Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để công tác tuyên giáo luôn là “trung tâm”, “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân

Chủ nhật - 27/08/2023 15:56 7.733 0
(Mặt trận) - Với phương châm “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, chủ động, đổi mới, sáng tạo” cho thấy vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên giáo là đòi hỏi cấp thiết; tạo động lực, khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong đó, việc đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới không những bồi đắp nền tảng chính trị tư tưởng, biến ý chí và tinh thần cách mạng thành sức mạnh hành động, mà còn góp phần phát hiện, khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động của hệ thống Tuyên giáo các cấp, tạo tiền đề đưa đất nước phát triển bứt phá trong tương lai.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo gắn với thực hiện các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng

Từ khi Đảng ra đời cho đến nay, công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua hơn 35 năm đổi mới, công tác tuyên giáo đã đạt được những thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định là một trong những mặt công tác trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bàn về vai trò của công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đội ngũ cán bộ tuyên giáo và công tác tuyên truyền được xem như là một mặt trận tư tưởng chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, lạc hậu và ủng hộ cái mới, cái tốt, cái tiến bộ, khơi dậy ý chí và động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân, làm cho “Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”1.

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta xác định xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện là nhiệm vụ then chốt, vì Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là vấn đề sống còn, là nhân tố quyết định đến vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta lựa chọn.

Xây dựng Đảng về tư tưởng giữ vai trò trọng yếu trong quá trình hoạt động của Đảng. Muốn xác định đúng nhiệm vụ và những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới, trước hết cần thống nhất nhận thức quan niệm về tư tưởng, về xây dựng Đảng về tư tưởng, về công tác tư tưởng.

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong tình hình hiện nay, nếu Đảng ta không vững vàng về chính trị, tư tưởng; không chặt chẽ, hiệu quả về bộ máy tổ chức; Không trong sạch về đạo đức, lối sống; Không được nhân dân tin tưởng và ủng hộ thì Đảng ta không thể tồn tại chứ đừng nói đi lên và phát triển”.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Như vậy, Trung ương đã xác định rất rõ vai trò to lớn cũng như trách nhiệm vô cùng nặng nề của công tác tuyên giáo; đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng công tác tuyên giáo, cũng như hiệu lực, hiệu quả, thành tựu đổi mới mặt công tác này trong tình hình mới.

Tuy nhiên, trong quá trình đó, công tác tuyên giáo cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc, hạn chế đặt ra.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu lên, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn của công tác tuyên giáo các cấp:

Công tác dự báo, phát hiện các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, những vấn đề đột xuất, phát sinh có tác động đến công tác tuyên giáo, tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời, bộc lộ sự lúng túng; Việc tham gia, phối hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm ở một số địa phương hiệu quả chưa cao nên tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp còn xảy ra;

Lực lượng đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái đã được quan tâm, củng cố, mở rộng, nhưng nội dung đấu tranh, phương thức hoạt động tác chiến còn gặp nhiều khó khăn; Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có mặt còn hạn chế, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; Công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghị quyết, kết luận còn chậm; định hướng, giải quyết lĩnh vực khoa giáo ở một số địa phương chất lượng, hiệu quả chưa cao, chồng chéo về nhiệm vụ với cơ quan chính quyền; Việc ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực tuyên giáo còn chậm, chưa đồng bộ.

Cuộc sống luôn vận động và phát triển không ngừng, thực tiễn đặt ra những thách thức, những nhiệm vụ mới đòi hỏi tất yếu cần phải đổi mới tư duy để tạo sự phát triển bứt phá của đất nước. Do vậy, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo đặt ra yêu cầu ngành Tuyên giáo cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức, vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn là “trung tâm”, “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân, xứng đáng vai trò “đi trước mở đường” trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Một số kiến nghị, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 8/2022. ẢNH: KỲ ANH

Một là, tinh gọn bộ máy, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo; tăng cường sự phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan, đơn vị cùng cấp.

Để đổi mới công tác tuyên giáo, trước hết bộ máy chuyên trách công tác tuyên giáo các cấp phải đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy tối đa năng lực, sở trường của cán bộ, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian. Bên cạnh đó, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý.

Mặt khác, cần chú trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu với công tác tuyên giáo và sự phối hợp của Ban Tuyên giáo với cơ quan nhà nước cùng cấp; xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp và thực hiện quy chế phối hợp; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, diễn biến tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; phối hợp tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và địa phương; hướng dẫn, thẩm định các văn bản liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo.

Công tác tuyên giáo là miệng lưỡi, là tai mắt, là đầu óc, cũng là chân tay của Đảng2. Vì thế, là “cầu nối” giữa Nhân dân với Đảng, là người gieo niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải thực sự là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, có đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, luôn nâng cao tính Đảng, tính chiến đấu và tính thuyết phục của công tác tuyên giáo.

Cùng với đó, cán bộ tuyên giáo phải luôn thấm nhuần quan điểm của Đảng, lập trường giai cấp để giải thích cho quần chúng nhân dân hiểu biết đúng đắn những hiện tượng và sự kiện của đời sống xã hội; đứng trước khó khăn của cách mạng, không bị tác động, ảnh hưởng của những cám dỗ từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường; không bị tác động bởi các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hoạt động của cán bộ tuyên giáo phải luôn hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Có như vậy, cán bộ tuyên giáo mới nắm bắt được tình hình, những diễn biến tư tưởng, những “điểm nóng”, tình huống tư tưởng nảy sinh, mới có thể dự báo, kịp thời tham mưu được các giải pháp đúng đắn.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo ở các ngành, các địa phương cần tích cực triển khai các chương trình bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là những cán bộ mới. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn trong công cuộc chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, nội dung, phương thức tuyên truyền, báo chí, truyền thông, xuất bản.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”3.

Bám sát tinh thần đó, công tác tuyên giáo của Đảng đã luôn bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng; đặc điểm, tình hình của địa phương và nhân dân để lựa chọn đúng, trúng nội dung, phương pháp tuyên truyền, tạo nên sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân và sự thống nhất ý chí, hành động của toàn dân trong thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tình hình thế giới, khu vực, đất nước đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết phải đổi mới hoạt động tuyên truyền theo hướng không áp đặt mà cần nâng cao tính thuyết phục, định hướng trong công tác tuyên truyền, không phải bắt người ta nghe cái mình cần nói, mà nói cái mà người ta cần nghe, nói và dạy những gì có ích cho sự nghiệp cách mạng và có ích cho cuộc sống mỗi con người.

Bên cạnh duy trì các công cụ tuyên truyền đang có như tin nhắn của các mạng điện thoại di động, áp phích, trang trí khánh tiết, cổ động trực quan trên đường phố; màn hình cỡ lớn, chương trình phát thanh, truyền hình, sách, báo chí, phim tài liệu... thì hoạt động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được kết hợp, mở rộng thông qua môi trường internet, mạng xã hội Facebook, Twitter, Zalo, Viber... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đồng thời, quan tâm, củng cố kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ Trung ương đến cơ sở. Thường xuyên tổ chức tọa đàm, trao đổi, hội thảo, nói chuyện thời sự, kể chuyện gương người tốt, việc tốt, tiếp xúc, sinh hoạt trực tiếp với Nhân dân ở cộng đồng dân cư tổ dân phố, thôn, làng, bản... để công tác tuyên truyền miệng đạt hiệu quả, trở thành công cụ sắc bén trong tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đối với hoạt động của báo chí, xuất bản, công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông chính sách của báo chí, xuất bản ngày càng phát huy tốt hơn ở những vấn đề thường xuyên cũng như những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Đẩy mạnh hoạt động báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Có những giải pháp tuyên truyền phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân... Đưa báo chí trở thành cầu nối thông tin giữa người dân và cấp ủy, chính quyền, tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các ban, ngành, địa phương cần thúc đẩy, chỉ đạo việc thi hành, thực hiện nghiêm Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 có hiệu lực, hiệu quả, kịp thời, đảm bảo hoạt động của hệ thống các cơ quan báo chí ở Việt Nam theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tập hợp quần chúng, tạo đồng thuận trong xã hội, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Ba là, quan tâm, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạt động dựa trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính nền tảng đó là “kim chỉ nam” cho Đảng hoạch định cương lĩnh, đường lối đúng đắn và hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ chính trị, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực tiễn cho thấy, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch và ngược lại, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch để luôn giữ vững, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước, phải lấy bảo vệ là chính, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng là để bảo vệ nền tảng tư tưởng được tốt hơn.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần làm tốt việc rà soát, bổ sung, đưa việc học tập làm theo Bác vào các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, các nghị quyết phát triển của vùng, của cơ quan, đơn vị... và được cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực, góp phần giải quyết tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn.

Chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình sáng tạo; biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy cũng cần quan tâm, chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như:

Tổ chức triển lãm, hội thảo, tọa đàm, xây dựng phim tài liệu, biên soạn sách; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, về nguồn tại các địa chỉ đỏ; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức cuộc thi tìm hiểu trên internet, mạng xã hội...

Thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, lý luận theo hướng khoa học, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xử lý nghiêm các vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đồng thời cổ vũ, biểu dương các tấm gương đạo đức để tạo ảnh hưởng lan tỏa trong Đảng và xã hội.

Tăng cường gắn kết hơn nữa giữa việc thực hiện Nghị quyết 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 35.

Bốn là, tăng cường các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Để đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao của người dân và xây dựng, phát triển văn hóa con người, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, đòi hỏi các hoạt động văn hóa, văn nghệ cần phải duy trì được sự phong phú, đa dạng, đưa văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, tạo sức sống, sức lan tỏa trong xã hội.

Ngành Tuyên giáo thường xuyên theo dõi, tham mưu các cấp ủy chỉ đạo, đinh hướng, thực hiện cơ chế, chính sách tôn vinh, đãi ngộ các văn nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp...

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Phát huy tài năng, tâm huyết của lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ trong sáng tạo những tác phẩm giàu giá trị văn hóa, góp phần khơi dậy dân khí và thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước.

Củng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương nhằm nâng cao khả năng tập hợp, động viên, phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Thực hiện gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với công tác về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để tăng cường nguồn lực cho hoạt động văn hóa cả trong và ngoài nước, từ đó củng cố “sức mạnh mềm” của quốc gia - dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Năm là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trong tình hình mới.

Công tác khoa giáo là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Trong những năm gần đây, ngành Tuyên giáo đã thực hiện đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và các vấn đề xã hội. Tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có liên quan đến lĩnh vực công tác khoa giáo; tổ chức thực hiện, xây dựng các chương trình, kế hoạch để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực khoa giáo. Tham mưu các cấp ủy chỉ đạo khắc phục rõ nét một số vấn đề nổi cộm về giáo dục, môi trường, an ninh con người, an ninh xã hội, an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, bảo hiểm xã hội, dân số gia đình.

Tích cực triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và địa phương về lĩnh vực khoa giáo. Phát động phong trào nghiên cứu khoa học và phát triển đến các cơ quan, đơn vị và địa phương; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Qua đó, xây dựng hoạt động phối hợp của các ngành trong khối khoa giáo từng bước đi vào nề nếp; gắn kết công tác khoa giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo.

Chú thích:

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 7, tr. 415.

2.  Bài viết “Làm gì để đổi mới công tác tuyên giáo?”, tác giả Hà Đăng, Tạp chí Tuyên giáo, xuất bản ngày 1/8/2022 (Link: https://tuyengiao.vn/cung-suy-ngam/lam-gi-de-doi-moi-cong-tac-tuyen-giao-140004)

3.  Bài báo “Người tuyên truyền và cách tuyên truyền” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên Báo Sự thật, số 79, từ ngày 26/6 đến 9/7/1947.

Tài liệu tham khảo

1.  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016.

2.  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021.

3.  Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

4.  Quốc hội (2015), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hà Nội.

5.  Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Vũ Văn Tiến - Tiến sĩ, Trưởng Ban Tuyên giáo,

cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây