Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn


Động lực hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả

(QTO) - Vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN) và đổi mới sáng tạo tiếp tục được khẳng định là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH). Để phát huy vai trò của KH&CN trong phát triển KT - XH của tỉnh, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn, đem lại những kết quả thiết thực. Về vấn đề này, phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc phỏng vấn ông TRẦN NGỌC LÂN, TUV, Giám đốc Sở KH&CN.

 

- Thưa ông! Đề nghị ông cho biết thời gian qua, việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN được thực hiện trên địa bàn tỉnh như thế nào?

 

- Đối với tỉnh Quảng Trị đã triển khai tích cực và toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về KH&CN. Từ đó đã có sự thay đổi mạnh mẽ, chuyển biến tích cực, đóng góp vào phát triển chung của tỉnh.

 

Nhận thức của các cấp ủy đảng và chính quyền về vai trò của KH&CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng cao; kế hoạch ứng dụng và phát triển KH&CN từng bước được đưa vào và trở thành một nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và địa phương; tiềm lực, trình độ KH&CN của tỉnh được nâng lên, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế, tiêu biểu là sự ra đời của Nghị quyết về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025 (nay là Nghị quyết số 163/2021/ NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026), (gọi tắt là Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND) được ban hành là “cú hích” trong việc đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng, phát triển trên diện rộng các kết quả KH&CN của tỉnh.

Đây là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn 2015-2020.


- Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa ông?
 
- Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND bước đầu đã thiết thực hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp vươn lên tiếp cận thành tựu KH&CN tiên tiến; đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng, giá trị, gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa chủ lực; đẩy mạnh công tác ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất; ứng dụng các kết quả, các sản phẩm KH&CN vào thực tiễn sản xuất như: Các loại chế phẩm vi sinh vật, tư vấn chuyển giao các quy trình công nghệ về sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu, rau, hoa và các sản phẩm chế biến nghiên cứu sâu...
 
Đã hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho 25 mô hình/dự án. Riêng trong lĩnh vực ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao, cải tiến công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đã hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp thực hiện.
 
Tăng cường khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư mạnh mẽ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
 
Qua công tác hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ kinh phí bảo hộ nhãn hiệu trong nước cho 13 trường hợp. Về hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đã hỗ trợ cho 38 trường hợp…
 
Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất dưa lưới trên địa bàn - Ảnh: V.T.H
 
- Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức, doanh nghiệp. Vậy đối với tỉnh Quảng Trị thời gian tới phải triển khai thực hiện những nhiệm vụ gì về KH&CN, thưa ông?
 
- Để phù hợp với tình hình mới, đồng thời tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Sở KH&CN đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 163/2021/NQHĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 thay thế Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND.
 
Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND ra đời nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp khi đầu tư vào ứng dụng KH&CN góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh giúp cho doanh nghiệp thấy được vai trò của KH&CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, bảo vệ, giữ gìn và phát huy tài sản trí tuệ, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, đổi mới cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.
 
Mặc khác, theo Nghị quyết số 163, thời gian thực hiện chính sách kéo dài thời hạn áp dụng đến hết năm 2026 nhằm khai thác, phát huy các nguồn lực về KH&CN, tạo bước đột phá mạnh mẽ về KH&CN, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về KH&CN của tỉnh, phát triển KT-XH, đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại.
 
Với mục tiêu cụ thể hỗ trợ thực hiện 50 mô hình/ dự án nghiên cứu ứng dụng, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiến bộ, công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông, lâm, thủy sản; trong đó có 10 mô hình/dự án ứng dụng công nghệ cao.
 
Hỗ trợ thực hiện 15 mô hình/dự án công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững. Hỗ trợ thực hiện 40 dự án và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng 100 doanh nghiệp/cơ sở; hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 120 đối tượng.
 
Khẳng định vai trò, vị trí của KH&CN là động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển, ngành KH&CN của tỉnh đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ KH&CN. Để nêu cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18/5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam.
 
Với những quyết sách đã có, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, đặc biệt là những cán bộ của ngành KH&CN, thời gian tới Sở KH&CN quyết tâm thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, của Nhân dân.
 
- Xin cảm ơn ông!

Tác giả bài viết: Võ Thái Hòa (thực hiện)

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây