Xây dựng chuyên trang cộng đồng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch kinh nghiêm từ thực tiễn triển khai tại Quảng Trị

Thứ tư - 16/02/2022 08:56 348 0
Ngày nay, khi cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ; không gian mạng nói chung, mạng xã hội nói riêng trở thành kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội. Tận dụng sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động tăng cường phát tán quan điểm sai trái nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ tổng kết Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng . Ảnh NL
Lễ tổng kết Cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng . Ảnh NL

Trước bối cảnh đó, cùng với tuổi trẻ cả nước, Tuổi trẻ Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin cho thanh niên về con đường cách mạng của nước ta, định hướng, hỗ trợ thanh niên nhận diện, tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là việc “xây dựng các chuyên trang cộng đồng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch”.
Tính đến hết tháng 11/2021, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã xây dựng và sử dụng có hiệu quả 02 chuyên trang cộng đồng của Đoàn cấp tỉnh, 33 chuyên trang, tài khoản của Đoàn cấp huyện, 393 chuyên trang, tài khoản của Đoàn cấp cơ sở và 1.861tài khoản, chuyên trang của các chi đoàn. Để làm được điều đó, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã phân bổ chỉ tiêu cho các cấp bộ Đoàn theo lộ trình đến năm 2022, 100% các cấp bộ Đoàn có tài khoản, chuyên trang trên mạng xã hội và đây là một chỉ tiêu quan trọng trong bộ tiêu chí đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện.
Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các trang fanpage của các cấp bộ Đoàn ngoài làm tốt công tác kết nối, tương tác giữa tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi; quảng bá, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước, đây còn là nơi “giải độc” thông tin, phản biện các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, trong đó chú trọng triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” kết hợp chặt chẽ với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các hành động đẹp để tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện đẹp. Chỉ tính riêng chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage “Tỉnh đoàn Quảng Trị” hàng năm đã có trên 500 bài viết, trong đó có nhiều bài viết để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dùng mạng xã hội, thu hút lượt tương tác lớn từ người dùng facebook với bình quân trên 2.000 lượt xem/bài, một số bài có 5.000 - 10.000 lượt tiếp cận. Những thông tin tích cực như “cơn gió mát lành” làm dịu đi cái ngột ngạt giữa “cơn bão” tin giả, tin tiêu cực, qua đó góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho thanh, thiếu niên, đồng thời bước đầu tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.
Để góp phần lan tỏa những thông tin tốt trên các chuyên trang cộng đồng cũng như phát huy vai trò của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh trong đăng tải, chia sẽ những bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị cũng đưa việc chia sẻ những bài viết từ các trang fanpage của Đoàn cấp tỉnh vào tiêu chí đánh giá cán bộ Đoàn chuyên trách hàng năm.
Không những quan tâm đến việc lan tỏa thông tin từ trang, nâng số lượt tương tác theo dõi của các chuyên trang cộng đồng thông qua hoạt động của các cơ sở Đoàn mà còn huy động sự vào cuộc, cùng chia sẻ, cùng lan tỏa của các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà thông qua thiết kế các cuộc thi để đoàn viên thanh niên nắm và hiểu đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kết hợp đăng tải, bình chọn trên trang fanpage, tiêu biểu như: Cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hay Liên hoan các câu lạc bộ Lý luận trẻ và hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021, chiến dịch truyền thông “Trend anti COVID - Áo xanh hành động đẩy lùi COVID”... tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên tỉnh nhà được tiếp cận các chuyên trang của Đoàn thanh niên tỉnh và lan tỏa những thông tin chính thống.
Tuy đã có nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả trong việc xây dựng và duy trì hoạt động của chuyên trang cộng đồng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch tuy nhiên hoạt động của các chuyên trang cộng đồng, có lúc có nơi còn hạn chế, để chuyên trang cộng đồng tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch có hiệu quả hơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp sau:
Một là, tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của hệ thống các chuyên trang cộng đồng từ cấp tỉnh đến cơ sở. Chủ động cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến đoàn viên, thanh niên, song hành với các hoạt động phản biện, đấu tranh với các thông tin, xấu độc trên không gian mạng.
Hai là, duy trì và triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “Lấy thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực”. Lan tỏa những tin tốt, câu chuyện đẹp, từ đó hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực, tin giả; góp phần đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Ba là, tổ chức các chiến dịch truyền thông hưởng ứng các dịp kỷ niệm, các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước. Bốn là, xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng như: Infographic, motion graphic, videoclip... tuyên truyền về các giai đoạn lịch sử hào hùng của Đảng, của đất nước và của tổ chức Đoàn;
Năm là, tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên. Nắm bắt kịp thời các xu hướng tích cực của giới trẻ để thiết kế, tổ chức các hoạt động mới, có tính sáng tạo, hấp dẫn trên không gian mạng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại, gặp gỡ thanh thiếu nhi trên không gian mạng, góp phần định hướng lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Tăng cường kết nối, sử dụng có hiệu quả các kênh thông tin của Đoàn trên không gian mạng khi tổ chức các hoạt động, sự kiện của Đoàn, Hội, Đội. Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả tương tác với thanh thiếu nhi trong các hoạt động.
Sáu là, tăng cường xây dựng lực lượng và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin tạo ra nhiều cơ hội giúp thanh niên nhanh chóng tiếp cận các thông tin tích cực nhưng cũng là “mãnh đất màu mỡ” mà các thế lực tiến hành chống phá, triển khai chiến lược “diễn biến hòa bình”. Các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh việc xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động của các chuyên trang cộng đồng trên mạng xã hội để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Bởi bảo vệ Đảng chính là bảo vệ tổ chức Đoàn, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần hiện thực hóa khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.
 

TRẦN THỊ THU

Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây