Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Thứ năm - 08/10/2020 20:43 42 0
* TRẦN VĂN QUẢNG, Bí thư Huyện ủy Gio Linh
 
(QTO) - Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Gio Linh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy; khơi dậy sự chủ động sáng tạo, tính tiên phong, nhạy bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng. Qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Để thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Gio Linh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng bộ. Theo đó, BCH Đảng bộ huyện đã kịp thời xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Đặc biệt là chú trọng đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.
 
Trước hết là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được tăng cường. Các cấp ủy đã chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc nắm bắt, giải quyết và báo cáo kịp thời về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Thông qua đó bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và giác ngộ xã hội chủ nghĩa, đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng quê hương.
 
Đối với công tác tổ chức, cán bộ, BTV Huyện ủy đã tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc quy hoạch, quản lý quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ được tổ chức chặt chẽ; xây dựng và thực hiện hiệu quả đề án cán bộ nữ, cán bộ trẻ của huyện. Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường. Các cấp ủy đã đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên, kịp thời, chủ động kiện toàn tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; làm tốt việc rà soát, thực hiện các quy định chặt chẽ hơn về kết nạp đảng viên đảm bảo nâng cao chất lượng và số lượng. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ để giữ vững đoàn kết nội bộ đảng cũng như đảm bảo yêu cầu công tác cán bộ và đảng viên.
 
Lãnh đạo huyện Gio Linh cùng lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tìm hiểu về những khó khăn của ngư dân trong việc tiêu thụ thủy sản để kịp thời tìm giải pháp xử lý - Ảnh: HNK​
 
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đạt nhiều kết quả tích cực, nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT cấp ủy toàn diện cả về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trên các lĩnh vực. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định. Việc thi hành kỷ luật và chấp hành kỷ luật trong Đảng thực hiện đúng phương châm và nguyên tắc của Đảng đã củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng.
 
Công tác dân vận đã được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực được nhân rộng. Công tác dân vận chính quyền được tăng cường trên các mặt như vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm, các dự án kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, các vấn đề, vụ việc phức tạp…được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhân dân tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện để phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, của Nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Quy chế dân chủ cơ sở luôn được tăng cường, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” luôn được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện và được giám sát chặt chẽ; quyền dân chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mở rộng. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã chú trọng vào nhiệm vụ nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về nguy cơ và đề ra các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu từ cấp huyện đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Phần lớn cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nên đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tấm gương “người tốt, việc tốt” bằng nhiều hình thức phong phú, có tác dụng lan tỏa trong Đảng và trong xã hội. Bên cạnh đó, việc xử lý kỷ luật nghiêm minh những đảng viên vi phạm đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, từ đó xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, khẳng định được vai trò, vị thế lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tác giả bài viết: TRẦN VĂN QUẢNG

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

phai
trai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây