Sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác

Chủ nhật - 23/08/2020 22:19 312 0

(QTO) - Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua việc học tập và làm theo Bác, nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn đảng bộ.

 

Tận tụy vì nguồn điện ổn định và chất lượng - Ảnh: PV​

 

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng nên ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) đã lãnh đạo và tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến toàn thể các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên trong toàn đảng bộ. Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng việc quán triệt, học tập các chuyên đề như: Chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

 

Khối các cơ quan sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, trong các năm, từ 2017 đến 2019 , Đảng ủy Khối đã tổ chức 4 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền ở cơ sở. Chỉ đạo bí thư các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. Tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt ở cấp cơ sở hằng năm đạt tỉ lệ cao.

 

Khối các đơn vị doanh nghiệp, Đảng ủy Khối đã tổ chức 4 hội nghị liên quan đến việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền cơ sở trực thuộc với hơn 450 người tham gia. Ngoài ra còn tổ chức 2 hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2016, 2019 cho các chi bộ có số lượng đảng viên ít với hơn 250 người tham gia.

 

Năm 2020 Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 150 cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp ủy cơ sở. Đảng ủy đã mời giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo báo cáo tại hội nghị, phối hợp với Đài PTTH tỉnh quay phim tư liệu để phục vụ cho việc học tập ở cơ sở. Sau hội nghị dành cho lớp cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp cơ sở, các cấp ủy cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên.

 

Cùng với việc học tập nội dung cụ thể của chuyên đề hằng năm, việc đăng ký nêu gương làm theo Bác; cam kết không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên cũng được chủ động triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, doanh nghiệp hằng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể. Định kỳ hằng năm cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo chi bộ, cơ quan. Việc thực hiện đăng ký nêu gương làm theo Bác đã tác động mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực cả về ý thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

 

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đến nay 100% chi, đảng bộ cơ sở duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Hầu hết cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hằng năm; kỷ luật, kỷ cương, nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giữ vững và phát huy tác dụng; các phong trào thi đua được đẩy mạnh triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện. Từ việc học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ Khối ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các đơn vị doanh nghiệp đã gắn làm theo Bác với việc phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm. Nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến được ứng dụng vào hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh, công tác mang lại hiệu quả cao...

 

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy cơ sở đã biểu dương khen thưởng hàng chục tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Đảng ủy Khối đã biểu dương, khen thưởng 35 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lựa chọn, đề nghị tỉnh biểu dương, khen thưởng 4 tập thể và 9 cá nhân.

 

Để tiếp tục tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành công việc thường xuyên, tự giác của mỗi cấp ủy đảng và là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên; các cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phải gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất là thế hệ trẻ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

Dương Xuân Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây