Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII: Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và thống nhất một số nội dung quan trọng

Thứ năm - 03/11/2022 10:38 145 0
(QTO) - Sáng nay 3/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 9 để thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị. Đại diện Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khái quát lại các nội dung được bàn thảo tại hội nghị - Ảnh: T.T
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khái quát lại các nội dung được bàn thảo tại hội nghị - Ảnh: T.T

Những nội dung tập trung thảo luận

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII và các nội dung trình hội nghị lần này được BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy xác định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với các vấn đề trọng tâm. Đồng thời tạo sự chủ động cho các cơ quan tham mưu và các ban, ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện bằng những giải pháp hữu hiệu, sát đúng.

 

Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ để tập trung thảo luận kỹ và quyết định tại hội nghị lần này là xây dựng 4 chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, ban hành ngày 16/6/2022, gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao (gọi tắt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18).

 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21).

 

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gắn với gắn thực hiện Thông báo Kết luận số 16-KL/TW (ngày 7/7/2022) của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW.

 

Trên cơ sở đó, hội nghị bàn, thảo luận để thông qua Kết luận của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, 19 theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và thực tiễn tình hình của tỉnh trong thời gian tới.

 

Tham gia thảo luận về dự thảo chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, có ý kiến đề nghị không nên chờ đến khi tỉnh tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình đảng bộ bộ phận mới quyết định có duy trì hay không, mà để các địa phương chủ động quyết định cho phù hợp tình hình thực tế.

 

Đề nghị bổ sung thêm việc nghiên cứu thí điểm thành lập chi bộ lực lượng vũ trang cấp xã để tinh gọn tổ chức đảng và thống nhất mô hình tổ chức đảng giữa các lực lượng vũ trang, bổ sung giải pháp để tiếp tục sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đề nghị nghiên cứu mô hình thí điểm chi bộ thuộc cơ quan ở phường, xã để đánh giá sát đúng về đảng viên hơn.

 

Về phát triển đảng viên trẻ, đề nghị cần tăng cường quan tâm phát triển đảng viên trong các cơ sở giáo dục. Liên quan đến hiệu quả quản lý và sử dụng đất, có ý kiến cho rằng hiện nay tỉ lệ thực hiện theo quy hoạch đất đai còn thấp, việc sử dụng đất đai đô thị, nhất là các khu đất vàng ở trung tâm đô thị cần được tính toán, sử dụng một cách thông minh, hiệu quả.

 

Về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đề nghị cần tập trung thực hiện các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với ưu đãi vượt trội, thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp đang triển khai có hiệu quả.

 

Đối với phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, đề nghị cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, tăng cường việc liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác…

 

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.T

 

Quyết liệt, đồng lòng để thực hiện hiệu quả các nghị quyết

 

Khái quát lại các nội dung đã thảo luận và thống nhất tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, trên cơ sở quán triệt đầy đủ, sâu sắc 5 quan điểm chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng được xác định tại Nghị quyết số 18 để triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, đồng thời rà soát, điều chỉnh các chính sách của địa phương về đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH, QP - AN.

 

Rà soát, ban hành các chính sách địa phương, các quy định để triển khai thi hành Luật Đất đai và một số quy định pháp luật có liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, có chế tài xử lý đối với tình trạng lãng phí đất đai. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai ở địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

 

 

Để các chủ trương, các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19, cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp tại các lĩnh vực và trong nội bộ của từng lĩnh vực sản xuất, thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sản xuất nông nghiệp.

 

Nghiên cứu, ban hành các chính sách địa phương để phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống cư dân nông thôn và xây dựng nông thôn gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang điều hành thảo luận tại hội nghị - Ảnh: T.T

 

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách địa phương về khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Thống nhất bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tập trung, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến huyện để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các chính sách, quy định pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

 

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21, thống nhất cao 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiên cứu triển khai những mô hình mới về tổ chức xây dựng Đảng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn đi đôi với nâng cao chất lượng phát triển đảng viên.

 

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, bất cập, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hài hòa các nghị quyết số 18, 19 của Trung ương khóa XII trên tinh thần tiếp tục bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể trong các nghị quyết.

 

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, thực hiện Thông báo số 16-TB/TW và các văn bản liên quan, hội nghị thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch số 86-KH/TU và 84-KH/TU, nhất là việc tạm dừng hoặc thôi thực hiện một số mô hình thí điểm.

 

Để các chủ trương, các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương.

 

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy đảng và hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Thanh Trúc

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây