Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ hai - 28/08/2023 08:30 11.636 0
QTO - Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và đạt được những kết quả quan trọng.
Đông Hà ngày càng phát triển - Ảnh: T.T
Đông Hà ngày càng phát triển - Ảnh: T.T

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương và của cấp ủy các cấp; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện.

Quán triệt sâu sắc quan điểm công tác tổ chức cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của trung ương, tạo chuyển biến rõ nét, chất lượng, hiệu quả về công tác cán bộ, đảm bảo quy trình, quy định.

Các cấp ủy đã củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác thành lập mới TCĐ, phát triển đảng viên được chú trọng. Nửa nhiệm kỳ qua đã thành lập được 1 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước với 3 đảng viên; thành lập chi bộ thôn Hội Điền (xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng), nâng tỉ lệ thôn, bản của tỉnh có chi bộ đạt 100%.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/ TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cùng với đó, BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, TCĐ triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm.

UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 512 TCĐ; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 177 TCĐ. Cấp ủy các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 10 TCĐ và 659 đảng viên, trong đó có 92 cấp ủy viên. BTV Tỉnh ủy kỷ luật 1 TCĐ và 2 đảng viên. Cấp ủy cấp huyện và tương đương kỷ luật 1 TCĐ và 30 đảng viên. Cấp cơ sở kỷ luật 5 TCĐ và 58 đảng viên. Chi bộ kỷ luật 569 đảng viên. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 TCĐ và 72 đảng viên, trong đó có 21 cấp ủy viên.

Nội dung vi phạm của TCĐ và đảng viên chủ yếu về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; đất đai, tài nguyên, khoáng sản... Việc xem xét, thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đúng tính chất, mức độ vi phạm, tạo sự đồng thuận trong Đảng và tạo niềm tin cho Nhân dân.

Cấp ủy các TCĐ và UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề đối với các TCĐ và đảng viên. Riêng đối với UBKT Tỉnh ủy, qua giám sát chuyên đề về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai đã yêu cầu BTV cấp ủy cấp huyện chỉ đạo thu hồi 112 ha đất rừng sản xuất do giao đất không đúng quy định pháp luật về đất đai; chỉ đạo UBKT cấp huyện tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các TCĐ, đảng viên có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai ở địa phương. UBKT các cấp đã giải quyết tố cáo 3 TCĐ và 23 đảng viên (có 16 cấp ủy viên). Qua giải quyết, kết luận có 7 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 6 đảng viên; đã giải quyết xong 3 trường hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong nửa nhiệm kỳ qua còn có những hạn chế, khuyết điểm. Công tác bố trí cán bộ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là những ngành mũi nhọn, địa bàn quan trọng. Số lượng đảng viên kết nạp mới chưa đạt kế hoạch đề ra.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm vẫn chưa được thực hiện đồng đều ở các cấp. Một số cấp ủy đảng, người đứng đầu còn lúng túng, chưa xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân có mặt chưa đồng bộ, chưa có sự đổi mới, nhất là trong vận động công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về phát triển KT - XH.

Trong thời gian tới, BCH Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục bám sát và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động số 21-CTHĐ/TU, ngày 13/8/2021 thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, các chủ trương của trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch hành động, thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị; đổi mới, nâng cao hiệu quả các lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp, tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế về công tác tổ chức, cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tăng cường củng cố, xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Cấp ủy, TCĐ và UBKT các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm từ khi mới manh nha, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành các sai phạm lớn.

UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, tiến hành kiểm tra TCĐ và đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng kiểm tra, giám sát để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm, tiêu cực... Tăng cường rà soát, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau kiểm tra, giám sát, góp phần phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trần Thanh

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây