CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo đưa huyện Gio Linh ngày càng phát triển

Chủ nhật - 22/03/2020 21:06

Phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo đưa huyện Gio Linh ngày càng phát triển

* TRƯƠNG CHÍ TRUNG, TUV, Bí thư Huyện ủy Gio Linh
(QT) - Ngày 23/3/1990, huyện Gio Linh được lập lại, trở về với tên gọi thân thương của mình, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong thời kỳ mới. Phát huy truyền thống anh hùng, khát vọng và ý chí vươn lên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, sau 30 năm xây dựng và phát triển, huyện Gio Linh đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào.

Nền kinh tế của huyện phát triển khá nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 9%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 45,8 triệu đồng/ năm. Sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp phát triển khá toàn diện; nông nghiệp và kinh tế nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; xây dựng liên kết sản xuất với tiêu thụ. Nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ tiên tiến được triển khai, tạo tiền đề hình thành các vùng chuyên canh tập trung, thực hiện đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, lợi thế ở các vùng miền. Nông nghiệp hữu cơ và khai thác, chế biến thủy hải sản được xem là thế mạnh của huyện. Vì thế, sản xuất nông- lâmngư nghiệp đã trở thành ngành sản xuất hàng hóa quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

 

Bên cạnh đó, huyện đã chú trọng phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ, hình thái và quy mô ngày càng tăng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Từ chỗ “trắng” về công nghiệp, đến nay trên địa bàn có Khu công nghiệp Quán Ngang, Khu du lịch Cửa Việt và nhiều chương trình, dự án trọng điểm đang được xây dựng. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thế mạnh tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; các nghề truyền thống được duy trì, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Hoạt động dịch vụ tắm biển, nghỉ dưỡng phát triển mạnh; tăng cường quảng bá, giới thiệu du lịch sinh thái cộng đồng như ở giếng cổ Gio An, du lịch biển... Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng đầu tư xây dựng khá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh tế và dân sinh. Hằng năm huy động từ các nguồn lực đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng hàng trăm tỉ đồng. Đến nay, hệ thống hạ tầng giao thông được quan tâm mở rộng theo định hướng phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu vận tải, sản xuất và đời sống của người dân.

 

30 năm qua, cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân Gio Linh đã chú trọng chăm lo đến lĩnh vực văn hoá- giáo dục. Nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông gắn với mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện đã được chú trọng, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất cho Nhân dân. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống được gìn giữ, phát huy, các thiết chế văn hoá được đầu tư, các vấn đề xã hội được tập trung giải quyết có hiệu quả, phát triển hài hòa giữa đô thị - nông thôn, đồng bằng- miền núi- miền biển, giảm bớt chênh lệch mức sống và thu nhập giữa các vùng; giáo dục có sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ; chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt được nhiều kết quả quan trọng; tỉ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 5,81%. Quốc phòng- an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố tăng cường.

 

Xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Cửa Việt. Ảnh: HNK

 

Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh luôn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò lãnh đạo các cấp ủy gắn với phát huy tính chủ động sáng tạo của các cơ quan, đơn vị. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, có hiệu quả sâu rộng trong cán bộ, Nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng gắn với hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng…

 

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt và quản lý quy hoạch đảm bảo chặt chẽ. Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới. Kết quả giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đảm bảo các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống. Đồng thời tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Nhìn lại 30 năm xây dựng và phát triển, đó là một chặng đường gian lao nhưng ghi dấu sự nỗ lực và quyết tâm vượt khó, tinh thần đoàn kết thống nhất ý chí và hành động của cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Những kết quả đạt được là quá trình phấn đấu liên tục, là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, tạo nền tảng và động lực cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Gio Linh tiếp tục vững bước tiến lên thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương. Thời gian tới huyện Gio Linh cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền năng động, sáng tạo, hiệu quả và liêm chính. Phát huy ý chí và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ làm đòn bẩy của nền kinh tế. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các vùng miền; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thống quê hương. Tăng cường quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Gio Linh nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng -an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, để xây dựng quê hương Gio Linh ngày càng phát triển, đẹp giàu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây