Pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai - 06/06/2022 22:23 696 0
(QTO) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các âm mưu, luận điệu sai trái của kẻ thù là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của Đảng. Thực tiễn lịch sử cho thấy, nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam dẫn đường, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Cán bộ, đảng viên thường xuyên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng - Ảnh: LỆ NHƯ
Cán bộ, đảng viên thường xuyên được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng - Ảnh: LỆ NHƯ

Công tác tư tưởng là vũ khí sắc bén

 

Nền tảng tư tưởng của Đảng là sự kết hợp chặt chẽ giữa Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo giữa độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội khoa học và quy luật phát triển tiến hóa của lịch sử loài người, áp dụng phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, muốn giải phóng dân tộc thành công thì “cần có sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân. Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”.

 

Thực tiễn chứng minh, trải qua 13 kỳ đại hội Đảng, công tác chính trị tư tưởng luôn được đặt vị trí hàng đầu, phần trang trọng nhất trong các Văn kiện đại hội Đảng, cho thấy tầm quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. Với quyết tâm bằng mọi giá phải bảo vệ đến cùng nền tảng tư tưởng, Đảng ta đã vận dụng linh hoạt khôn khéo, mềm dẻo qua mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau. Trải qua các thời kỳ đại hội, vấn đề chăm lo quyền, lợi ích cho Nhân dân vẫn luôn được Đảng quan tâm đặt lên hàng đầu, bởi vì Đảng nhận thức sâu sắc rằng, đảm bảo sự ổn định trong Nhân dân cũng chính là nền móng vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để kịp thời chấn chỉnh và uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, tại Hội nghị lần thứ VII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 8/1989 quyết nghị một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng “nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự thống nhất ý chí và hành động trong xã hội, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực…” cho thấy Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng. Trong khi đó, Việt Nam thường xuyên đương đầu với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Đứng trước những thách thức đó, Đại hội VII đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm bước đầu, trong đó quan trọng nhất là “Đảng phải kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vai trò lãnh đạo xã hội. Đảng phải tự đổi mới và chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình”.

 

Những thành tựu của công cuộc đổi mới đã tạo nên thế và lực cho đất nước phát triển, nhiều tiền đề quan trọng cho CNH, HĐH đã được tạo ra, song nhiều thách thức, nguy cơ không thể xem nhẹ, đe dọa nền tảng tư tưởng của Đảng như: Nạn tham nhũng, buôn lậu, lãng phí; năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; không ít cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, tha hóa về phẩm chất, đạo đức; sức chiến đấu của một bộ phận tổ chức cơ sở đảng suy yếu. Vì vậy, chỉ trong 10 năm từ 2011 - 2021, đã có nhiều nghị quyết, quy định quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được ban hành, trong đó có Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm… Những nghị quyết, quy định trên đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Công tác tư tưởng của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và Nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, hiểu rõ cội nguồn dân tộc và sức mạnh của tinh thần yêu nước. Các nghị quyết của Đảng, những cuộc vận động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Bộ Chính trị triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua việc ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 7/11/2006, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn trọng tâm với công tác xây dựng Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

 

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách hiệu quả, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 15 tập thể và 21 cá nhân; thi hành kỷ luật 1.030 đảng viên; cấp uỷ đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng.

 

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta với những hình thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn, trong đó có tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá mà đại hội đã đề ra, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, yếu tố quan trọng nhất là mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của đảng, kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng” chính là pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tác giả bài viết: Trần Hồng Lĩnh

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây