Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với sự phát triển kinh tế ở Triệu Phong

Thứ sáu - 11/09/2020 04:37 1.069 0
(QTO) - Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Triệu Phong khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 nêu rõ: Với vai trò lãnh đạo địa phương, BCH Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
Đã tổ chức 26 hội nghị BCH Đảng bộ huyện để sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), xây dựng Đảng của huyện, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng các cấp; thông qua nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết quan trọng lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
 
Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử đã có các dự án đầu tư xây dựng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương - Ảnh: N.V​
 
Cùng với đó, trong nhiệm kỳ, Huyện ủy ban hành 10 nghị quyết, 8 chương trình hành động và nhiều kế hoạch thực hiện các nghị quyết của trung ương, của tỉnh. Các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy đều căn cứ vào nội dung chỉ đạo của cấp trên, luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tình hình thực tiễn của địa phương. Trong từng giai đoạn, với từng nội dung và giải pháp cụ thể đều sát với tình hình thực tế, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân nên đã tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.
 
Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chủ động, nghiên cứu, lựa chọn, chuẩn bị nội dung trình BCH Đảng bộ huyện cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Đồng thời quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX và các nghị quyết đại hội đảng của cấp trên.
 
BTV đã tham mưu Huyện ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết; chương trình hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; xây dựng chương trình công tác năm của BTV Huyện ủy cụ thể, có tính khả thi, xác định lộ trình, thời gian hoàn thành công việc, gắn trách nhiệm với tổ chức, cá nhân rõ ràng. Các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy đều căn cứ vào nội dung chỉ đạo của cấp trên, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện…
 
Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, BTV Huyện ủy đã tổ chức 165 phiên họp, tham mưu tổ chức 26 hội nghị BCH Đảng bộ huyện theo chương trình và nhiều hội nghị cán bộ chủ chốt. Một số hội nghị của Huyện ủy, hội nghị, phiên họp của BTV Huyện ủy mở rộng có mời thêm lãnh đạo một số ngành, địa phương nhằm tranh thủ trí tuệ tập thể, tạo cơ sở quan trọng cho Huyện ủy, BTV Huyện ủy định hướng, quyết định ban hành các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Từ đó, BTV Huyện ủy đã ban hành 2.444 quyết định, quy định, 1.246 thông báo, kết luận, 12 chỉ thị, 116 kế hoạch, 70 chương trình công tác, 505 báo cáo, 478 công văn, 6 hướng dẫn. Đồng thời xác định chủ đề hành động của huyện hằng năm một cách phù hợp, tổ chức hội nghị ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, BTV Huyện ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; phát huy trí tuệ của tập thể, từng thành viên trong BTV và Thường trực Huyện ủy; vai trò, trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu. Thực hiện tốt việc cho ý kiến những vấn đề phức tạp, những nội dung HĐND, UBND huyện thảo luận, quyết định. Vai trò của người đứng đầu cấp ủy được phát huy tốt; điều hành các hội nghị, phiên họp đúng trình tự nội dung, chặt chẽ, nghiêm túc, có sự linh hoạt, gợi mở, phát huy trí tuệ tập thể của các ủy viên BTV Huyện ủy tham gia các vấn đề được đưa ra bàn bạc. Các ủy viên BTV Huyện ủy nêu cao tinh thần dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến với trách nhiệm cao, giúp BTV Huyện ủy định hướng, ban hành các chủ trương và tham mưu cho Huyện ủy ban hành các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của cấp ủy sát với thực tiễn và đặc điểm tình hình của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả…
 
Từ kết quả sự lãnh đạo của BCH, BTV, Thường trực Huyện ủy sát, đúng nên nền kinh tế Triệu Phong không ngừng phát triển. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, nông- lâm- ngư nghiệp giảm từ 37,07% xuống còn 24,1%, công nghiệp- xây dựng tăng từ 28,07% lên 36,36%, thương mại- dịch vụ tăng từ 34,86% lên 39,54%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,5 triệu đồng, tăng 2,14 lần so với năm 2015. Chương trình giảm nghèo bền vững được thực hiện tích cực, đồng bộ, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,8%, tỉ lệ hộ nghèo ước còn 3,61%, hộ cận nghèo ước còn 3,95%, không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công. Cuối năm 2020, huyện Triệu Phong có 12/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 70,59%, các xã còn lại đạt 16 tiêu chí trở lên.
 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2015- 2020 thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trong đó nêu bật nguyên nhân mà 3/15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế chưa đạt (tăng trưởng ngành nông- lâm- thủy sản, thương mại- dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn). BCH Đảng bộ huyện lãnh đạo phát triển có mặt còn hạn chế; khả năng dự báo tình hình chưa sát, lãnh đạo, chỉ đạo thiếu quyết liệt nên kết quả thực hiện có 3 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Huyện ủy chưa dành nhiều thời gian để thảo luận, quyết định những chủ trương, giải pháp nhằm khai thác hết các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn nên chưa tạo được bước phát triển đột phá về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Trong các phiên họp BTV Huyện ủy, nội dung phần lớn bàn về công tác cán bộ, kết luận tiêu chuẩn chính trị và các vấn đề nảy sinh mà chưa dành nhiều thời gian thảo luận, đề xuất Huyện ủy những chủ trương, giải pháp tạo đột phá trong phát triển KT-XH của huyện. Việc lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy thiếu quyết liệt nên kết quả đạt được một số lĩnh vực còn thấp. Chỉ đạo chính quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, tranh chấp đất đai còn chậm…
 
Từ nguyên nhân kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế nêu trên, BCH Đảng bộ huyện Triệu Phong xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025, trong đó trên lĩnh vực phát triển kinh tế, BCH Đảng bộ huyện lãnh đạo tăng cường thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại- dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế… phấn đấu xây dựng huyện Triệu Phong đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.
 
Nguyễn Vinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây