CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam và Đại hội XII MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII

Chương trình hành động


Số / ký hiệu
02/CTHĐ-MTTQ-UB
Loại văn bản
Chương trình
Lĩnh vực
Hành chính
Cơ quan ban hành
UỶ BAN MẶT TRẬN TỈNH QUẢNG TRỊ
Ngày ban hành
-
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Chưa xác định
Nội dung
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG TRỊ
Số:  02/CTHĐ-MTTQ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 26 tháng 9 năm 2019
 
                
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Căn cứ Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra.
Phát huy tích cực hiệu, quả công tác phối hợp giữa Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.
Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp và tổ chức thành viên đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc, thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển địa phương
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, lên án những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu ý thức xây dựng trong xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), 60 năm ngày thành lập MTDTGP miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020).
Nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyền truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Phát huy vai trò, hiệu quả phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình; nâng cao chất lượng các Bản tin công tác Mặt trận, Website, các kênh thông tin của Mặt trận các cấp và tổ chức thành viên để định hướng dư luận, tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
Tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức, cơ chế, phương thức hoạt động, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đối với đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, tập hợp phản ánh tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; tích cực phối hợp tham gia giải quyết, định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề nảy sinh, bức xúc trong cộng đồng dân cư. Tiếp tục phối hợp, nâng cao chất lượng chuyên mục "Mặt trận và cuộc sống" trên Báo Quảng Trị với tần suất 1 tháng/ 01 số; chuyên mục "Đại đoàn kết" trên sóng PT-TH tỉnh với tần suất 01 tháng/ 01 số; tập trung vào các mô hình, điển hình ở cơ sở, khu dân cư.
Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng xuất bản, phát hành  “Bản tin Công tác Mặt trận”, nhất là việc thông tin, tuyên truyền đối với cơ sở và khu dân cư. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động và xây dựng đề án nâng cấp trang thông tin điện tử cấp tỉnh đồng thời chỉ đạo 100% Mặt trận cấp huyện hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng trang thông tin đơn vị mình; tăng cường công tác tuyên truyền trên các ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội, phấn đấu 100% Mặt trận cơ sở có trang Facebook để tuyên truyền hoạt động đơn vị mình.
Cụ thể hóa Kết luận số 01, số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông qua việc thực hiện 02 Đề án của Mặt trận tỉnh "Về tăng cường công tác Mặt trận Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019-2021" theo hướng thực chất, rõ việc, rõ đối tượng, tránh hình thức, chung chung.
Mặt trận các cấp cần tăng cường các hoạt động tiếp xúc, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo, kịp thời thông tin, chuyển tải những chủ trương, chính sách mới, cũng như giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách; kịp thời phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, các đề xuất, kiến nghị chính đáng, đúng pháp luật liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Định kỳ phối hợp tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, trao đổi thông tin, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng với các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo trên địa bàn.
Làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp đoàn kết và xây dựng cốt cán phong trào trong các dân tộc, tôn giáo; vận động các tổ chức, chức sắc, chức việc, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín tham gia thành viên, ủy viên UBMT và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Xây dựng thành công 02 mô hình kiểu mẫu về phát huy vai trò và sự đóng góp của đồng bào dân tộc tại huyện Hướng Hóa và đồng bào có đạo tại thành phố Đông Hà về củng cố, tăng cường và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân. Tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích đồng bào chuyển dịch cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng…
Thường xuyên nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong công tác dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là cơ sở và khu dân cư. Chăm lo xây dựng tổ chức, bộ máy cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo của Mặt trận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
2. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương
Tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên lựa chọn nội dung, hình thức để triển khai phù hợp với đặc thù địa phương với phương châm "Lấy sức dân chăm lo cuộc sống của người dân", động viên nhân dân tự giác thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động cụ thể: Phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khỏe, KHHGĐ; xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phát huy dân chủ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; góp phần xây dựng từng gia đình, từng khu dân cư có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc trên cơ sở tự giác, tự quản của nhân dân; khắc phục tính hình thức, chạy theo số lượng, nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đồng thời xây dựng và phát triển các mô hình “Làng quê đáng sống” trên địa bàn.
Tổ chức tốt Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm để tăng cường truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân ở cộng đồng dân cư, giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân theo phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời, nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thực hiện tốt phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, động viên, khích lệ, thúc đẩy tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân; chuyển đổi ngành nghề, đào tạo nghề, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, phục vụ công tác, sản xuất, đời sống và việc làm cho nhân dân địa phương. Định kỳ thực hiện việc bình chọn, giới thiệu, biểu dương các mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; tổ chức các đợt xét tặng, trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có các giải pháp, sáng kiến trong lao động, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người nghèo, vận động “Quỹ "Vì người nghèo" gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương, tập trung vào đợt cao điểm, tháng cao điểm vì người nghèo, Chương trình “Tết vì người nghèo” hàng năm; Tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm đạt từ 18 đến 20 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng từ 300 đến 350 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… Mặt trận các cấp chủ trì hiệp thương phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo,chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội; giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo theo địa chỉ, số lượng và kết quả cụ thể, kịp thời biểu dương nhân rộng các mô hình có hiệu quả.
Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng thiết thực, phong phú và hiệu quả, với mục tiêu nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực, thể hiện lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hàng Việt. Tăng cường các hoạt động phối hợp hỗ trợ kết nối sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hóa địa phương; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo tinh thần Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị.
Đổi mới hoạt động hiệp thương, phối hợp của Mặt trận với các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua theo hướng thiết thực, cụ thể, tránh chồng chéo, trùng lắp, gây lãng phí nguồn lực và thiếu hiệu quả. Tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu và hành động chia rẽ, phá hoại chế độ ta của các thế lực thù địch; động viên nhân dân tiếp tục tham gia Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, nâng cao hiệu quả phối hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; các chương trình về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, mua bán người, HIV/AIDS; tập trung xây dựng các mô hình tự quản về an ninh chính trị, an toàn giao thông, môi trường...; tổ chức kiểm tra, khảo sát, tập huấn, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình hiệu quả, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương những cống hiến, đóng góp cho cộng đồng để “nhân điển hình” và “nêu gương sáng” trên toàn tỉnh.
Phối hợp triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình kiểu mẫu trong thực hiện phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản ở khu vực biên giới” gắn với mô hình “Kết nghĩa Bản-Bản”; ở huyện Hướng Hoá xây dựng 6 mô hình và huyện Đakrông xây dựng 4 mô hình.
3. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động phối hợp hiệp thương, thống nhất với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức từ 1 đến 2 cuộc giám sát chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Lựa chọn các nội dung giám sát tập trung vào việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo ở sở sở, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chủ trì tổ chức 1 hội nghị phản biện đối với dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật, đồng thời hướng dẫn UBMT các cấp triển khai tổ chức tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban, trực báo rút kinh nghiệm hoạt động giám sát, phản biện xã hội giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; đưa hoạt động của các Hội đồng tư vấn của UBMT tỉnh vào thực chất và có hiệu quả. Nâng cao chất lượng tham gia ý kiến vào Dự thảo các văn bản QPPL, các đề án, kế hoạch của địa phương theo quy định.
Tổ chức triển khai có chất lượng hoạt động Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo quy trình hiệp thương, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và giám sát hoạt động bầu cử tại các địa phương; phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo quy định. Phối hợp triển khai có hiệu quả công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp.
Đa dạng hoá các hình thức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua các diễn đàn, từ đó có những kiến nghị, đề xuất chất lượng đối với HĐND, UBND trong việc ban hành và tổ chức thực hiện các đề án, chính sách tại địa phương. Đối với hoạt động TTND, GSĐTCĐ, bên cạnh việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức giám sát, hàng năm, UBMT tỉnh tổ chức các đoàn khảo sát, kiểm tra hoạt động tại cơ sở để nắm tình hình, củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ.
Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về “giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong phòng chống tham nhũng, tăng cường dân chủ cơ sở thông qua Quy chế phối hợp hoạt động với HĐND, UBND, VKSND, các cơ quan tư pháp, nội chính; các hoạt động đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ảnh của nhân dân, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở.
4. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, bảo vệ biên giới quốc gia
Chủ động phối hợp, hiệp thương thống nhất với các tổ chức thành viên, đổi mới, tạo sự liên kết đồng bộ và hỗ trợ nhau trong tổ chức, triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền nhằm tăng cường cơ chế, nguồn lực, điều kiện tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận và tổ chức thành viên.
Tuyên truyền, động viên, tăng cường sự hiểu biết, ủng hộ, hưởng ứng tham gia của các tổ chức thành viên, nhân sĩ, trí thức, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, con em Quảng Trị đang sinh sống, công tác ở trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế đối với các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước và hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc; các chủ trương, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến đầu tư, các tiềm năng, lợi thế và hình ảnh tốt đẹp của mãnh đất, con người Quảng Trị anh hùng. Đồng thời cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, lợi dụng, tìm cách chia rẽ nội bộ nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
Phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung của thỏa thuận cấp cao 3 tỉnh Quảng Trị-Salavan-Savannakhet giai đoạn 2019-2022.
Phối hợp đổi mới nội dung, hình thức, tích cực triển khai thực hiện các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân 2 tỉnh Salavan và Savannakhet; phát triển mối quan hệ với các tổ chức tương đồng của một số tỉnh nước bạn Lào. Tổng kết, xây dựng, nhân rộng các mô hình kết nghĩa, giao lưu hữu nghị, các phong trào thi đua, đặc biệt là các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, về phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản khu vực biên giới, các cặp “Bản - Bản” kết nghĩa…
Phát huy tính chủ động, sáng tạo của Mặt trận các cấp trong vận động Kiều bào xây dựng quê hương, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
5. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMT các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế về sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền, các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động, công tác Mặt trận; đổi mới nội dung phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên và không là thành viên.
Xây dựng UBMT các cấp với thành phần, cơ cấu hợp lý, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực; mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Củng cố kiện toàn, tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, thiết thực, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tâm huyết, linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu phù hợp gắn với kết quả và sản phẩm cụ thể; phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.
Từng bước hoàn thiện, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ Mặt trận các cấp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức thực hiện có chất lượng Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở” gắn với bố trí lại các Ban, Văn phòng cơ quan chuyên trách Mặt trận các cấp trong tỉnh.
Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ phù hợp, đúng thẩm quyền. Tổ chức có chất lượng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở và khu dân cư. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBMT các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Xây dựng Đề án “Nâng cao vai trò các tổ chức thành viên, ủy viên UBMT các cấp trong phối hợp, triển khai thực hiện các hoạt động, công tác Mặt trận”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở Chương trình hành động này, giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục xây dựng, cụ thể hóa theo lộ trình từng năm đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện .
UBMT các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình của địa phương để triển khai thực hiện, đồng thời, tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Giao Văn phòng phối hợp các Ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBMT các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức thành viên, tham mưu theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XII định kỳ theo quy định.
Nơi nhận:
- UBTWMTTQ Việt Nam;
 
(B/C)
- Đ.c Ngô Sách Thực, PCT UBTWMTTQ Việt Nam- Các Ban, Văn phòng UBTWMTTQ Việt Nam
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị;
- Đ.c Nguyễn Đăng Quang, PBT TT Tỉnh ủy;
 
(P/H)
- Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII;
 
(T/H)
- Các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;- UBMT các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Thường trực, các Ban, VP cơ quan UBMT tỉnh;
- Lưu VT, TH.
TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
CHỦ TỊCH
 
 
 
Đã ký
 
Lê Thị Lan Hương
 
 
 
Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây