CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Hướng dẫn


Số / ký hiệu
01/HD-MTTQ-BTT
Loại văn bản
Hướng dẫn
Lĩnh vực
Hành chính
Cơ quan ban hành
UỶ BAN MẶT TRẬN TỈNH QUẢNG TRỊ
Ngày ban hành
-
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Chưa xác định
Nội dung
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH QUẢNG TRỊ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

  BAN THƯỜNG TRỰC

   Số: 01/HD-MTTQ-BTT                       Quảng Trị, ngày 04 tháng 10  năm 2019

 

 

HƯỚNG DẪN
Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
 
Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-MTTW-BTT, ngày 25/9/2019 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục tăng cường phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
- Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới. Việc tổ chức Ngày hội góp phần tạo khí thế thi đua sổi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.
- Đánh giá và biểu dương kết quả sau 01 năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
2. Yêu cầu
- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 được tổ chức ở tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh. Việc tổ chức ngày hội đảm bảo tính thiết thực, tránh hình thức và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng.
- Phần Lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung phần Hội tạo khí thế vui tươi nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn dân cư, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cộng đồng dân cư.
- Việc tổ chức Ngày hội đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019- 2024, các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước hướng tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X.
- Tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Tuyên truyền việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư, kịp thời phản ánh những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo địa phương tham dự Ngày hội.
(có đề cương tuyên truyền kèm theo).
1.2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, phát thanh, truyền hình, Báo Quảng Trị, Báo đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận,  Website của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bản tin công tác Mặt trận tỉnh và tổ chức thành viên các cấp...
- Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, các tổ chức thành viên để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. 
- Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tốt , các mô hình phát huy hiệu quả trên Báo đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận,  Website của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bản tin công tác Mặt trận tỉnh và tổ chức thành viên các cấp...
- Vận động các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019).
2. Tổ chức một số hoạt động trước Ngày hội Đại đoàn kết
2.1. Lựa chọn chủ đề thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà địa phương đề ra gắn với tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
2.2. Tổ chức các diễn đàn trao đổi xây dựng cộng đồng dân cư phát triển thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động và các mô hình tự quản tự quản tại cộng đồng.
2.3. Tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, gia đình hộ nghèo, khó khăn tại địa phương…
2.4. Tổ chức xây dựng, khánh thành Nhà đại đoàn kết, các công trình phúc lợi, công trình dân sinh ở cộng đồng nhân dịp Ngày hội.
2.5. Tổ chức các hoạt động về bảo vệ  môi trường (trồng và chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ phố, chỉnh trang khu dân cư sạch, đẹp…); giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.
2.6. Lựa chọn và đề xuất khen thưởng, biểu dương các gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác ở địa phương để tổ chức khen thưởng trong Ngày hội.
3. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết
3.1. Thành phần tham gia Ngày hội
- Nhân dân ở khu dân cư, liên khu dân cư; người dân đi làm ăn xa; cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các cấp đóng trên địa bàn dân cư.
- Mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho khu dân cư.
- Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị kết nghĩa của thôn, bản, xã đến dự Ngày hội.
- Mời các vị ủy viên UBMT các cấp (TW, tỉnh, huyện, TX, TP, xã, phường, TT) cư trú trên địa bàn.
- Đối với các địa phương khu vực biên giới giáp ranh, tùy tình hình thực tế của địa phương, có thể mời nước bạn láng giềng giao lưu, dự Ngày hội nhằm chia sẻ tình đoàn kết hữu nghị giữa các địa phương của các nước láng giềng với Việt Nam.
3.2. Hình thức trang trí
- Treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn trên địa bàn khu dân cư.
- Ma két trang trí nơi tổ chức Ngày hội:    
 
 
(Lô gô của Mặt trận)
 
NGÀY HỘI
 ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Khu dân cư (hoặc liên khu dân cư)……. xã (phường, thị trấn)….
Ngày….. tháng…. năm 2019
 3.3. Thời gian tổ chức
Thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra trong 01 ngày, tập trung trong khoảng từ ngày 01/11 đến hết ngày 18/11/2018.
3.4. Chương trình Ngày hội
* Phần Lễ (tổ chức không quá 90 phút):
(1) Văn nghệ chào mừng.
(2) Chào cờ.
(3) Ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
(4) Báo cáo của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư hoặc liên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư (nếu tổ chức liên khu dân cư), gồm các nội dung chính:
- Khái quát chung về cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 (có nêu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu tích cực tham gia các hoạt động ở cộng đồng).
- Đánh giá tình hình đời sống Nhân dân và phương hướng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.
(5) Các đại biểu trao đổi, thảo luận.
(6) Chủ trì phát biểu tiếp thu và giải trình (nếu có).
(7) Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.
(8) Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu, tặng quà (nếu có).
(9) Phát động Nhân dân ở cộng đồng dân cư hưởng ứng thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024.
(10) Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi Lễ.
* Phần Hội (có thể tổ chức trước hoặc sau phần Lễ):
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng; chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội. Tổ chức các hình thức tọa đàm, trao đổi, phát huy sáng kiến của Nhân dân tham gia xây dựng quê hương…
- Để tạo không khí đoàn kết, ấm cúng, khu dân cư có thể tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” phù hợp.
- Đối với các khu dân cư đô thị (có điều kiện) nên tổ chức phần Hội tại các nơi công cộng theo hình thức sân khấu hóa nhằm tạo không khí sôi nổi và thu hút sự tham gia của bà con ở khu dân cư.
3.5. Về quy mô tổ chức ngày hội và vai trò chủ trì tổ chức
Tuỳ theo tình hình thực tế của địa phương, quy mô tổ chức Ngày hội được lựa chọn cho phù hợp và đảm bảo trách nhiệm chủ trì:
- Tổ chức Ngày hội ở 01 khu dân cư: do Ban Công tác Mặt trận chủ trì;
- Tổ chức Ngày hội có từ 02 khu dân cư trở lên: do liên Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư phối hợp chủ trì;
- Tổ chức Ngày hội trong phạm vi toàn xã: do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chủ trì.
Những hoạt động trên cần có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, phân công trách nhiệm, bàn bạc dân chủ và thống nhất trước trong khu dân cư, sau đó chọn thời gian phù hợp trước Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư để triển khai thực hiện.
4.Về phối hợp mời các đồng chí lãnh đạo các cấp tham dự Ngày hội
Đối với các đồng chí lãnh đạo địa phương:
- Cấp tỉnh: Do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp phối hợp mời dự.
- Cấp huyện, thị xã, thành phố : Do Ủy Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố mời dự.
- Cấp xã, phường, thị trấn: Do Ủy ban Mặt trận cấp xã, phường, thị trấn mời.
- Khu dân cư: Do Ban công tác mặt trận mời.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội của huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn Mặt trận cấp xã, khu dân cư tổ chức thực hiện, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ các cấp với các ngành chức năng và các tổ chức thành viên trong chỉ đạo và tổ chức Ngày hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia tổ chức Ngày hội; phát huy trách nhiệm của Bí thư chi bộ khu dân cư và sự phối hợp chặt chẽ giữa Trưởng Ban Công tác Mặt trận với Trưởng thôn và các đoàn thể.
- Báo cáo và tham mưu văn bản chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành ủy, chính quyền, cấp ủy trực thuộc phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức thực hiện; phân công các đồng chí cấp ủy dự Ngày hội ở địa bàn phụ trách; nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy của địa phương trong việc chỉ đạo và tham dự Ngày hội. Đề xuất và báo cáo cấp ủy chỉ đạo việc tham dự Ngày hội là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên trong năm.
- Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; hướng dẫn bình xét và công nhận các danh hiệu ở khu dân cư; khen thưởng các khu dân cư, gia đình tiêu biểu.
- Chọn nội dung, chủ đề phù hợp để khu dân cư đăng ký thực hiện trong Ngày hội, trọng tâm là các hoạt động chào mừng thành công của đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XI và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Phối hợp cơ quan báo chí để tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội.
- Chỉ đạo Mặt trận cấp xã, phường, thị trấn chủ động chọn khu dân cư tiêu biểu để mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể, ban ngành cấp huyện về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
- Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 01 khu dân cư tiêu biểu và chỉ đạo nội dung có phần lễ, phần hội để Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh về dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại địa phương. (Đề nghị chọn khu dân cư tiêu biểu và gửi danh sách về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào-Dân tộc và Tôn giáo) trước ngày 12/10/2019). Tại mỗi đơn vị mời lãnh đạo tỉnh về dự ở các địa phương, lãnh đạo tỉnh tặng 10 xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình bị ảnh hương thiên tai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi đơn vị được chọn để mời lãnh đạo tỉnh về dự, UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức 2.000.000 đồng/điểm.
Mỗi huyện, thị xã chọn 2 khu dân cư phát động xây dựng khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Riêng thành phố Đông Hà chọn 01 khu dân cư về phát huy vai trò và sự đóng góp của đồng bào tôn giáo trong cũng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động công tác Mặt trận để nhân rộng, huyện Hướng Hóa chọn 01 khu dân về phát huy vai trò, sự đóng góp của đồng bào dân tộc về cũng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Huyện Đakrông và Hướng Hóa chọn 04 khu dân cư phát động xây dựng mô hình kiểu mẫu trong thực hiện phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản ở khu vực biên giới” gắn với mô hình “Kết nghĩa Bản- Bản”. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, các huyện, thị xã còn lại  chọn 01 khu dân cư xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn giao thông… để tổ chức lồng ghép phát động xây dựng mô hình trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019.
2. Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
- Hướng dẫn các cấp hội phối hợp với Mặt trận cùng cấp tổ chức Ngày hội.
- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội ở một số địa phương.
- Có kế hoạch và phối hợp tặng quà, động viên các địa phương trong dịp tổ chức Ngày hội.
Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào hoặc qua địa chỉ email: phongtraomtqtri@gmail.com) trước ngày 22/11/2019.
Trên đây là Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh./.
 
Nơi nhận:                                                       TM. BAN THƯỜNG TRỰC
- BTT. UBTW MTTQVN (B/c);                                                   CHỦ TỊCH
- BPT.UBTW MTTQVN (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c)
- HĐND, UBND tỉnh (P/h);
- Ban Dân vận, Ban T.Giáo T.ủy (P/h);                                             Đã ký               
- Sở VH-TT và du lịch (P/h);                              
- Các tổ chức thành viên MT tỉnh (P/h);
- Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh (P/h);                                                
- BTT và các ban UBMT tỉnh (T/h);                                                              
- UBMT 10 huyện, TP, TX (T/h);                                            Lê Thị Lan Hương     
- Lưu: VP, PT-DT và Tôn giáo.                    
 
 
Liên kết web
 
banner 01 SJGB
banner 02 GHVA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây