Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát huy giá trị của đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới, đó là “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
* NGUYỄN ĐĂNG QUANG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc mang lại sức mạnh to lớn cho cách mạng Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc cho Nhân dân.
 
Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, cùng với những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam, ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam có những hình thức, tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ nhưng đều nhằm mục đích xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo thực hiện. MTTQ Việt Nam chính là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.
 
Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, với vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Quảng Trị đã làm tốt công tác vận động, tập hợp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ các cấp luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm vụ chính trị hằng năm để xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động phù hợp; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát thực tiễn, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, hội viên và người dân là chủ thể tuyên truyền, vận động thực hiện. MTTQ tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, phối hợp với chính quyền xem xét, giải quyết, tạo đồng thuận cao trong xã hội.
 
Đồng thời chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường, tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nét nổi bật nhất đó là MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với người nghèo. 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động được 98,12 tỉ đồng, hỗ trợ xây mới 1.404 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 53,18 tỉ đồng và hỗ trợ khác. Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.
 
Điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, văn minh, đời sống của người dân ngày càng nâng cao, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 6,43%; nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh 57 xã, (vượt chỉ tiêu Nghị quyết XVI, cao hơn mức bình quân chung của cả nước). Đặc biệt, trong COVID-19 và mưa lũ vừa qua, với sự phát động, vận động kịp thời của MTTQ, các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo đã quyên góp, ủng hộ tiền và hiện vật đến các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, người bị nhiễm COVID-19, người bị cách ly, người nghèo, người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ….
 

Bàn giao nhà đại đoàn kết và trao quà cho gia đình ông Hồ Văn Lành, xã Linh Trường, huyện Gio Linh - Ảnh: N.P​


 
Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều kết quả quan trọng. MTTQ phối hợp quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; các dự án luật, dự thảo các chương trình mục tiêu của Trung ương, địa phương. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được chú trọng gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.
 
Với những kết quả đã đạt được trong suốt chặng đường 90 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đã xác định mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước; năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định trong nhiệm kỳ mới: Phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, kiều bào ở nước ngoài, con em người Quảng Trị trên cả nước. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, xây dựng và củng cố các tổ hòa giải cơ sở, thực hiện dân chủ, giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở. Tiếp tục duy trì hiệu quả việc kêu gọi, vận động, quyên góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ Nhân dân gặp hoạn nạn, khó khăn, xây dựng “nhà tình nghĩa”, ủng hộ các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Để tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, MTTQVN các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Trước hết, MTTQVN các cấp tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KTXH, xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
 
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua các hoạt động thực tiễn, giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của đất nước, của dân tộc, của vùng đất lửa anh hùng Quảng Trị, đặt niềm tin vững chắc vào sự phát triển của quê hương trong những năm tới. Từ đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Quảng Trị thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
 
Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng sự đồng thuận xã hội và đề cao trách nhiệm công dân, ý chí tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ các cấp cần chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, những nơi bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua để người dân sớm ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Thường xuyên đối thoại, lắng nghe, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Chủ động định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo và tích cực đấu tranh chống những biểu hiện kỳ thị, chia rẽ dân tộc và những hành vi tà đạo, mê tín, dị đoan, lợi dụng dân tộc, tôn giáo làm phương hại đến đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Thứ ba, tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, uy tín, có trách nhiệm, tôn trọng Nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của Nhân dân, luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân để nói lên được tiếng nói của Nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy tối đa vai trò các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, trong các dân tộc, các tôn giáo. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/ TW của Bộ Chính trị; trong đó tiếp tục phát huy vai trò giám sát của MTTQ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh và tham gia các hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt trong năm 2021, Mặt trận các cấp cần phát huy vai trò tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục nâng cao vai trò của mình trong giai đoạn cách mạng mới, phấn đấu nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây