Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị luôn giữ gìn, vun đắp truyền thống tốt đẹp của ngành, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ hai - 16/10/2023 14:40 392 0
QTO - Từ ngày đầu thành lập đến năm 1948, công tác kiểm tra của Đảng do các cấp ủy và các tổ chức đảng thực hiện. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn cách mạng, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) ra Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Đây là cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng và từ đó, ngày 16/10 trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng.
HỒ THỊ THU HẰNG UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 

image 20231016141345 1Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ngay sau khi thành lập (tháng 4/1930) đã ra nghị quyết có nội dung về công tác kiểm tra của Đảng. Qua các thời kỳ, các hội nghị của Tỉnh ủy đều phân công một đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa phụ trách chỉ đạo phong trào cách mạng, vừa làm công tác kiểm tra. Tháng 6/1947, BTV Tỉnh ủy phân công đồng chí Hà Xuân Mỹ (Hà Minh QuốcUVTVTU) phụ trách công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh và thành lập Tổ cán bộ kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Tỉnh ủy. Đến năm 1949, Ban Kiểm tra Đảng Tỉnh ủy Quảng Trị được thành lập.
Trong giai đoạn từ năm 1949 đến tháng 6/1971, do điều kiện chiến tranh nên tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm tra Tỉnh ủy có nhiều thay đổi, được chuyển về Khu ủy quản lý và chỉ đạo hoạt động. Giai đoạn này, cán bộ kiểm tra vừa bám trụ trong lòng dân tham gia kháng chiến, vừa bám cơ sở đảng để kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về phát triển chiến tranh nhân dân; nêu cao tinh thần chiến đấu, bám đất, bám dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí trong Ban Kiểm tra Tỉnh ủy được phân công theo dõi, sâu sát cơ sở nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm, giáo dục, uốn nắn các khuyết điểm, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng.

Sau khi lập lại tỉnh Quảng Trị (năm 1989), ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị quán triệt sâu sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát được đề ra qua các kỳ đại hội đảng, nhất là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóaX), nghị quyết chuyên đề đầu tiên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đề ra, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực, phấn đấu và đạt được kết quả đáng khích lệ.
Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả.
Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp; đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ kiểm tra theo quy định; hệ thống văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát luôn được cụ thể hóa, bổ sung, điều chỉnh và xây dựng ngày càng hoàn thiện hơn. UBKT các cấp đã bám sát chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương và của cấp ủy các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy và nhiệm vụ cấp ủy giao; xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và công tác xây dựng ngành.
Trong những nhiệm kỳ sau này, nhất là những năm gần đây, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng tăng về số lượng, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên; nội dung kiểm tra, giám sát đúng theo quan điểm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.
Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt; đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó, nổi bật là chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tạo sự chuyển biến đột phá trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.
Có thể nói trong mỗi thời kỳ, giai đoạn lịch sử khác nhau, dù tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn, song những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc và kỷ luật, kỷ cương của Đảng; từng bước nâng cao nhận thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, từng bước hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giúp xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.
BTV Tỉnh ủy khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 -Ảnh: T.N
Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh, nhiều thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra nối tiếp nhau đã kế thừa, giữ vững và phát huy truyền thống của ngành.
Với những thành tích đạt được trong suốt những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý; có những đồng chí đã trưởng thành trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các địa phương, đơn vị. Những thành quả mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công xây dựng suốt 75 năm qua luôn là động lực để đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng hôm nay tiếp tục vững bước đi lên, viết tiếp vào lịch sử truyền thống của ngành.
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị luôn trân trọng, giữ gìn, vun đắp truyền thống tốt đẹp của ngành; quyết tâm khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xứng đáng với niềm tin và phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.
Trước yêu cầu mới hiện nay của công tác xây dựng Đảng, để thực hiện tốt yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị sẽ quán triệt nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT Trung ương, của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:
Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ hai, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo sát với các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng” để kịp thời cảnh báo, nhắc nhở, chủ động phòng ngừa vi phạm ; “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” tập trung kiểm tra vào những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra vi phạm như: sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc thực hiện quy chế làm việc; chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, công tác cán bộ và các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, mua sắm tài sản, đầu tư công, tư pháp...
Thứ ba, UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm; cần chủ động nắm chắc tình hình, khi phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì kịp thời kiểm tra, xem xét, kết luận, xử lý ngay nếu có vi phạm đến mức phải xử lý.
Thứ tư, khi thi hành kỷ luật phải căn cứ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà xem xét, quyết định hình thức kỷ luật cho phù hợp. Trong xử lý phải kết hợp xem xét kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, động cơ của vi phạm; xác định vi phạm nhất thời hay có hệ thống; ý thức, thái độ tự giác nhận lỗi... để đảm bảo kết luận, quyết định được đầy đủ, chính xác.
Trên cơ sở nhận thức sâu sắc yêu cầu ngày càng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn mới hiện nay, cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Trị quyết tâm nỗ lực, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đề cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí đấu tranh trong thực hiện nhiệm vụ, kế tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây