CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thông báo về việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công Trưởng, Phó ban cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Thông báo


Số / ký hiệu
05/TB-MTTQ-BTT
Loại văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Hành chính
Cơ quan ban hành
Văn bản Mặt Trận TƯ
Ngày ban hành
-
Ngày hiệu lực
-
Ngày hết hiệu lực
-
Người ký văn bản
Chưa xác định
Nội dung
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN THƯỜNG TRỰC
Số:  05/TB-MTTQ-BTT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
               Quảng Trị, ngày 27 tháng 9 năm 2019
 
 
THÔNG BÁO
V/v kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công
Trưởng ban, Phó Trưởng ban cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
Căn cứ Thông báo số 595-TB/TU, ngày 15/5/2019 “Về thực hiện tinh giản biên chế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh”;
Căn cứ Thông báo kết luận số 622-TB/TU, ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và phân công Trưởng ban, Phó Trưởng ban cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh như sau:
I. Về tổ chức bộ máy: Gồm 03 Ban và Văn phòng
1. Ban Xây dựng tổ chức Mặt trận
2. Ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo
3. Ban Dân chủ - Pháp luật
4. Văn phòng
II. Về phân công Trưởng ban, Phó Trưởng ban:
 
TT Họ tên Chức vụ Địa chỉ liên hệ
1 Võ Thị Loan UVTT, Trưởng ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo - ĐT: 02333.567.377
- Di động: 0905.528.456
- Email: loan73mtqt@gmail.com
2 Tạ Quang Thanh UVTT, Chánh Văn phòng cơ quan - ĐT: 02333.859.588
- Di động: 0914.737.279
- Email: quangthanhmtqt@gmail.com
3 Bùi Thị Ngọc Cẩm UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật - ĐT: 02333.858.818
- Di động: 0948.019.476
- Email: ngoccam1976@gmail.com
4 Dương Tân Long UVTT, Trưởng ban Xây dựng tổ chức Mặt trận - ĐT: 02333.551.733
- Di động: 0944.167.779
- Email: duongtanlong0780@gmail.com
5 Phan Nữ Ngọc Lan UVTT, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật - ĐT: 02333.556.190
- Di động: 0974.363.777
- Email: ngoclanmtqt@gmail.com
6 Lương Thị Thanh Thủy Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Xây dựng tổ chức Mặt trận - ĐT: 02333.551.733
- Di động: 0919.116.257
- Email: tochucmtqt@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thủy Thanh Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Phong trào, Dân tộc và Tôn giáo - ĐT: 02333.858.290
- Di động: 0905.281.525
- Email: thuythanhmtqt@gmail.com
8 Hoàng Đức Thẩm Phó Chánh Văn phòng cơ quan - ĐT: 02333.567.199
- Di động: 0914.313.474
- Email: tonghopmtqt@gmail.com
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để tiện liên hệ công tác.
 
 
Nơi nhận:                                                      
- Đ/c Ngô Sách Thực - PCT UBTWMTTQVN;
- UBMT các huyện, thị, thành phố;
- Các tổ chức thành viên UBMT tỉnh;
- Các Ủy viên UBMT tỉnh;
- Các ban, Vp UBMT tỉnh;
- Lưu VT, XDTCMT.
 TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
              Lê Thị Lan Hương
 
 
 
 
Liên kết web
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây