Một số vấn đề cần lưu ý khi chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở

Thứ năm - 23/04/2020 22:38 484 0
(QTO) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 141-KH/TU, ngày 1/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 35 tổ chức cơ sở đảng, chiếm 6,94% tổng số tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh, đại diện cho tất cả các loại hình để tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy (25 tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm, 3 tổ chức cơ sở đảng đại hội thí điểm và 7 tổ chức cơ sở đảng vừa đại hội điểm vừa đại hội thí điểm).
Cổ động trực quan chào mừng Đại hội Chi bộ Khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà. Ảnh: PV
Cổ động trực quan chào mừng Đại hội Chi bộ Khu phố 6, Phường 1, thành phố Đông Hà. Ảnh: PV

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, đến trước thời điểm có chủ trương tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp (để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 một cách hiệu quả nhất), đã có 19/35 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội, bao gồm 13 đảng bộ cơ sở và 6 chi bộ cơ sở; trong đó: 7 tổ chức cơ sở đảng xã, phường, 6 tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, 2 tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp, 1 tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng vũ trang và 3 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Qua theo dõi, nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng đều hoàn thành tốt chương trình đại hội đề ra; tuy nhiên, một số nội dung mặc dù đã có quy định, nhưng do quy định ở nhiều văn bản và ở nhiều thời điểm khác nhau dẫn đến khó khăn trong nghiên cứu, nắm bắt, nên trong quá trình triển khai thực hiện một số nơi vẫn còn bị động, lúng túng. Vì vậy, để góp phần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cơ sở tổng hợp các văn bản, các tổ chức cơ sở đảng cần lưu ý một số nội dung sau:

 

Về chuẩn bị văn kiện đại hội: Văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu là báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Các báo cáo này phải được cấp ủy chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả, và phải được đồng chí bí thư cấp ủy thay mặt cấp ủy ký, đóng dấu trình đại hội(quy định tại Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 3/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng). Ngoài ra, để nâng cao chất lượng thảo luận, đóng góp ý kiến tại đại hội và để khắc phục tình trạng ở một số nơi nghị quyết đại hội phải chờ chương trình hành động mới được triển khai thực hiện như các nhiệm kỳ trước đây, nhiệm kỳ này Trung ương yêu cầu cấp ủy chuẩn bị thêm dự thảo chương trình hành động gồm những định hướng lớn, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị để đại hội thảo luận, trên cơ đó cấp ủy khóa mới tiếp thu, hoàn chỉnh, quyết định ban hành; đây là một nội dung mới các cấp ủy cần lưu ý để triển khai thực hiện (hướng dẫn tại Công văn số 11093-CV/BTCTW, ngày 10/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng).

 

Về công tác chuẩn bị nhân sự: Quy trình nhân sự cấp ủy thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, song phải thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử trước, sau khi xác định được số lượng các đồng chí tái cử mới tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tham gia lần đầu; đồng thời, phải gắn với việc dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (quy định tại Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, và Quy định số 10-QĐi/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Quy trình nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy nghiên cứu thực hiện theo Quy định số 35-QĐ/TU, ngày 10/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuy nhiên, sau khi đã có dự kiến số lượng, cơ cấu, nhân sự ủy ban kiểm tra, cấp ủy cơ sở phải trao đổi và thống nhất với ủy ban kiểm tra cấp huyện trước khi bỏ phiếu biểu quyết quyết định để chuẩn bị cho hội nghị cấp ủy khóa mới(quy định tại Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng).

 

Về công tác bầu cử trong đại hội: Quy định về số dư trong danh sách bầu cử là số dư so với số lượng đại hội (hội nghị) cần bầu (quy định tại Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng). Chỉ thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao; chỉ thực hiện việc đại hội lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào cấp ủy khóa mới đối với đại hội đảng bộ (gồm cả đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy), phiếu giới thiệu hoặc là để trống để đại biểu ghi hoặc là ghi tên tất cả các đồng chí vừa trúng cử vào cấp ủy khóa mới để đại biểu đánh dấu, và việc lấy phiếu giới thiệu này do Đoàn Chủ tịch đại hội chủ trì (quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, và Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày 6/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng). Khi bầu cử nếu có phiếu không đánh dấu X vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý trong danh sách bầu cử chỉ có một người, thì phiếu đó là phiếu không hợp lệ (quy định tại Hướng dẫn số 32-HD/BTCTW, ngày 25/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng).

 

Một số nội dung có liên quan khác: Các đồng chí được cấp ủy cấp trên chỉ định tham gia đảng ủy quân sự cấp dưới được thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy viên tại đại hội (hội nghị) trừ quyền ứng cử (quy định tại Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, và Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị). Các đồng chí là bí thư cấp ủy hoặc chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 nhiệm kỳ liên tiếp, nếu giữ chức vụ bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân; các đồng chí đã đảm nhiệm chức vụ bí thư cấp ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở xã cũ, khi thành lập xã mới nếu giữ chức vụ bí thư cấp ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân ở xã mới thì không phải là nhiệm kỳ thứ ba mà tính là nhiệm kỳ thứ nhất(quy định tại Công văn số 6501-CV/BTCTW, ngày 7/9/2009 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, và Hướng dẫn số 11- HD/BTCTU, ngày 17/1/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy)...

 

Hiện nay do cả nước đang tập trung phòng, chống COVID-19 nên đại hội đảng bộ cấp cơ sở đang tạm hoãn. Các cấp ủy cơ sở cần tận dụng tốt thời gian này để rà soát lại công tác chuẩn bị đại hội của cấp mình một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, đầy đủ, đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, để chủ động triển khai đại hội khi cấp có thẩm quyền có chủ trương tổ chức đại hội đảng trở lại, vì đây chính là tiền đề rất quan trọng quyết định đến sự thành công của đại hội.

 

Tác giả bài viết: Trần Nhật Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây