Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo

Chủ nhật - 31/07/2022 22:15 171 0
(QTO) - Cùng với công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, dân vận và văn phòng cấp ủy, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, tạo nên sức mạnh tinh thần vật chất to lớn, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Lớp bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và tương đương quản lý - Ảnh: PV     Cá
Lớp bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và tương đương quản lý - Ảnh: PV Cá

Cách đây 92 năm, nhân ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền - Cơ quan tham mưu và chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng đã cho xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” và tạo được tiếng vang lớn.

 

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hóa của Đảng. Năm 2007, Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

 

Từ những ngày đầu thành lập Đảng, công tác tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền chủ nghĩa MácLênin, kết hợp khẩu hiệu tuyên truyền về dân sinh, dân chủ, xây dựng niềm tin của Nhân dân vào cách mạng. Biến chủ trương của Đảng thành phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân đấu tranh giành chính quyền.

 

Trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc, công tác tuyên giáo đã khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh nội sinh to lớn của các tầng lớp nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua. Ở miền Nam, công tác tuyên giáo đã bồi đắp ý chí quyết tâm đánh Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Sau khi nước nhà thống nhất, công tác tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu toàn diện các cấp ủy đảng từ những vấn đề mang tính chất “nền tảng” của Đảng đến các lĩnh vực chuyên sâu. Đồng hành với toàn Đảng, toàn quân đưa sự nghiệp đổi mới đạt được những thắng lợi quan trọng. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo thể hiện nổi bật là: Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân về đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người mới Việt Nam.

 

Công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhanh nhạy, sáng tạo, sát với yêu cầu thực tiễn và đạt nhiều kết quả nổi bật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc, chất lượng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chủ động ban hành các hướng dẫn, kế hoạch để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; tổ chức tiếp nhận Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá việc triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn học tập và triển khai chuyên đề năm 2022.

 

Công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Công tác nghiên cứu lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng có bước đổi mới, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

 

Trong lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động và tham mưu kịp thời, có hiệu quả trong thực hiện các chủ trương của Đảng, đảm bảo các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, dân số, gia đình và trẻ em, thể dục - thể thao, chăm sóc sức khỏe Nhân dân phát triển đúng định hướng. Thường xuyên tập huấn công tác khoa giáo cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo cơ sở.

 

Công tác quản lý báo chí từng bước đổi mới, chất lượng giao ban báo chí định kỳ, cung cấp thông tin cho báo chí được nâng cao; thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật thông tin báo chí và mạng xã hội, kịp thời phát hiện, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý các vụ việc phát sinh và định hướng dư luận.

 

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Việc thông tin cho đội ngũ cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh được duy trì đều đặn và từng bước nâng cao chất lượng cung cấp thông tin. Công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội được đổi mới.

 

Nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu, nhất là trên mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu, tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng... Công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại được triển khai thực hiện tốt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên huấn tỉnh Salavan (Lào) tổ chức hội đàm trực tuyến; chủ động phối hợp với 2 tỉnh bạn Lào biên soạn tài liệu tuyên truyền về quan hệ giữa Quảng Trị với Salavan và Savannakhet (Lào).

 

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục nỗ lực, đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

 

Tham mưu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.

 

Tăng cường định hướng, quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản. Nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định. Nghiên cứu đổi mới hoạt động họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí đầy đủ và kịp thời. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

 

Nâng cao tính chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển KT - XH các địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển KT - XH, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Bước vào thời kỳ mới, trước những thách thức và nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng và mỗi cán bộ tuyên giáo phải phấn đấu nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh, thực hiện tốt nhiệm vụ trước yêu cầu đổi mới.

 

Võ Thái Phong

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây