KẾT QUẢ 2 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CT-XH, LIÊN MINH HTX TỈNH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Thứ tư - 08/09/2021 09:55 139 0
Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình phối hợp số 5812/CTPH/UBND-UBMT ngày 16/11/2017 giữa UBND – UBMT tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2017 – 2020;
Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức Chính trị - Xã hội, Liên minh HTX tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.  Ảnh NP
Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức Chính trị - Xã hội, Liên minh HTX tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Ảnh NP
Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp số 1799-CTPH/MTTQ-TCTV ngày 26/4/2019 tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020. Qua 2 năm triển khai thực hiện, chương trình thực sự đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.
Trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả chương trình phối hợp đề ra. Các nội dung trong chương trình đã được Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã các cấp lồng ghép vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác đã góp phần động viên nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương; giải quyết những vấn đề bức xúc và những yêu cầu thiết yếu nhất của cộng đồng khu dân cư, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khơi dậy các nguồn lực, truyền thống đoàn kết, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Trong đó, thực hiện phong trào “Quảng Trị chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Trong 2 năm (2019-2020), Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 627 nhà và sửa chữa 162 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 27,078 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 401 hộ gia đình, trị giá 1,681 tỷ đồng; hỗ trợ cho 1.266 em học sinh nghèo, trị giá 1,213 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 412 người, trị giá 379,013 triệu đồng, hỗ trợ khó khăn với tổng trị giá 8,293 tỷ đồng, hỗ trợ khác trị giá 1,208 tỷ đồng. Tiêu biểu, UBMTTQVN tỉnh đã hỗ trợ 500 triệu đồng cho xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ để xây dựng 17 mô hình vườn kiểu mẫu, hỗ trợ 360 triệu đồng xây dựng Tổ hợp tác thu mua, chế biển thuỷ sản ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh. Các mô hình được hỗ trợ bước đầu đã phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động của các hộ gia đình nghèo tại địa phương.
Các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai sâu rộng, nâng cao về chất lượng, số lượng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiêu biểu, Hội nông dân tỉnh có 125 Hội cơ sở đã xây dựng mô hình Hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đạt 100%; Hội LHPN tỉnh vận động cán bộ, HV, PN thực hiện đóng góp vào xây dựng “Ngân hàng con giống” để tiếp sức cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Trong 02 năm, các cấp Hội đã trao 76 con bò giống; 37.252 gà/vịt giống, 114 con dê giống, 288 con heo giống, 50 con thỏ giống và các phương tiện sinh kế… với tổng trị giá 2.416.000.000 đồng để tiếp sức, giúp hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật phát triển kinh tế; Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động cán bộ, hội viên ra quân tham gia, hiến 94.643m2 đất làm đường giao thông nông thôn; huy động 12.654 ngày công nạo vét kênh mương nội đồng; phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp với chiều dài hơn 60,3km, tham gia chủ trì giữ gìn 229 đoạn đường “Xanh - Sạch - Đẹp”; Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong 2 năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã huy động sự đóng góp của CNVCLĐ và các cá nhân, tổ chức hảo tâm đã hỗ trợ cho 76 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở với tổng số tiền 2,83 tỷ đồng, góp phần thực hiện tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới về nhà ở; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện giai đoạn 2019 - 2020 đạt 6.020  đơn vị máu và khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 11.750 lượt người; tổ chức 245 hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho hơn 23.000 học sinh, 57 hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho 15.120 đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ trong đó giới thiệu việc làm mới cho gần 10.000 đoàn viên, thanh niên; Liên minh HTX tỉnh đã liên kết với Phân việc Đại học Huế và Học viện Ngân hàng Phân viện tỉnh Phú Yên tổ chức đào tạo và hỗ trợ học phí có 38 học viên theo học chuyển tiếp với kinh phí 241.400.000 đồng. Ngoài ra, trong năm 2019 thành lập mới và hỗ trợ 10 HTX (160 triệu đồng), 2020 thành lập mới 22 HTX, hỗ trợ 10 HTX (160 triệu đồng).
Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp Tác xã tỉnh đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, số hộ giàu có và khá giả hàng năm tăng nhanh, số hộ nghèo giảm đi rõ rệt, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 7,03% tương ứng với 12.505 hộ, hộ cận nghèo là 6,3% tương ứng 11.210 hộ cận nghèo, đến nay số xã đạt chuẩn về tiêu chí hộ nghèo là 73/101 xã. Đồng thời, hiệu quả của chương trình phối hợp góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 57/101 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 56,43% số xã của tỉnh, mức đạt tiêu chí bình quân là 15,65 tiêu chí/xã, trong đó: số xã đã đạt 19 tiêu chí là 58 xã, có 57 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 56,43% số xã). Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí là 15 xã (chiếm 14,85% số xã), số xã đạt từ 10-14 tiêu chí là 12 xã (chiếm 11,88% số xã), số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 16 xã, đạt 15,84%, không còn xã dưới 5 tiêu chí.
Có thể thấy rằng, qua 2 năm (2019-2020) triển khai thực hiện, chương trình phối hợp đã phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, cải thiện, nâng cao cuộc sống, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Các nội dung phối hợp được thống nhất vào trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững./.
VÕ THỊ LOAN
Trưởng Ban phong trào

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây