Sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội 13

Thứ bảy - 27/03/2021 07:36 491 0
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội 13 thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong đời sống.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh).
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh).

Ngày 27/3, tại Nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dự hội nghị có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; và 959. 287 đại biểu là cán bộ đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Thành công của đại hội đã góp phần củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển đất nước phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Theo ông Thưởng: Các văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi.

Các văn kiện đã thực sự tổng kết, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng lòng dân, quyết tâm ý chí phát triển của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để bảo đảm cho sự nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đạt kết quả cao, ông Võ Văn Thưởng đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ, là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ Đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Đồng thời góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Ông Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, việc triển khai nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền Nghị quyết cần tiến hành nghiêm túc có chất lượng.

Tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội 13 từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thành tựu 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, nhận diện đầy đủ những thuận lợi thời cơ khó khăn thách thức, và nhiệm vụ của các cấp ủy trong thời gian tới liên hệ vận dụng phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị để xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025.

“Nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả các mối quan hệ lớn giữa đổi mới ổn định và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng XHCN, giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN, giữa Nhà nước thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội bảo vệ môi trường, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỷ cương xã hội” - ông Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Trong quá trình nghiên cứu, học tập Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng phải được tiến hành thường xuyên bền bỉ đồng bộ sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Trong quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung Nghị quyết. Kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa đúng, chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Nhấn mạnh việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 chỉ là bước đầu, theo ông Võ Văn Thưởng điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần, và quyết tâm 30 phần”, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Đại hội 13.

Trên cơ sở đó, ông Võ Văn Thưởng đề nghị, ngay sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả góp phần nâng cao đời sống nhân dân, và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội 13 thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong đời sống. Kịp thời khắc phục hạn chế yếu kém mà đại hội đã chỉ ra. Đó là chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu chậm được khắc phục, năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết còn hạn chế.

Cũng theo ông Võ Văn Thưởng, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đại hội và việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi địa phương, đơn vị. Khắc phục triệt để bệnh hình thức qua loa, đại khái.

Kịp thời phát hiện khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu học tập, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng ở mỗi cấp.

Tác giả bài viết: MAI LOAN - VIỆT THẮNG

Nguồn tin: daidoanket.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây