Phát huy truyền thống công tác dân vận, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó

Thứ hai - 28/09/2020 22:55 28 0
* LÊ THỊ LAN HƯƠNG, UVTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 
(QTO) - Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 (1930-2020) diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm ngày truyền thống của các Ban Đảng và các tổ chức chính trị- xã hội, đặc biệt toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong không khí vui tươi, phấn khởi.
 
Cách đây 90 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận; Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: “Trong các đảng bộ (từ thành ủy và tỉnh ủy) phải tổ chức ra các ban chuyên môn về giới vận động”. Từ tháng 10/1930, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ chiến lược của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử, thực hiện tốt công tác dân vận sẽ góp phần to lớn cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đặc biệt xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, xây dựng nền tảng vững chắc về chính trị. Xuất phát từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, năm 1947, Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn, xây dựng các ban chuyên môn, trong đó có Bộ Dân vận (nay là Ban Dân vận). Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật, chính vì vậy, vào tháng 10/1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là “Ngày Dân vận của cả nước”. Kế thừa tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực tiễn công tác dân vận qua từng thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều xác định và đưa ra nhiều quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và quan trọng về công tác dân vận. Đặc biệt, ngày 3/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/ TW “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đánh dấu bước phát triển mới trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận.
 
Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị thường xuyên quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo và thực hiện thành công đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận trong thực hiện phong trào cách mạng của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định nhiệm vụ hàng đầu lúc bấy giờ là tổ chức, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tích cực tái thiết khắc phục hậu quả chiến tranh, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh cùng cả nước đi lên CNXH và thực hiện công cuộc đổi mới.
 
Đường giao thông nông thôn xanh, sạch, đẹp nhờ nhân dân góp sức- Ảnh: PV
 
Sau khi lập lại tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác dân vận, trực tiếp chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, ngày 5/12/1993, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp ủy đảng, với tinh thần đoàn kết, vừa làm, vừa nghiên cứu, rút kinh nghiệm, các đồng chí tiền nhiệm qua các thời kỳ đã xây dựng nền móng vững chắc và tạo nên những dấu ấn cho công tác dân vận, làm tiền đề cho sự trưởng thành và phát triển hệ thống dân vận hôm nay.
 
Hiện nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy có 14 biên chế, 2 phòng chuyên môn, có 15 Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 141 khối dân vận xã, phường, thị trấn (sau sáp nhập còn 125 xã, phường, thị trấn). Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận được đào tạo cơ bản về chuyên môn và lý luận chính trị, luôn tiếp cận thực tiễn cơ sở và sâu sát quần chúng. Hệ thống dân vận các cấp tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy ban hành các chủ trương, xây dựng các đề tài, đề án, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai; đôn đốc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác hội quần chúng. Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội, hội quần chúng, các lực lượng vũ trang có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được xây dựng và thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời hệ thống dân vận cũng tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời những nguyện vọng, lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
 
Tự hào về truyền thống công tác dân vận của Đảng 90 năm qua, công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Ban Dân vận Tỉnh ủy được Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, cờ đơn vị văn hóa xuất sắc cấp tỉnh; có hàng trăm cán bộ, lãnh đạo làm công tác dân vận của hệ thống chính trị các cấp được tặng thưởng Huân chương Lao động, kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Đảng và nhiều bằng khen, giấy khen.
 
Kế thừa, phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng về công tác dân vận, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi công tác dân vận của hệ thống chính trị tập trung tham mưu cấp ủy quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ, yêu cầu về công tác dân vận mà nghị quyết đặt ra, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy đảng triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
 
Đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang, tăng cường công tác dân tộc, công tác tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang về công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhân rộng mô hình điển hình, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
 
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, vinh dự và tự hào với những kết quả đã đạt được, đây còn là dịp các tổ chức đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ những người làm công tác dân vận ôn lại truyền thống vẻ vang sự nghiệp dân vận của Đảng, tiếp tục xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm để không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây