Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên: Nâng cao về lượng và chất. Bài 2: Sự kế thừa có chọn lọc

Thứ tư - 27/09/2023 22:57 530 0
QTO - Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được cũng như khắc phục khó khăn, hạn chế trong quá trình xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Nghị quyết số 22, tỉnh Quảng Trị có nhiều cách làm mới, phù hợp. Qua thực tiễn, xuất hiện nhiều mô hình hay về TCCS đảng trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Cụ thể hóa phù hợp
Đoàn công tác do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng dẫn đầu tiến hành khảo sát tình hình phát triển đảng viên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: K.S
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW (viết tắt là Nghị quyết số 21) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
Đây được xem là nghị quyết chuyên đề, chuyên sâu, thể hiện sự quan tâm của Đảng về nâng cao chất lượng TCCS đảng và đội ngũ đảng viên. Cùng với tập trung đổi mới, hoàn thiện, sắp xếp các loại hình TCCS đảng, Nghị quyết số 21 yêu cầu rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng TCCS đảng và đảng viên; đồng thời, yêu cầu coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, TCCS đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề.
Thực hiện Nghị quyết số 21, ngày 2/12/2022, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động số 48-CTr/TU về tăng cường củng cố, xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (viết tắt là CTHĐ số 48) gồm có 4 nhóm giải pháp, nhiệm vụ, phân công cụ thể cho Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; BTV các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, ban đảng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.
Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu chỉ tiêu phát triển đảng viên ấn định cụ thể từ 3-4% trên tổng số đảng viên của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tập trung nghiên cứu thực hiện thí điểm mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).
Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trực thuộc đảng uỷ xã, phường, thị trấn. Củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ quân sự, công an xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với quy định về tổ chức đảng trong quân đội, công an. Chú trọng lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng đảng viên trẻ; cán bộ bán chuyên trách cấp xã; cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cựu quân nhân, người làm công tác xã hội có uy tín, có trình độ, năng lực để làm bí thư chi bộ thôn, bản, khu phố.
Tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh về chất lượng, phát triển về số lượng. Tăng cường phát triển đảng viên trong khối trường học theo mô hình “Đảng viên tuổi 18”. Phấn đấu thành lập đảng bộ cơ sở (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở nơi có đủ điều kiện.
Trao đổi về vấn đề này, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng cho biết: “Theo Chương trình hành động số 48, tỉnh mạnh dạn triển khai thực hiện đồng bộ mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) trong toàn tỉnh; kết thúc hoạt động của đảng bộ cơ quan chính quyền cấp huyện, tiếp tục duy trì đảng bộ cơ quan huyện ủy và đảng bộ khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.
Giao BTV cấp ủy cấp huyện chỉ đạo cấp ủy cơ sở căn cứ tình hình hoạt động của các đảng bộ bộ phận để xem xét, quyết định việc giữ lại hoặc giải thể; nghiên cứu, xem xét việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn sau khi có hướng dẫn mới của trung ương.
Chỉ đạo thành lập tổ chức đảng tại thôn Hội Điền, xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, phấn đấu đến năm 2025 không còn thôn, khu phố chưa có chi bộ; đồng thời chú trọng việc củng cố chi bộ ở những thôn có ít đảng viên, tránh tình trạng “tái trắng” đảng viên, “tái trắng” chi bộ. Chuyển giao các TCCS đảng thuộc ngành dọc trung ương về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; chuyển giao chi bộ các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh về trực thuộc huyện; rà soát, tham mưu BTV Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của chi bộ trực thuộc các loại hình TCCS đảng.
Triển khai, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”.
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Người luôn nhắc nhở “mỗi đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, phải “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân”.
Việc chuyển giao các TCCSĐ thuộc ngành dọc Trung ương về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được tỉnh triển khai thực hiện tốt - Ảnh: K.S
Tiếp thu tinh thần đó, Đảng luôn chú trọng đến việc xây dựng và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo cụ thể về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Theo đó, các tổ chức đảng cần tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu; mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng.
Một trong những điểm nhấn tích cực về công tác phát triển đảng viên là BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 7/5/2021 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới trước khi có Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu triển khai các giải pháp quyết liệt như: làm việc với các ngành có đông lao động như: ngành y tế, giáo dục và đào tạo, ngành nông nghiệp... để khảo sát nguồn và có kế hoạch phát triển đảng viên, triển khai các nghị quyết chuyên đề...
Cùng với tập trung đổi mới, hoàn thiện, sắp xếp các loại hình TCCS đảng, Nghị quyết số 21 yêu cầu rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng TCCS đảng và đảng viên; đồng thời, yêu cầu coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, TCCS đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề.
Đặc biệt, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1237-CV/TU, ngày 22/8/2023 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường THPT và Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 13/9/2023 về phát triển đảng viên trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1959-CV/BTCTU ngày 15/9/2023 về công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT, đây được xem là bước đột phá trong việc tìm nguồn phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng.
Theo đó, yêu cầu phát triển đảng viên trong học sinh THPT vừa chú ý về số lượng, vừa đảm bảo về chất lượng; giới thiệu quần chúng ưu tú là học sinh THPT thật sự tiêu biểu, đảm bảo, điều kiện tiêu chuẩn theo quy định; việc kết nạp Đảng phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú là các học sinh THPT vào Đảng.
Tập trung sắp xếp các loại hình tổ chức cơ sở đảng
BTV Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình TCCS đảng, trong đó chú trọng nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ cho các loại hình chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn như: chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trường học, cơ quan xã, phường, thị trấn, các loại hình doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi bộ thôn, bản, khu phố, chi bộ trạm y tế.
Qua việc triển khai, thực hiện, các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn đã bám sát quy định để xây dựng quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ có chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ ở các loại hình đã có nhiều chuyển biến, từ phương pháp, cách thức điều hành, lựa chọn nội dung quán triệt, phổ biến; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên cũng như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và gợi mở những nội dung để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của chi bộ.
Trong sinh hoạt chi bộ đã phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê bình và tự phê bình, tính giáo dục, tính chiến đấu, do đó số lượng, số lượt và chất lượng phát biểu ý kiến của đảng viên được nâng lên. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của đảng viên.
Việc xây dựng chi bộ ở những nơi khó khăn (thôn, bản, khu phố chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; ở nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào theo tôn giáo) được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo. Các huyện, thị, thành ủy đã thực hiện tốt các giải pháp giảm số chi bộ sinh hoạt ghép, tăng cường công tác phát triển đảng, để đảm bảo vai trò lãnh đạo của chi bộ ở thôn, bản, tổ dân phố; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo.
Đến nay, toàn tỉnh không còn thôn, bản “trắng” đảng viên. Việc triển khai thực hiện xóa thôn “trắng” đảng viên” và xóa thôn “trắng” chi bộ ở huyện Hải Lăng trong thời gian qua là một điển hình. Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW, CTHĐ số 48 của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, Huyện ủy Hải Lăng ban hành nhiều văn bản tăng cường củng cố, xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Thế Quảng cho biết: “Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, xóa thôn “trắng” đảng viên và thôn “trắng” chi bộ, BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm nhằm hạn chế tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy làm tốt việc xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền kết nạp đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với quản lý, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quan tâm kết nạp đảng viên đối với người có đạo; cán bộ, công nhân lao động trong các DN...
Kết quả, từ năm 2020-2022, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 232 đảng viên, đặc biệt trong đó, đã kết nạp được 1 đảng viên là người có đạo (nâng tổng số đảng viên là người có đạo đến nay là 30 đảng viên), thành lập Chi bộ Hội Điền, trực thuộc Đảng ủy xã Hải Phong, hoàn thành xóa thôn “trắng” chi bộ; kết nạp 10 đảng viên trong các DN ngoài nhà nước, nâng tổng số đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ DN ngoài nhà nước hiện nay lên 40 đảng viên. Nhìn chung, chất lượng đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng lên”.
Phi Cường - Kăn Sương
Bài 3: Động lực nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên
 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây