CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Kế hoạch hợp tác với hai tỉnh Savanakhet, Salavan (Lào)

Kế hoạch hợp tác với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savanakhet, Salavan (Lào)


Số / ký hiệu
06/KH-MTTQ-BTT
Loại văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Hành chính
Cơ quan ban hành
UỶ BAN MẶT TRẬN TỈNH QUẢNG TRỊ
Ngày ban hành
-
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Chưa xác định
Nội dung
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN THƯỜNG TRỰC
Số:  06 /KH-MTTQ-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
Quảng Trị, ngày 03 tháng 10 năm 2019
 
 
 
KẾ HOẠCH
Hợp tác với Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Savannakhet, Salavan
Giai đoạn 2020 – 2022
 
Căn cứ Văn bản thỏa thuận cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và 02 tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) giai đoạn 2020 – 2022 được ký kết vào ngày 16/8/2019’
Thực hiện Công văn số 4214/UBND-ĐN, ngày 16/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch hợp tác với hai tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) giai đoạn 2020 – 2022.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch hợp tác với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) giai đoạn 2020 – 2022 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và toàn diện giữa hai đất nước Lào và Việt Nam cũng như mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, Salavan.
- Tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet, Salavan và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới; vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
- Các hoạt động hợp tác cần gắn liền với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động, các nội dung hoạt động khác của công tác Mặt trận, chú trọng trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với các tổ chức thành viên để hoạt động hợp tác được sâu rộng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
II. Nội dung
1. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai Đảng, hai Nhà nước, truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.
2. Tăng cường xây dựng tổ chức Mặt trận, xây dựng các khu dân cư ổn định về chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên từng địa bàn thực sự vững mạnh, đồng thời thông tin trao đổi với nhau kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận các tỉnh. Tạo điều kiện để các tổ chức thành viên của Mặt trận các tỉnh thực hiện các chương trình hợp tác giúp nhau phối hợp hoạt động.
3. Đẩy mạnh vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tham mưu cho Đảng, chính quyền có những chính sách tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, học tập và đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn của các tỉnh.
4. Thực hiện tốt nội dung kết nghĩa Bản – Bản, giúp đỡ nhau giữa Mặt trận, chính quyền và nhân dân hai bên đường biên giới;  tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân những ngày lễ, ngày tết cổ truyền của hai nước; cùng nhau giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thường ngày tại các cơ sở vùng biên giới.
5. Tiếp tục tổ chức các hoạt động gặp gỡ, hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận giữa tỉnh Quảng Trị và Savannakhet, Salavan hình thức luân phiên chủ trì 02 năm/lần.
III. Hoạt động trao đổi đoàn
Thống nhất tổ chức hoạt động trao đỏi đoàn luân phiên 02 năm/01 lần giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Savanakhet, Salavan như sau:
Năm 2019:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đoàn đại biểu sang thăm và hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đón và tổ chức hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Salavan.
Năm 2021:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đoàn đại biểu sang thăm và hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Salavan.
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đón và tổ chức hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Savannakhet.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN; (để b/c)
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XDTCMT.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
 CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
Lê Thị Lan Hương
 
 
 
 
Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây