Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

http://ubmttqvn.quangtri.gov.vn


Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

(QTO) - Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, thống nhất ban hành Kết luận tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, qua sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả tổng thể trên các mặt đạt được cũng như những hạn chế, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Trước hết, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 25/4/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW được quan tâm hơn.

Các cơ quan thông tin đại chúng đã dành thời lượng đáng kể, bằng nhiều hình thức phong phú, với nội dung cụ thể, thiết thực để tuyên truyền, cổ vũ Nhân dân góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thông qua tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra; nâng cao ý thức trách nhiệm, đề ra các giải pháp phù hợp để khắc phục khuyết điểm; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng bước được phát huy. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp đã thể hiện rõ nét.

Nét mới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là đã chú trọng kiểm tra, xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kể cả cán bộ cao cấp, đương chức hay đã nghỉ hưu. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần chủ động ngăn ngừa vi phạm của cán bộ cao cấp và cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe chung đối với mọi cán bộ, đảng viên. Kết quả đó còn góp phần xóa bỏ “vùng cấm”, sự “ngoại lệ”; khẳng định không có nhân nhượng, không có điểm dừng trong cuộc đấu tranh làm trong sạch Đảng, ngăn chặn “tư duy nhiệm kỳ”, “hạ cánh an toàn” đối với mọi cán bộ, đảng viên. Kỷ cương, kỷ luật đảng được siết chặt hơn. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã từng bước chủ động hơn trong việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, có tác dụng điều chỉnh hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, góp phần cảnh báo, phòng ngừa những sai phạm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã đạt được kết quả rõ rệt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện các giải pháp đề cập trong nghị quyết chưa đồng bộ, chưa gắn kết giữa các cấp, ngành, lĩnh vực và các địa phương, đơn vị. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời nắm bắt tình hình và tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; chậm xem xét, xử lý dứt điểm những phản ánh, kiến nghị, khiếu kiện đúng đắn và hợp pháp của Nhân dân. Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự rõ nét. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn diễn ra ở một vài nơi dẫn tới phải xử lý kỷ luật. Một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình chưa cụ thể, còn hình thức, ngại va chạm. Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm chưa rõ, chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Vai trò phản biện và việc thực hiện công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp còn hạn chế, chưa phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân, báo chí trong đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí…

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài; nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động.

Cùng với đó, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với nghị quyết của cấp ủy, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm, làm cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ, đánh giá xếp loại cuối năm; kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Mặt khác, thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ; kiểm tra việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên hằng năm; theo dõi, giám sát việc sinh hoạt chi bộ; việc đánh giá xếp loại chất lượng khách quan, đúng thực chất. Tăng cường, chấn chỉnh công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có kết quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện Đề án chuyển đổi vị trí công tác; Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh giai đoạn 2016 - 2030; Đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng. Kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình ở các địa phương, đơn vị; phê phán, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; cảnh giác, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Từ nay đến cuối năm 2021, như định hướng của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp cần khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước Nhân dân, đất nước, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Phương Minh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây