Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng huyện Đakrông phát triển

Thứ tư - 03/08/2022 02:38 225 0
NGUYỄN TRÍ TUÂN, TUV, Bí thư Huyện ủy Đakrông(QTO) - Đakrông là huyện miền núi có điều kiện tự nhiên và xã hội rất đặc biệt, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô chiếm 80%. Sau 25 năm thành lập huyện Đakrông (1/1/1997), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đakrông luôn chung lưng đấu cật, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, khơi dậy nội lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân đã khởi sắc, diện mạo của huyện miền núi phát triển và đổi mới từng ngày.
Đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Triệu Nguyên đang khởi sắc từng ngày - Ảnh: PV
Đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Triệu Nguyên đang khởi sắc từng ngày - Ảnh: PV

Tốc độ tăng trưởng kinh tế các giai đoạn của huyện ở mức khá, bình quân qua các thời kỳ: 1997 - 2000 đạt 14,9% đến 2016 - 2020 đạt 16,4%; tổng giá trị sản xuất các ngành tăng từ 27,5 tỉ đồng năm 1997 lên 1.070,16 tỉ đồng năm 2021, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 25,4 triệu đồng vào năm 2021, tăng gấp 36,3 lần so năm 1997. Cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội từ chỗ thấp kém đến nay đã có bước tiến bộ vượt bậc, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội, dân sinh.

 

Khi mới thành lập huyện, chỉ có các thôn gần trung tâm huyện lỵ có điện, đến nay 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia; đường ô tô đã vào được 100% trung tâm xã, thị trấn; hệ thống đường liên xã, liên thôn bản đang dần được hoàn thiện; trên 85% số hộ gia đình đã được dùng nước sạch và nước hợp vệ sinh.

 

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô giáo dục, mạng lưới trường, lớp tiếp tục được mở rộng và sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đến nay huyện đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển đa dạng, rộng khắp trên địa bàn góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe của Nhân dân. Công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đạt được những kết quả tích cực.

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đạt được nhiều kết quả. Hoạt động báo chí, phát thanh - truyền hình có sự chuyển biến vượt bậc. Từ chỗ là địa bàn trắng về sóng phát thanh - truyền hình, đến nay 100% xã, thị trấn có trạm truyền thanh, tỉ lệ phủ sóng đạt 95%. Mạng lưới y tế, cơ sở khám, chữa bệnh được tăng cường, đầu tư nâng cấp đảm bảo tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; đội ngũ y, bác sĩ được bổ sung về số lượng, nâng cao chất lượng, 100% trạm y tế xã có bác sĩ, 100% thôn bản có nhân viên y tế và có 13/13 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

 

Công tác dân số - KHHGĐ ngày càng được nâng cao; các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, nhất là chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đã góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 4 - 5%.

 

Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường. Công tác lãnh đạo, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch được chú trọng. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả…

 

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ huyện chú trọng, không ngừng đổi mới và đạt được những kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng cao. Khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cùng với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng được tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

 

Trên cơ sở đó giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, hạn chế khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa các vi phạm về đạo đức, lối sống, kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc. Công tác cán bộ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đúng nguyên tắc. Chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên được xây dựng, kiện toàn, đổi mới phong cách làm việc ngày càng phát huy hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được củng cố, xây dựng và trưởng thành về mọi mặt, phát huy vai trò vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Với những thành quả đạt được là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đakrông trong chặng đường mới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới; phát huy lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đưa huyện giảm nghèo bền vững”.

 

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đã quyết tâm xây dựng bản lĩnh chính trị, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu, đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững; chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất nông - lâm - thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển và bảo vệ tài nguyên rừng theo hướng bền vững.

 

Chú trọng phát triển công nghiệp và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp thị trấn Krông Klang, xây dựng đô thị mới Tà Rụt; khai thác có hiệu quả Hành lang kinh tế Đông-Tây, Cửa khẩu quốc tế La Lay; đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của huyện. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa huyện giảm nghèo bền vững.

 

Để đạt được những thành tựu trên là nhờ phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, khẳng định đường lối đổi mới, toàn diện, đúng đắn của Đảng, Nhà nước, là thành quả kết tinh sự cống hiến của bao thế hệ lãnh đạo, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Đakrông trong hành trình xây dựng huyện Đakrông phát triển.

 

Tự hào với truyền thống thủy chung son sắt với cách mạng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đakrông nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động hiệu quả các nguồn lực, ra sức phấn đấu, xây dựng quê hương Đakrông ngày một giàu đẹp, văn minh,; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây