CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Triệu Phong tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

Thứ ba - 28/07/2020 14:25

* LÊ CẢNH BIÊN, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong

 

(QTO) - Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhân tố quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Theo đó, Huyện ủy chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; sau khi được học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, liên hệ chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chỉ đạo tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân. Chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, Huyện ủy, cấp ủy cơ sở đều xây dựng chủ đề, kế hoạch hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên để thực hiện. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt chi bộ định kỳ để đảng viên “tự soi”,“tự sửa”, thực hiện việc nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

 

Công tác tổ chức bộ máy được chú trọng đảm bảo kế hoạch đề ra. Đến nay, đã hoàn thành việc sáp nhập thôn, tiểu khu, đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, trường học, các hội quần chúng và thực hiện kiêm nhiệm chức danh theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, sau sắp xếp còn 18 xã, thị trấn, 92 thôn, tiểu khu, 45 trường học, giảm 1 xã, 54 thôn và 19 trường học. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện tích cực, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 925 đảng viên, hiện toàn huyện có hơn 4.100 đảng viên. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đánh giá cả nhiệm kỳ 2015- 2020, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt bình quân 92,5%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 97%.

 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường. Nhiệm kỳ 2015- 2020, Huyện ủy, cấp ủy, UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra 596 lượt tổ chức đảng và 149 đảng viên, giám sát 442 lượt tổ chức đảng và 347 đảng viên. Kịp thời chỉ đạo, giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng và việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế tình trạng vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Xã Triệu Sơn đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NV

 

Công tác dân vận có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, đoàn kết, động viên Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là phát huy vai trò làm chủ, tham gia xây dựng nông thôn mới, giám sát hoạt động của chính quyền, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới, trong đó chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng bộ. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định chủ đề, lựa chọn khâu đột phá, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Hoạt động của HĐND các cấp trong huyện được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, chất lượng các kỳ họp, tiếp xúc cử tri được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao. Công tác cải cách hành chính được triển khai toàn diện, đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

 

Hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, chăm lo bảo vệ tốt các quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; vai trò làm chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được phát huy. Từ những kết quả đạt được đó, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện Triệu Phong được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Phát huy dân chủ, trí tuệ trong Đảng, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của người dân quê hương.

 

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, có tâm, có tầm, năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, có tính quyết đoán cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; càng khó khăn, càng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén vận dụng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của Nhân dân, tích cực vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm như đất đai, thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng lãng phí, các cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm về kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập.

 

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa chú trọng tính toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm, tạo tính đột phá, có giải pháp tích cực, khả thi, phù hợp để thực hiện và đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hằng năm, cần dành thời gian để đánh giá nghiêm túc về các mặt lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan từ đó nâng tầm tư duy, có biện pháp khắc phục, phát huy, theo kịp tình hình, qua đó rút kinh nghiệm, tránh sự bảo thủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết web
 
banner 01 SJGB
banner 02 GHVA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây