Phát huy truyền thống vẻ vang, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ sáu - 02/10/2020 04:39 91 0
(QTO) - Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta luôn xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng có tầm đặc biệt quan trọng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định sự thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Ngày 14/10/1930, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông, tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là sự kiện đánh dấu sự chuyển biến mới trong công tác tổ chức của Đảng. Do vậy, ngày 2/4/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định chọn ngày 14/10 là ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
 
Ngày 1/7/1989, tỉnh Quảng Trị được lập lại, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sớm ổn định đi vào hoạt động, tham mưu Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp làm tốt công tác cán bộ, đưa bộ máy tổ chức đi vào hoạt động có hiệu quả. Trong những năm gần đây, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đẩy mạnh tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; công tác tổ chức của Đảng tiếp tục có những chuyển biến sâu sắc và đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tham mưu nhiều nội dung góp phần nâng cao chất lượng của công tác xây dựng Đảng như: Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giảm đầu mối các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện. Sáp nhập, hợp nhất các thôn, bản, khu phố, xã, phường, thị trấn diện tích nhỏ, dân số ít, không đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Giải thể, hợp nhất các cơ quan có cùng chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện thí điểm nhiều mô hình mới, cách làm hay (thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy; thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND; thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường; thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch UBMTTQVN, trưởng ban tổ chức cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy huyện đồng thời là chánh thanh tra, tăng cường sĩ quan bộ đội biên phòng làm cán bộ chủ chốt các xã biên giới huyện Hướng Hóa, Đakrông; chỉ định sĩ quan bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cồn Cỏ). Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức gắn với tinh giản biên chế…Tham mưu hoàn thiện, phát triển các nghị quyết, quy định, quy chế phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, như Nghị quyết củng cố, phát triển tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp; Quy định chức năng, nhiệm vụ chi bộ thôn, bản, khu phố; Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấm điểm từng phiên sinh hoạt theo bộ tiêu chí; Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy chế đánh giá cán bộ và bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; triển khai xây dựng Quy định danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật; mở lớp trung cấp chính trị cho cán bộ tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào); đưa công tác thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể đi vào nền nếp...
 
Cổ động trực quan tại trung tâm thị trấn Hồ Xá chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: P.V​
 
Trải qua 90 năm phấn đấu, trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Hệ thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng không ngừng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức của ngành được giáo dục, trưởng thành, luôn luôn là những chiến sĩ kiên trung đấu tranh vì lý tưởng cao cả của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân. Với nỗ lực cống hiến của cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, khen thưởng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba; nhiều cán bộ, công chức của ngành được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức, huân chương bậc cao và nhiều danh hiệu, khen thưởng cao quý khác.
 
Phát huy truyền thống của ngành, thời gian tới ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Tập trung tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Thứ nhất, quán triệt chủ trương “Tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học, luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân” đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nhất là cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.
 
Thứ hai, tiếp tục đổi mới, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị; tiếp tục làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thật sự vì Đảng, vì dân, hết lòng, hết sức “phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.
 
Thứ tư, tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy; bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
 
Thứ năm, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ ngành Tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực tổng kết thực tiễn, công tâm, khách quan, trung thành, trung thực trong tham mưu chỉ đạo. Xây dựng ban tổ chức cấp ủy các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện.
 
Thứ sáu, nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn nội bộ để tham mưu xử lý hiệu lực, hiệu quả, không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Thứ bảy, tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội đảng các cấp. Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác phát động, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Phát động các phong trào thi đua và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc...
 
Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của toàn ngành, noi gương các thế hệ đi trước, tranh thủ sự lãnh đạo của ngành cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn ý thức trách nhiệm của mình, không ngừng rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vững vàng về chính trị, trung thành với Đảng; tận tụy với công việc được giao, công tâm, trung thực, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh, không cơ hội, vụ lợi, kiên quyết khắc phục những hạn chế, sửa chữa những khuyết điểm yếu kém, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây