CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Chương trình làm việc toàn khóa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII

Chương trình làm việc toàn khóa


Số / ký hiệu
03/CT-MTTQ
Loại văn bản
Chương trình
Lĩnh vực
Hành chính
Cơ quan ban hành
UỶ BAN MẶT TRẬN TỈNH QUẢNG TRỊ
Ngày ban hành
-
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Chưa xác định
Nội dung
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG TRỊ
Số:  03/CT-MTTQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 26 tháng 9 năm 2019
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TOÀN KHOÁ
CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2019 – 2024
 
- Căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; các ý kiến tham gia, thống nhất của các vị Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XII ban hành chương trình làm việc toàn khoá như sau:
 
Năm Kỳ họp Nội dung công việc Cơ quan
tham mưu
Ghi chú
2019 Thứ Nhất
(7/2019)
- Hiệp thương cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các vị Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII. Ban XDTC Mặt trận  
Thứ Hai
(9/2019)
- Thông qua Quy chế hoạt động, Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII Văn phòng; Ban XDTC Mặt trận  
- Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2019 – 2024. Văn phòng
2020 Thứ Ba
(1/2020)
- Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, thống nhất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 Văn phòng  
- Báo cáo nội dung chuyên đề: Mặt trận các cấp trong tỉnh tham gia Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban XDTC Mặt trận
- Thông qua kế hoạch tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Ban Phong trào – DT&TG
Thứ Tư
(7/2020)
- Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Văn phòng  
- Báo cáo nội dung chuyên đề: Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là cấp cơ sở” gắn với “Tổ chức lại các Ban, Văn phòng cơ quan chuyên trách Mặt trận cấp tỉnh tinh gọn, hiệu quả” Ban XDTC Mặt trận
- Báo cáo nội dung chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, nội dung phương thức hoạt động công tác Mặt trận theo Kết luận 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Ban XDTC Mặt trận
- Thực hiện công tác Quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ 2019 – 2024 và nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban XDTC Mặt trận
2021 Thứ Năm
(1/2021)
- Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, thống nhất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2021. Văn phòng  
- Triển khai chuyên đề: Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền thông qua hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban DCPL
- Báo cáo nội dung chuyên đề: Kết quả 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 Ban Phong trào – DT&TG
Thứ Sáu
(7/2021)
- Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 Văn phòng  
 
- Tổng kết đánh giá kết quả Công tác Mặt trận tham gia hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban DCPL
- Báo cáo chuyên đề: Kết quả triển khai 02 Đề án của UBMT tỉnh “về tăng cường công tác Mặt trận Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019-2021”. Ban Phong trào – DT-&TG  
 
2022
 
 
Thứ Bảy
(01/2022)
- Tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, thống nhất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Văn phòng P/H các Ban, Bộ phận, đơn vị liên quan
- Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Đại hội XII MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ban XDTC Mặt trận, VP
- Thực hiện công tác rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ giữa nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban XDTC Mặt trận
Thứ Tám
(7/2022)
- Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Văn phòng  
- Báo cáo nội dung chuyên đề: Công tác vận động, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh giai đoạn 2019 – 2023, thực trạng và giải pháp. Ban Phong trào – DT&TG
2023  
 
Thứ Chín
(1/2023)
- Tổng kết hoạt động công tác Mặt trận  năm 2022, thống nhất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. Văn phòng  
- Triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ban XDTC Mặt trận
- Báo cáo nội dung chuyên đề: 10 năm triển khai thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền (2013 – 2023). Ban DCPL
 
Thứ Mười
(7/2023)
- Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Văn phòng  
- Thực hiện công tác rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ cuối nhiệm kỳ 2019 – 2024 chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ban XDTC Mặt trận
- Báo cáo nội dung chuyên đề: Kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” sau 5 năm triển khai thực hiện (2018 – 2023). Ban Phong trào – DT&TG
2024 Thứ
Mười một
(01/2024)
- Tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, thống nhất chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2024. Văn phòng  
- Báo cáo nội dung chuyên đề: 15 năm triển khai Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, thực trạng và giải pháp. Ban XDTC Mặt trận
- Báo cáo nội dung chuyên đề: Kết quả 15 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực trạng và giải pháp. Ban Phong trào – DT&TG
- Báo cáo chuyên đề: Tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 125-KH/TU ngày 23/4/2019 về tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Ban Phong trào – DT&TG
Quý II (7/2024) - Tổ chức Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
- Nội dung, Đề án Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất (khóa XIII), nhiệm kỳ 2024 – 2029, hiệp thương cử Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch.
Ban Thường trực UBMT tỉnh khóa XII  
 
Chương trình làm việc toàn khoá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII chỉ xác định những nội dung, nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh căn cứ tình hình thực tế của Công tác Mặt trận và những vấn đề mới phát sinh để quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
 
Nơi nhận:
- UBTWMTTQ Việt Nam;
 
(B/C)
- Đ.c Ngô Sách Thực, PCT UBTWMTTQ Việt Nam- Các Ban, Văn phòng UBTWMTTQ Việt Nam
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị;
- Đ.c Nguyễn Đăng Quang, PBT TT Tỉnh ủy;
 
(P/H)
- Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII;
 
(T/H)
- Các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;- UBMT các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Thường trực, các Ban, VP cơ quan UBMT tỉnh;
- Lưu VT, TH.
TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
Lê Thị Lan Hương
 
 
 
Liên kết web
 
banner 01 SJGB
banner 02 GHVA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây