Thành công của đại hội cấp trên cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ hai - 14/09/2020 22:04 211 0
(QTO) - Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với địa phương, đơn vị; tác động tích cực đến ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy PHAN VĂN PHỤNG xung quanh vấn đề này

 
-Thưa đồng chí! Đại hội của 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 6/7/2020 đến ngày 26/8/2020 đã thành công tốt đẹp. Các đảng bộ đã tiến hành đại hội đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 141-KH/TU của Tỉnh ủy đề ra. Đề nghị đồng chí đánh giá những nét nổi bật của các đại hội?
 
-Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với địa phương, đơn vị; tác động tích cực đến ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy chế bầu cử trong Đảng, các hướng dẫn của cấp trên một cách nghiêm túc, kịp thời, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, điều hành đại hội được cấp ủy chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo nội dung, thủ tục theo hướng dẫn của Trung ương song vẫn đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19. Đại hội diễn ra trang nghiêm, phát huy dân chủ, tiết kiệm, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện, nhân sự, hậu cần, đảm bảo an ninh được thực hiện chu đáo, an toàn và có chất lượng.
 
Việc bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan; nhân sự trúng cử cấp ủy cơ bản đúng với đề án nhân sự do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị. Việc quy định số dư bầu cấp ủy cơ bản không quá 30%; quy định trách nhiệm của người đề cử trong việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội giúp cho công tác bầu cử được thuận lợi. 100% đảng bộ đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đại hội như kiểm phiếu bằng máy tính nên nhanh, chính xác, khách quan; sử dụng máy chiếu trong các bước của đại hội như trình bày báo cáo chính trị, thông qua danh sách đề cử, kết quả bầu cử, các chỉ tiêu nghị quyết...
 
Trong quá trình tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Tổ công tác của tỉnh luôn theo dõi sâu sát, có sự chỉ đạo kịp thời. Thời gian tổ chức đại hội một số đảng bộ được rút ngắn song vẫn đảm bảo về chất lượng và nội dung. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của các địa phương, đơn vị trong điều kiện thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tập trung phòng, chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
 
- Trong quá trình chuẩn bị đại hội, mặc dù Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo song việc tổ chức các đại hội cấp trên cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Vậy đâu là nguyên nhân, thưa đồng chí?
 
- Có thể khẳng định đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước hết là công tác chuẩn bị nhân sự ở một số cấp ủy thiếu chặt chẽ, chưa rà soát kỹ đội ngũ cán bộ, thiếu đào tạo, bồi dưỡng nên một số nhân sự đưa vào đề án chưa đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định. Có địa phương, đơn vị mặc dù việc nắm bắt tình hình nhân sự trước đại hội đã được quan tâm và có sự chỉ đạo của cấp trên song kết quả bầu cử không trúng với đề án nhân sự đề ra. Một số đồng chí giữ chức vụ chủ chốt, ủy viên thường vụ không trúng cử vào ban chấp hành khóa mới. Việc đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy khóa cũ cơ bản đạt yêu cầu, song số lượng cán bộ nữ, trẻ ở một số nơi chưa đạt tỉ lệ quy định. Cơ cấu cấp ủy viên ở cơ sở ở một số địa phương tỉ lệ còn thấp.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gio Linh nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: HNK​
 
Công tác điều hành đại hội của đoàn chủ tịch ở một số đơn vị còn hạn chế, có đơn vị còn chủ quan, chưa bám sát kịch bản đã chuẩn bị nên có lúc còn lúng túng, nhất là việc điều hành công tác bầu cử. Phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu; phiếu không hợp lệ vẫn còn xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả bầu cử. Việc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương còn lúng túng do một số điểm trong các văn bản hướng dẫn chưa kịp thời và chưa cụ thể. Việc thảo luận nghị quyết đại hội và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết còn ít ý kiến tham gia. Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội còn mang tính hình thức. Việc tham gia ý kiến phát biểu tại đại hội còn nặng về tham luận, báo cáo thành tích của địa phương, đơn vị.
 
Về nguyên nhân là do công tác quản lý, rà soát hồ sơ cán bộ hằng năm chưa được quan tâm đúng mức. Chưa bám sát yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định về công tác nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tạo nguồn cán bộ ở một số địa phương làm chưa tốt dẫn đến tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy khóa mới còn thấp. Ở một số địa phương, đơn vị, nội bộ có biểu hiện thiếu thống nhất, bằng mặt nhưng không bằng lòng, đảng viên thiếu bản lĩnh, tính đảng chưa cao nên có sự chi phối trong chuẩn bị và khi thực hiện quyền bầu cử. Ý thức của một số đại biểu dự đại hội trong công tác bầu cử chưa cao, thiếu trách nhiệm. Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội là yêu cầu mới, song việc hướng dẫn thực hiện chưa cụ thể. Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương chưa có sự thống nhất trong thực hiện; một số chủ trương chưa có sự tổng kết, đánh giá. Tác động của COVID-19 đã ảnh hưởng chung đến công tác tổ chức đại hội trên toàn tỉnh.
 
- Sự thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với địa phương, đơn vị; đặc biệt là tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đề nghị đồng chí cho biết những kinh nghiệm rút ra và các kiến nghị, đề xuất?
 
- Một là, tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Nêu cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên đối với công tác đại hội của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.
 
Hai là, coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện và đề án nhân sự đại hội. Đối với văn kiện phải coi trọng báo cáo chính trị trình đại hội và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nội dung các báo cáo của cấp tỉnh, ngoài yêu cầu bám sát các yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW, cần bám sát nội dung Công văn số 11966-CV/BTCTW, ngày 16/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “về việc nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội”. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. Chú trọng phát hiện những nhân tố mới, đồng thời coi trọng công tác đánh giá cán bộ. Quan tâm nắm bắt tình hình, dư luận về công tác nhân sự trước đại hội để có hướng xử lý kịp thời.
 
Ba là, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, kịp thời của cấp trên đối với công tác đại hội. Trước đại hội cần giải quyết kịp thời, dứt điểm những tồn tại, vướng mắc hoặc những vấn đề nảy sinh (nếu có) để tạo sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, đồng thời nắm bắt những diễn biến về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước, trong và sau đại hội.
 
Bốn là, phải coi trọng việc điều hành đại hội của đoàn chủ tịch. Cần xây dựng kịch bản rõ ràng chi tiết, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên và cần linh hoạt trong điều hành, không máy móc, rập khuôn, cứng nhắc. Chú ý đến việc bầu ban kiểm phiếu đại hội.
 
Năm là, việc tổ chức đại hội đảng đồng thời phải gắn với việc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phòng, chống COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác hậu cần, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội.
 
Sau đại hội ban thường vụ cấp ủy cấp huyện khẩn trương ban hành nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Kịp thời xây dựng và ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên thường vụ, cấp ủy viên. Đồng thời báo cáo kết quả đại hội và số liệu thống kê cấp ủy; nộp các loại báo cáo, biểu thống kê chất lượng đoàn đại biểu, sơ lược lý lịch đại biểu về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định. Hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tổ chức cho các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nghiên cứu các văn kiện, đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị trình đại hội để tham gia có chất lượng, có chiều sâu, đúng trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại Công văn số 11966-CV/ BTCTW “về việc nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội”. Kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước cấp huyện đảm bảo quy trình, quy định. Quan tâm sắp xếp, bố trí công tác, giải quyết chế độ chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử.
 
Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy hướng dẫn ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy; giải quyết các chế độ chính sách đối với các đồng chí không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo dõi tình hình đảng bộ cấp huyện sau đại hội, kịp thời tham mưu, đề xuất hướng giải quyết các vấn đề nảy sinh. Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra từ đại hội đảng cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị đại hội cấp tỉnh thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
 
Hồ Nguyên Kha (thực hiện)
Link gốc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây