Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị (Kỳ 7)

Thứ ba - 18/05/2021 12:15 830 0
 
Ngày cập nhật: 18/05/2021 05:21:54
 

 

Ông TRẦN VIỆT DŨNG, Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong: Luôn gần dân, sát dân, hướng về cơ sở bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND; phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân.

 

Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; phản ánh trung thực, kiến nghị, đề xuất với HĐND và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Làm tốt vai trò là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

 

Cùng các đại biểu HĐND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất bàn bạc, quyết định đúng đắn những chủ trương, biện pháp quan trọng để củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững; tham gia giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của HĐND ở địa phương.

 

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng về cơ sở bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực; thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

 

Bà HỒ THỊ THU HÀ, Chi ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh: Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân

 

Nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc đề xuất, kiến nghị những vấn đề, lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Lắng nghe, tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết.

 

Đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ tham mưu lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tích cực phối hợp với các ban, ngành, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp tổ chức hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nhất là hoạt động hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, giới thiệu việc làm cho nông dân.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, tương trợ giúp nhau về giống, vốn, vật tư, khoa học - kỹ thuật, việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, nhất là đối với hộ nghèo.

 

Tôi sẽ tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nâng cao mức sống.

Bà HỒ THỊ THU HẰNG, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Phát huy kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của người đại biểu trong nhiệm kỳ qua, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của người đại biểu trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những hạn chế, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

 

Đề xuất với HĐND và cùng với tập thể BTV Tỉnh ủy tích cực, quyết liệt hơn trong việc đề ra những giải pháp cụ thể, đồng bộ tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Kiến nghị HĐND tỉnh có những cơ chế chính sách để tập trung thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, làm cơ sở cho việc hoạch định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển theo đúng định hướng; có cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi trong nông nghiệp để hỗ trợ cho nông dân cũng như thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

Trên cương vị công tác, tôi sẽ tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tìm kiếm các nguồn lực để đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2025.

 

Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư để nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nông dân.

 

Ông ĐÀO MẠNH HÙNG, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh: Quan tâm đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến diễn đàn HĐND tỉnh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

 

Tích cực nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng quản lý nhà nước và vận động quần chúng để áp dụng vào công việc; từng bước củng cố, nâng cao năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu HĐND. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, nói đi đôi với làm. Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với cử tri nơi ứng cử để thực hiện vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

 

Lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến diễn đàn HĐND tỉnh. Hứa ít - làm nhiều, tập trung bám nắm đến khi có kết quả việc giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri, nhất là vấn đề nhiều cử tri, nhiều nơi phản ánh.

 

Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại HĐND tỉnh. Đảm bảo kịp thời trong việc kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh, huyện để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cùng các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Tích cực đóng góp với Quốc hội và HĐND tỉnh trong việc hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chủ động phát huy vai trò kết nối để tranh thủ các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Trên cương vị Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, tôi sẽ cùng BCH, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, nhất là thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển cao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ các mục tiêu đổi mới và phát triển.

 

Bà TRẦN THỊ THU HUYỀN, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Phong: Không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để thực hiện tôt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời.

 

Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

 

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh.

 

Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ tích cực tham mưu các nội dung liên quan đến công tác chính sách, đào tạo cán bộ, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Bà PHAN THỊ NGA, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Triệu Phong: Tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; tích cực nghiên cứu, học tập, cập nhật những kiến thức mới, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào quá trình công tác; tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất lối sống trong sạch, lành mạnh.

 

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

 

Tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

 

Thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND tỉnh; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

 

Đề xuất với HĐND tỉnh những cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ để tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho phụ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Bà HỒ THÚY VINH, Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Hướng Hóa: Tập trung nghiên cứu, đề xuất giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm

 

Nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cử tri để đề đạt với cấp có thẩm quyền những vấn đề liên quan vào chương trình hành động.

 

Luôn nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ, kiến thức, trung thực và trách nhiệm với cử tri. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND, tham gia cùng Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh để giám sát, chất vấn việc thực thi pháp luật và hoạt động của cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội; giữ mối liên hệ thường xuyên, sâu sát để tìm hiểu, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến với HĐND tỉnh, các cấp, ngành có thẩm quyền; tích cực nghiên cứu, đề xuất giải quyết những vấn đề trong thực tiễn mà cử tri đang quan tâm.

 

Tập trung nghiên cứu, đề xuất việc vận dụng và thực hiện cung cấp thông tin kịp thời, chính thức đến với cử tri về các chương trình mục tiêu của Chính phủ, của địa phương. Với vai trò là nữ ứng cử viên người đồng bào dân tộc thiểu số, tôi đặc biệt quan tâm đến sự bình đẳng giới và phát triển toàn diện của phụ nữ.

 

Vì vậy, tôi sẽ tích cực tuyên truyền thực hiện pháp luật, đặc biệt là Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ về kiến thức pháp luật cho phụ nữ, tiến tới bình đẳng giới, vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

 

 

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền (thực hiện

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây