Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025

Thứ năm - 07/03/2024 18:41 454 0
QTO - Chiều nay 7/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì hội nghị. Đại diện Vụ I, Văn phòng Trung ương Đảng, các vụ địa phương tại Đà Nẵng và các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra- Ảnh: NV
Phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, việc triển khai, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của trung ương về thi hành Điều lệ Đảng được cấp ủy các cấp từ tỉnh đến chi bộ chấp hành nghiêm túc. Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy ban hành nghị quyết, quy định, kết luận..., đồng thời cụ thể hóa các nội dung Điều lệ Đảng vào trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ: 2010- 2015, 2015-2020, 2020- 2025 và quy chế làm việc của Tỉnh ủy.
Các nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng cao, phong cách, lề lối làm việc được đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện tốt vị trí, vai trò là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Trong 5 năm 2020-2025, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, bám sát thực tiễn, giải quyết những khâu khó, điểm nghẽn bằng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận lãnh đạo đúng đắn, có hiệu quả cao. Các cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng, Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và ký cam kết trách nhiệm, lựa chọn những việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc tập trung lãnh đạo và giải quyết dứt điểm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân...
Nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ và trong nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu nhanh chóng khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém, phát huy kết quả đã đạt được, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sâu sát, quyết liệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động với mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định liên quan đến công tác thi hành Điều lệ Đảng của trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai trong thời gian tới.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, nhất quán quan điểm và thực hiện tốt phương châm "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm QP-AN là trọng yếu, thường xuyên”. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tỉnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác dân vận của hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.
Đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các cấp ủy, tổ chức đảng cần rà soát, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đồng thời thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội...
Tập trung công tác xây dựng Đảng
Báo cáo của Tỉnh ủy tại hội nghị nêu rõ: Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể thông qua việc xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, kết luận, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát đúng, có tính khả thi cao. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo các nghị quyết, kết luận của trung ương. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được triển khai thực hiện kịp thời, qua đó rút ra bài học quý, kinh nghiệm thực tiễn góp phần bổ sung lý luận, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh cũng như đề xuất, kiến nghị trung ương hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực.
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đi vào nền nếp, hiệu quả cũng như quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nguyên tắc của Đảng được giữ vững, dân chủ trong Đảng được phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác dân vận phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm được BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đề cao tiêu chuẩn, trách nhiệm, định hướng đảng viên phấn đấu thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo quy trình.
Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị- Ảnh: NV
Tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2023, cấp ủy các cấp kiểm tra 1.433 tổ chức đảng và 2.335 đảng viên, qua kiểm tra phát hiện có 17 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 28 tổ chức đảng, 151 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật 7 tổ chức đảng và 87 đảng viên...
Sau gần 2 năm thành lập, hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, theo đó đã tổ chức 7 phiên họp BCĐ, 7 cuộc họp của thường trực BCĐ; đưa vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo một số vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế và chỉ đạo các ngành tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo theo phương châm “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”.
Từ năm 2020 đến nay, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức 4 đợt rà soát, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra KT-XH và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm chưa thu hồi được hơn 12 tỉ đồng. Chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực để kịp thời ngăn chặn, xử lý từ sớm các vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
Từ năm 2020 đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị đã xét xử 13 vụ án liên quan tham nhũng, kinh tế, chức vụ, thu hồi hơn 18,2 tỉ đồng.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Tỉnh ủy tổ chức 2 cuộc kiểm tra, 18 cuộc giám sát, BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức 1 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức 6 cuộc kiểm tra, 19 cuộc giám sát về thực hiện các chỉ thị, kết luận của trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định. Từ đầu năm 2020 đến nay, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý 225 đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo gửi đến BTV, Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Từ khi thành lập đến tháng 12/2023, BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp nhận, xử lý 66 đơn, thư của các tổ chức, cá nhân gửi đến BCĐ...
Về nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, đồng thời triển khai lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2025- 2030.
Hội nghị tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng.
Nguyễn Vinh
 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây