Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, có hiệu quả

Chủ nhật - 18/06/2023 22:07 22.741 0
(Mặt trận) - Ngày 16/6, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” Trung ương; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.
Đại biểu tham dự Hội thảo
Đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong 10 năm qua. Đồng thời, thảo luận để đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới có hiệu quả hơn; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

z4437570632336d5616f9d20da10131e9684cf83e6e20ayoix aewi
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. “Bảo vệ an ninh, trật tự là sự nghiệp của Nhân dân, dựa vào Nhân dân là một bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của cuộc đấu tranh”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân, sự quan tâm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã từng bước phát triển, đem lại hiệu quả tích cực. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương quần chúng tiêu biểu, xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới hải đảo, trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục… được quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực; nội dung, hình thức công tác vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được đổi mới. 

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới được nâng lên.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa lực lượng CAND với MTTQ và các ban ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục được đẩy mạnh từ Trung ương tới địa phương và đi vào chiều sâu.

Từ đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, vùng, miền; phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó đã tăng cường hơn mối quan hệ phối hợp, gắn bó chặt chẽ và đề cao trách nhiệm giữa lực lượng Công an Nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự.

"Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được duy trì, đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế, gắn kết với các phong trào cách mạng khác do Đảng, Nhà nước phát động; khơi dậy và phát huy vai trò tích cực của Nhân dân kết hợp với nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cơ quan bảo vệ pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước cũng như phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ nhấn mạnh.

Khẳng định trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự rất nặng nề, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ cho rằng, để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng và sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bởi vậy, Hội thảo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

z44375706289649517a8ca2c0bbe30053495a30cc47879pafa pzur
Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Phong trào Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa CAND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trong thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 10 năm qua (2013 - 2023). Qua đó khẳng định rõ vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương, huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm.

z4437570632870f5d6fa6e10e409f29226779f51936f70rceh pdck
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến, tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và có chất lượng của các đại biểu góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xác định đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị, nghiệp vụ của lực lượng Công an. Đồng thời, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng rất tích cực phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ông Lê Quốc Hùng đề nghị, thời gian tới, lực lượng Công an, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các ngành các cấp tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những yếu kém, hạn chế trong thời gian qua để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng việc xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm tốt, đảm bảo các mô hình phải đi vào thực chất, có hiệu quả, hướng về cơ sở, gần gũi với nhân dân; mạnh dạn gạt bỏ những mô hình mang tính hình thức, không hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong đi đầu của lực lượng Công an, MTTQ Việt Nam, dân vận các cấp. Thay đổi hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay cả trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung xây dựng thể chế, cơ chế trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

z4437570632863d268c217ac0a1dee668647c5421be9c6dyrh izkl
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Hương Diệp (tổng hợp)

Nguồn tin: tapchimattran.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây