QUAN ĐIỂM CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HIỆN NAY

Chủ nhật - 22/05/2022 21:27 517 0
Đồng chí Lê Duẩn “là chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, một người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã có gần 60 năm sống, chiến đấu gắn liền với tiến trình cách mạng Việt Nam từ thập niên 1920 đến thập niên 1980. Người học trò xuất sắc ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là “nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội”.
QUAN ĐIỂM CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ DUẨN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ  VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HIỆN NAY
Đồng chí Lê Duẩn “là chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, một người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã có gần 60 năm sống, chiến đấu gắn liền với tiến trình cách mạng Việt Nam từ thập niên 1920 đến thập niên 1980. Người học trò xuất sắc ấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là “nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong xây dựng Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trong đó, một trong những tư tưởng sâu sắc, nổi bật của đồng chí đó là về xây dựng đội ngũ cán bộ, đây là những quan điểm quan trọng của đồng chí có giá trị lý luận và thực tiễn của những quan điểm đó đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay.
Thứ nhất, cần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề hệ trọng, từ lâu đã được chủ nghĩa Mác-Lênin đề cập tới trong các tác phẩm của mình. C. Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ rõ: “Muốn thực hiện tư tưởng thì cần có những con người sử dụng lực lượng thực tiễn”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Kế thừa và vận dụng sáng tạo những quan điểm đó, Tổng Bí thư Lê Duẩn cho rằng, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng thì một trong những vấn đề quan trọng là phải xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ về số lượng và mạnh về chất lượng. Bởi vì, đội ngũ cán bộ đại diện cho trình độ, trí tuệ và bãn lĩnh của Đảng ta. Đặc biệt, trong điều kiện Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Đảng cử cán bộ, đảng viên vào các cơ quan nhà nước, các đoàn thể, vì vậy công tác cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng chí Lê Duẩn khẳng định: “Để bảo đảm cho cách mạng thắng lợi, sau khi có đường lối, chính sách đúng đắn thì điều kiện quyết định là việc tổ chức thực hiện đường lối, trong đó vấn đề then chốt là phải có một đội ngũ cán bộ vững mạnh về mọi mặt”. Đồng chí khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng, có đủ khả năng hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới là công tác rất quan trọng và rất cấp bách hiện nay. Đảng phải có chính sách cán bộ phù hợp với đòi hỏi của giai đoạn mới; phải cải tiến công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, xây dựng được một đội ngũ cán bộ tiêu biểu cho đường lối chính trị”. Theo đồng chí, chất lượng người cán bộ là sự thống nhất giữa phẩm chất chính trị và năng lực công tác, thể hiện ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Không thể tách rời và đối lập yêu cầu về phẩm chất chính trị với yêu cầu về năng lực công tác, vì thiếu một mặt nào cũng là không đủ tiêu chuẩn người cán bộ của Đảng và Nhà nước, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý. Phẩm chất chính trị vừa là lòng trung thành, tận tuỵ, đức tính hy sinh, vừa là ý thức nhạy bén và sáng suốt về chính trị, tính chủ động, tích cực và tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ của mình và đối với sự nghiệp cách mạng, lòng tin tưởng vững chắc vào đường lối của Đảng, tinh thần kiên định trong đấu tranh để bảo vệ và thực hiện đường lối đó. Cách mạng càng tiến lên thì càng đòi hỏi người cán bộ không ngừng nâng cao trình độ lý luận Mác - Lênin, sự hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, kiến thức chuyên môn và năng lực tổ chức thực tiễn.
Thứ hai, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Kế thừa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Vì vậy, trong mọi thời kỳ cách mạng, trên bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Lê Duẩn luôn quan tâm sâu sắc đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Do đó, để đội cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới rất nặng nề đang đặt ra, theo đồng chí Lê Duẩn, Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng phải tổ chức việc giáo dục lý luận, chính trị, bồi dưỡng và nâng cao trình độ và năng lực công tác của các loại cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và những cán bộ đã hoạt động nhiều năm mà chưa có điều kiện học tập. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, cùng với việc tăng cường hệ thống trường Đảng ở các cấp, cần mở nhiều loại trường, lớp về tổ chức và quản lý kinh tế, về đào tạo các kỹ sư kinh tế; phát triển mạnh các trường bổ túc văn hoá cho cán bộ, tổ chức rộng rãi việc phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật bằng những hình thức thích hợp và có hiệu quả. Đối với mỗi cán bộ, ngày nay việc học tập chính trị, lý luận, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ đã trở thành một nghĩa vụ cấp bách.  Do đó, “Người cán bộ không được thoả mãn với những kinh nghiệm và kiến thức cũ, và nếu không cố gắng vươn lên nắm lấy những tri thức mới thì sẽ dẫn đến những sai lầm trong công tác và chắc chắn không thể làm tròn nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.
Đồng thời, đồng chí cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cần gấp rút đào tạo, bổ sung hàng loạt cán bộ mới, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ thân từ công nhân, nông dân lao động và trí thức cách mạng, nhất là, cần tăng thành phần công nhân trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý để kiện toàn, đổi mới đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước.
Mặt khác, phải có nhìn nhận, đánh giá đúng khả năng của cán bộ trẻ, chống thái độ hẹp hòi của một số cán bộ, đảng viên. Bởi vì, đánh giá cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, là khâu tiền đề, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Đánh giá đúng sẽ phát huy được khả năng của từng cán bộ và đội ngũ cán bộ; ngược lại, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai, ảnh hưởng không tốt cho cơ quan, đơn vị.
Thứ ba, làm tốt công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Theo đồng chí Lê Duẩn, việc đào tạo, cất nhắc, bổ sung cán bộ đi liền với việc thay đổi, đổi mới từng phần đội ngũ cán bộ. Đảng cần sử dụng đúng người, đúng việc, kết hợp cán bộ cao tuổi có nhiều kinh nghiệm với cán bộ trẻ. Đây là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ta. Đồng chí chỉ rõ: “Quy luật phát triển của cách mạng cũng như của Đảng đòi hỏi phải kết hợp đúng đắn cán bộ đã từng chiến đấu lâu năm với cán bộ trẻ để bổ sung ưu điểm cho nhau đồng thời giúp nhau khắc phục nhược điểm, bởi vì cả hai loại cán bộ đó đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Đảng ta cần chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lâu năm, đồng thời phải rất quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và mạnh dạn đề bạt thêm nhiều cán bộ trẻ có phẩm chất cách mạng cao, có năng lực dồi dào, có sức vươn lên mạnh mẽ, xuất hiện trong các phong trào cách mạng”.  Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng lưu ý rằng: “Nói làm trẻ đội ngũ cán bộ không phải chỉ nói đến việc đưa thêm những lực lượng trẻ vào các cấp lãnh đạo, mà còn có ý nghĩa là phải làm trẻ lại, đổi mới lại cách suy nghĩ, cách làm ăn của một số cán bộ đã quen suy nghĩ và làm việc theo nếp cũ không còn thích hợp… Trẻ về con người, trẻ về nếp suy nghĩ, về cách làm ăn, đó là những yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng”.
Theo đồng chí, sự ổn định của đội ngũ cán bộ chỉ có ý nghĩa khi người cán bộ được sử dụng đúng chỗ, đúng việc, phát huy được tài năng, phục vụ đắc lực cho cách mạng. Đồng chí cho rằng, trong công tác cán bộ “phải từ yêu cầu công việc mà đặt người chứ không phải vì người mà đặt việc. Công việc đòi hỏi đến đâu thì bố trí người đến đó. Đối với mỗi công việc, phải tìm được người thích hợp nhất.”. Bên cạnh đó, Đảng cần phải có chính sách ưu tiên, đãi ngộ cán bộ hợp lý để cán bộ yên tâm công tác, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm nhằm phục vụ cho công việc chung của Đảng một cách tốt nhất. 
Thứ tư, phải thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý cán bộ và công tác cán bộ
Công tác cán bộ là công tác của Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Do đó, theo đồng chí Lê Duẩn, công tác cán bộ phải được tiến hành dưới sự chỉ đạo tập trung của Đảng. Các cấp ủy Đảng cần trực tiếp xem xét và tập thể quyết định việc lựa chọn, đánh giá, cất nhắc, thay đổi những cán bộ giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân. Tuy nhiên, để công tác cán bộ đạt kết quả tốt, chọn đúng người, bố trí đúng việc, thì công tác cán bộ phải có kế hoạch trước mắt và kế hoạch lâu dài, theo sát các yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cụ thể. Đồng chí cho rằng, để thực hiện tốt công tác cán bộ, các cấp uỷ đảng cần định ra và thực hiện đúng các chế độ, quy tắc làm việc trong công tác cán bộ để nắm chắc tình hình cán bộ nói chung và hiểu sâu từng cán bộ thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của cấp uỷ, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo và dân chủ, tránh những hiện tượng chủ quan, phiến diện. Cần có những hình thức thích hợp để thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên, cả những cán bộ ngoài Đảng và quần chúng, về chính sách cán bộ và việc lựa chọn, cất nhắc, thay đổi những cán bộ lãnh đạo và quản lý. Đồng thời, theo đồng chí, trong công tác cán bộ cần phải khắc phục tư tưởng bảo thủ, hẹp hòi, cục bộ, bè phái và thành kiến hoặc cảm tình riêng. Bởi vì, đây là những tư tưởng rất có hại, làm ảnh hưởng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, ảnh hưởng đến công việc chung, đến uy tín của Đảng.
Việc xây dựng đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng. Những quan điểm cơ bản của đồng chí Lê Duẩn về xây dựng đội ngũ cán bộ đã góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng cả trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.
Vận dụng sáng tạo những quan điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của đồng chí Lê Duẩn, 92 năm qua Đảng, nhất là hơn 35 năm đổi mới Đảng ta luôn coi nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ có vị trí quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là công việc sống còn của Đảng, của dân tộc và chế độ. Vì thế, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là từ Đại hội VIII đến nay Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị luôn coi xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”. Nhờ vậy, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt, đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, chính trị ổn định, kinh tế phát triển vượt bậc, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần ngày một nâng cao, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.
Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện được mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ có vị trí, vai trò hết sức quan trọng.
Đồng chí Lê Duẩn đã đi xa chúng ta, nhưng những quan điểm của đồng chí về xây dựng Đảng nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng vẫn còn nguyên giá trị, cả về lý luận và thực tiễn, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống. Vì vậy, khi đánh giá về những công lao, đóng góp của đồng chí Lê Duẩn, nhà báo Trần Bạch Đằng khẳng định: “Lê Duẩn là nhân vật mang tầm vóc lịch sử hiện đại, chỉ xếp sau Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nói giản đơn, sự nghiệp cứu nước, xây dựng nước hiện đại, Bác số 1, anh Ba số 2”
 
ThS. TRẦN VĂN TOÀN Trường Chính trị Lê Duẩn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây