Những kết quả đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ hai - 25/06/2018 03:06 1.020 0
(QT) - Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài nên trong những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, ban hành nhiều văn bản và triển khai thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát và lãnh đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các vi phạm về tham nhũng; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên trên địa bàn. Xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; gắn xử lý trách nhiệm cá nhân với khắc phục hậu quả và thu hồi về kinh tế.

Cùng với quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến nay, các tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN với 85.409 lượt người tham gia. Phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm.

 

Về công tác minh bạch tài sản, thu nhập, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24/4/2014 yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trên địa bàn tỉnh nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện; đã kiểm tra việc thực hiện luật PCTN, Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với các tổ chức đảng trực thuộc. Các huyện, thị uỷ, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc, cấp uỷ các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị, và Kế hoạch số 64-KH/TU của BTV Tỉnh ủy, Nghị định 78 của Chính phủ, Thông tư 08 của Thanh tra Chính phủ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai và báo cáo kê khai tài sản thu nhập đến cấp có thẩm quyền. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, người đứng đầu cơ quan đơn vị, thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ; các cơ quan kiểm tra, thanh tra tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực phụ trách nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, các sai phạm về kinh tế, có biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý nói chung và PCTN nói riêng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức, viên chức.

 

Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát, thời gian qua đã tổ chức 8 cuộc kiểm tra đối với 8 tổ chức đảng về công tác nội chính, PCTN và 3 đảng viên; giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 9 đảng viên; cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 1.182 tổ chức đảng cấp dưới, 1.447 đảng viên; giám sát đối với 1.021 tổ chức đảng và 1.194 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp kiểm tra đối với 19 tổ chức đảng và 121 đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN đối với 16 tổ chức, đơn vị, địa phương. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy những kết quả đạt được và khắc phục, chấn chỉnh những vi phạm, ngăn ngừa các vi phạm, sai phạm có thể xảy ra. Ngành Thanh tra đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch, nội dung, yêu cầu và định hướng. Đã thực hiện 613 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 5.239 tổ chức và 2.505 cá nhân; trong đó 127 cuộc thanh tra hành chính đối với 157 đơn vị; 486 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 5.082 tổ chức và 2.084 cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 1.101 đơn vị, tổ chức và 913 cá nhân có sai phạm, kiến nghị thu hồi hơn 11,4 tỷ đồng. Năm 2017, Thanh tra các cấp đã tiến hành 8 cuộc thanh tra trách nhiệm pháp luật về PCTN theo kế hoạch, đã quyết định thu hồi 93,6 triệu đồng do không thực hiện đúng định mức tiêu chuẩn. Những vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra là sai phạm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

 

Thường trực Tỉnh uỷ định kỳ làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan trong khối nội chính để cho ý kiến chỉ đạo các mặt công tác, định hướng, chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi cộm hoặc các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm; kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị về công tác nội chính, PCTN; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan trong khối nội chính làm tốt công tác phối hợp để giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các vụ án, vụ việc nổi cộm; rà soát để lựa chọn các vụ án, vụ việc đưa vào diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo hằng năm (bình quân 6 vụ việc mỗi năm); chỉ đạo rà soát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo xử lý các phản ánh của báo chí, dư luận, nhất là các thông tin có liên quan biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, đảng viên; xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật; kết thúc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục theo dõi, đôn đốc, xử lý các vụ án, vụ việc phát sinh. Từ năm 2015 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử 3 vụ án tham nhũng, cụ thể như các vụ: Nguyễn Thị Phương Nhi “Tham ô tài sản”; Nguyễn Quang Vũ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Quang Tạo “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện nay tiếp tục xét xử các vụ án: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” ở xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh.

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới đối với công tác PCTN là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước; quản lý, sử dụng các nguồn vốn xã hội hóa; minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công vụ. Thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định về quản lý kinh tế- xã hội, quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khả thi, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, hạn chế tối đa những kẻ hở cho hành vi tham nhũng nảy sinh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật; chỉ đạo sớm kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức ký cam kết không tham nhũng trong đội ngũ cán bộ các cơ quan có chức năng PCTN. Xây dựng văn hóa không tham nhũng, lãng phí trong khối nội chính và trong cán bộ, đảng viên. Chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp tục rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, đề án về công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; đặc biệt là xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng nội dung, lộ trình đề ra trong chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về PCTN trong công tác tổ chức- cán bộ, nhất là về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo các chức danh được quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đúng quy định.

 

Chỉ đạo, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN; thực hiện việc rà soát kết luận các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội trên địa bàn; nghiên cứu thực hiện cơ chế mua tin tố giác tham nhũng theo chỉ đạo của Trung ương. Tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/20104 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức để xảy ra sai phạm làm phát sinh đơn, thư, trách nhiệm cụ thể của tổ chức, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong việc để lộ bí mật thông tin cá nhân, chậm trễ lơ là và tắc trách trong bảo vệ người khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân theo định kỳ, đột xuất. Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế - tham nhũng, góp phần đưa công tác PCTN đạt kết quả khả quan hơn.

 

 

Tác giả bài viết: Phan Công Bình, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

baucutrai
baucuphai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây