Chuyển biến tích cực về công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Vĩnh Linh

Thứ năm - 17/09/2020 04:14 676 0
(QTO) - Qua 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhận thức về công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên huyện Vĩnh Linh được nâng lên và chuyển biến tích cực.
Công tác dân vận đã được chú trọng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Vận động người dân giải tỏa hành lang đường giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới ở xã Trung Nam - Ảnh: MH​
 
Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/ TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị “Về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và Quyết định số 300 của Tỉnh ủy, Quy chế số 856 ngày 3/4/2012 của Huyện ủy về công tác dân vận trong hệ thống chính trị, UBND huyện Vĩnh Linh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của quyết định đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc và tôn giáo, nhất là thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước; Kết luận số 03 ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 ngày 25/2/2016 của Bộ Chính trị khóa X về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND xã, thị trấn tùy vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế để ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị. Vĩnh Linh cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận. Qua sơ kết, tổng kết đã đánh giá được quá trình tổ chức thực hiện, rút ra những hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt hơn công tác dân vận của hệ thống chính trị.
 
Công tác dân vận của các cấp chính quyền được tập trung đổi mới theo hướng gần dân, sát với thực tiễn. UBND huyện đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Huyện ủy về công tác dân vận, xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo... Cũng từ đây nhiều mô hình dân vận khéo ra đời và đang được nhân rộng tại cơ sở, góp phần to lớn vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.
 
Thể hiện rõ nét nhất chính là kết quả của công tác cải cách hành chính (CCHC). Theo đó, trong CCHC, việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới, chất lượng được nâng lên. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại được thực hiện hiệu quả. Công tác cải cách tổ chức bộ máy được chú trọng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được thực hiện tích cực. Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, ứng dụng phần mềm dịch vụ một cửa điện tử được tích cực thực hiện, đạt được kết quả khả quan. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước từ huyện đến cơ sở có nhiều tiến bộ, tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức và công dân. Từ năm 2017-2019 huyện được xếp loại công tác CCHC trong tốp đầu của tỉnh.
 
Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KNTC) được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. UBND các cấp đã ban hành lịch tiếp công dân, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất, trình độ, năng lực làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC; đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết khác để phục vụ hiệu quả công tác tiếp công dân. Từ năm 2010 đến nay, tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp 6.158 người/6.092 lượt với tổng số 4.943 vụ việc. Số đơn thư KNTC tiếp nhận trên 2.500 đơn, 2.363 vụ. Các lượt công dân đến khiếu nại và phản ánh, kiến nghị có nội dung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, chính sách và một số nội dung khác liên quan đến lợi ích của công dân. Công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân được tăng cường. UBND huyện đã tổ chức nhiều phiên đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân, nhất là về các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân, những địa phương có vấn đề bức xúc, nổi cộm, kéo dài... Thông qua trao đổi, đối thoại, người dân đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời chính quyền cũng tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách.
 
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. UBND huyện tích cực chỉ đạo thực hiện 4 nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các lĩnh vực có liên quan đến đời sống người dân như chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, quy hoạch sử dụng đất đai, xây dựng nông thôn mới, dồn diền đổi thửa, giải phóng mặt bằng, sáp nhập thôn, xã... đều được đưa ra để Nhân dân bàn bạc, góp ý trước khi quyết định và triển khai thực hiện. Vai trò làm chủ của Nhân dân được phát huy. Người dân đã tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp.
 
Qua 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW “Về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” ở Vĩnh Linh đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh của địa phương. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,8 triệu đồng; hộ nghèo giảm còn 3,98%, giảm 1,28% so với năm trước; 144/149 làng bản được công nhận văn hóa; 97% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
 
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong mối quan hệ với Nhân dân. Có giải pháp tốt hơn trong cải cách hành chính, tiếp công dân. Đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
 
Mỹ Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây