TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ, PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH CỦA THANH NIÊN THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP

Chủ nhật - 22/05/2022 21:37 518 0
Lịch sử đã khẳng định thanh niên chính là sức sống hiện tại và tương lai của mỗi quốc gia, dân tộc. Tin tưởng và đặt kỳ vọng lớn ở thanh niên, Đảng ta luôn nhất quán xác định: “Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng CNXH. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người...”
TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ, PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH CỦA THANH NIÊN THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP

Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục có những bước phát triển vững chắc, hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên, trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt phong trào thanh niên. Các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ như thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thắp sáng đường quê, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai, dịch bệnh... được triển khai rộng khắp, sôi nổi, đi sâu, lan tỏa trong đời sống tuổi trẻ và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với các hoạt động thực tiễn, công tác giáo dục, định hướng cho thanh niên thông qua các cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời đại mới”,“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...; các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng xã hội đã góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức công dân của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao trình độ và phát triển năng lực toàn diện. Qua đó, đã xuất hiện hàng ngàn tấm gương thanh niên ưu tú trên tất cả các lĩnh vực lao động, học tập, công tác, ngày càng có nhiều bạn trẻ Quảng Trị ghi danh bảng vàng trên các cuộc thi trí tuệ, tài năng của quốc gia, khu vực và quốc tế. Lực lượng nòng cốt chính trị trong thanh niên được tăng cường. Trong 4 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã bồi dưỡng kết nạp hơn 42.000 đoàn viên mới; bồi dưỡng và giới thiệu 8.088 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Nhiều cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ được tín nhiệm cử giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị từ cơ sở đến tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác thanh niên tỉnh nhà vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Một số nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn mặc dù đã được đổi mới nhưng có lúc, có nơi còn chưa theo kịp sự phát triển của thanh niên. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Một bộ phận thanh, thiếu niên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, sống thực dụng. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh tuy nhiên tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong thanh niên, đặc biệt là tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Đây là những vấn đề đáng lo ngại và là một thách thức không nhỏ trong tiến trình phát triển của thanh niên.
Để “Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025; nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước vào năm 2030” đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị trong đó thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu, không ngừng nỗ lực thực hiện những giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, kiên trì, sáng tạo thực hiện chức năng trường học XHCN của thanh niên, thật sự xứng đáng là ngọn cờ truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thanh niên, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, chú trọng bồi đắp hoài bão, khát vọng vươn lên và ý chí, quyết tâm hành động xây dựng quê hương trong mỗi bạn trẻ. Trong đó, tập trung đổi mới về phương thức và nội dung giáo dục, kiên trì phương châm giáo dục qua thực tiễn hành động, nêu gương điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò tự giáo dục, rèn luyện của thanh niên. Tăng cường, đổi mới các hoạt động sinh hoạt chính trị, các diễn đàn, sân chơi về lý luận để nâng cao nhận thức chính trị, tăng cường bản lĩnh, “sức đề kháng” của thanh niên trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bồi dưỡng niềm tin khoa học của thanh niên vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, từ đó thúc đẩy thanh niên chủ động, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng.
  Thứ hai, tập trung nâng cao vai trò của Đoàn trong tham gia bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới. Đoàn Thanh niên sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khơi dậy, thúc đẩy tinh thần tự học, khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức trong giới trẻ. Tăng cường các hoạt động tạo môi trường để thanh niên rèn luyện tư duy sáng tạo, trình độ ngoại ngữ và tin học, năng lực hội nhập, năng lực tiếp cận, ứng dụng và sáng tạo KHCN. Phát huy vai trò chủ động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, kết nối đào tạo nghề để góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án kinh tế trọng điểm, các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chú trọng các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng thanh niên tài năng, đồng thời tăng cường các giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên mắc tệ nạn xã hội... từ đó từng bước nâng cao chất lượng toàn diện của nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên để phát huy mạnh mẽ tinh thần cống hiến, trí tuệ, sự năng động và sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương. Trong đó, lấy phong trào thi đua lập nghiệp, khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế làm trung tâm; đẩy mạnh xây dựng và triển khai các dự án tình nguyện, các công trình, phần việc thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các hoạt động tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ quốc phòng an ninh. Đồng thời, thanh niên phải đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn và công tác thanh niên.
Thứ tư, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, cơ quan đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong tham mưu thực hiện công tác thanh niên của Đảng. Trong đó, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, coi trọng thực lực ở cơ sở, nhất là chi đoàn, nơi trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên thanh niên. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú, những cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ có chất lượng để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

PHẠM XUÂN KHÁNH
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây