đẩy mạnh công tác khoa giáo, làm tốt các lĩnh vực khoa giáo tức là trực tiếp hay gián tiếp đảm bảo cho nhân tố con người được phát huy trong quá trình phát triển bền vững của quê hương.

 

Với quan điểm: Chủ động hội nhập, không ngừng đổi mới sáng tạo; tận dụng tối đa cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển; phát huy sức mạnh về truyền thống văn hóa, lịch sử và phẩm chất con người Quảng Trị; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, trong thời gian tới cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

 

Thực hiện tốt mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân và sự tuân thủ pháp luật. Tạo điều kiện nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tham gia hoạt động, sáng tạo văn hóa của Nhân dân. Coi trọng ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ để tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực. Đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển đồng bộ thị trường lao động; thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động; chuyển dịch việc làm khu vực nông thôn theo hướng phi nông nghiệp; đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Khai thác, phát huy có hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hoá, thể thao nhất là ở cơ sở; quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho các sinh hoạt văn hóa, thể thao gắn với các công trình phúc lợi công cộng. Quan tâm đầu tư, tôn tạo, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển thông tin - truyền thông; phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, nhất là các dự án tạo nền tảng tiếp cận và nắm bắt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hạ tầng kinh tế số. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng; định hướng, khuyến khích, hỗ trợ sáng tạo và phổ biến các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, giàu chất nhân văn, định hướng xã hội tích cực.

 

Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể trong Nhân dân gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ”.

 

Đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế; chăm lo hệ thống y tế dự phòng mạnh cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ. Đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo; coi trọng và có chính sách để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ ngành y tế; thu hút, trọng dụng y, bác sỹ giỏi; tăng cường nhân lực y tế cho khu vực nông thôn, miền núi và một số chuyên khoa; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về y tế.

 

Huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư để thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững.

 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, nhà ở phòng, tránh bão lụt, nhà ở cho người có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

Với những định hướng đó, cùng với quyết tâm của các cấp uỷ đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ... chắc chắn nhiệm kỳ 2020-2025 công tác khoa giáo sẽ được nâng lên tầm cao hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH,HĐH và hội nhập quốc tế.

 

Nguyễn Trí Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
banner 01 SJGB
banner 02 GHVA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây