Triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029

Thứ tư - 29/05/2024 21:10 22 0
Mặt trận Tổ quốc các cấp với các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp  nhiệm kỳ 2024 -2029. Ảnh NP
Mặt trận Tổ quốc các cấp với các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029. Ảnh NP
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 5/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029, ngày 25/10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 159a/ KH-MTTQ-BTT về tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: phát động thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Kết quả của đợt thi đua đặc biệt này được lan tỏa mạnh mẽ, tổ chức thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, mang tính giáo dục cao, tạo sự quan tâm của xã hội và Nhân dân, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.
Kết quả thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể có ý nghĩa chính trị, xã hội thiết thực đối với cơ sở, địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải tiến lề lối làm việc; phát huy mọi tiềm năng, nội lực của địa phương, của tỉnh, chung sức, chung lòng cùng cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 và năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư, khẳng định và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
Phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan để tổ chức các cuộc đối thoại chuyên đề khi cần thiết nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, những vấn đề bức xúc phát sinh trong nội bộ Nhân dân.
Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tổng hợp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tổ chức các diễn đàn để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; coi trọng công tác tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; tích cực học tập, tham gia các hoạt động xã hội - nhân đạo từ thiện; tổ chức các hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tham gia thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.
Duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: mô hình điển hình về NTM, đô thị văn minh... MTTQ Việt Nam từ cấp xã trở lên tổ chức đăng ký xây dựng các công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, cụ thể như: xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, các công trình dân sinh; làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng chỉnh trang tuyến đường, tuyến phố xanh, sạch, đẹp; tổ chức các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp... đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư.
Tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng việc triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, góp ý văn kiện đại hội trong hệ thống mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, sau đó tổng hợp và báo cáo về mặt trận cấp trên trực tiếp; tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đợt thi đua được tổ chức thực hiện từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (từ tháng 10/2023 đến hết tháng 6/2024) chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp huyện; giai đoạn 2 (từ tháng 7/2024 đến hết tháng 10/2024) chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Với các chỉ tiêu cụ thể: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, tổ chức thành viên tổ triển khai tuyên truyền trước, trong và sau chào mừng đại hội; 100% Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức đúng tiến độ theo hướng dẫn; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã có ít nhất 1 công trình, dự án, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; 100% ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã, các tổ chức thành viên có ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Kết thúc đợt thi đua, tùy theo từng cấp và kết quả của phong trào thi đua MTTQ Việt Nam các cấp đã đăng ký, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bằng khen của Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; giấy khen của chủ tịch UBND, ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện cho những tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029./.

Tác giả bài viết: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây