Sức mạnh đoàn kết - Sức mạnh của sự trường tồn

* ĐÀO MẠNH HÙNG, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị
 
(QTO) - Đoàn kết, yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, kết hợp nhuần nhuyễn quan điểm “dân là gốc”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, 90 năm trước đây, sau 9 tháng Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, ngày 18/11/1930, Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời, nay là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã gánh vác sứ mệnh tập hợp, đoàn kết toàn dân, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đã góp phần làm nên những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của dân tộc.
 
Kế tục sự nghiệp cách mạng của Hội Phản đế đồng minh, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Phản đế, Mặt trận Việt Minh đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, các đảng phái yêu nước và các tổ chức cứu quốc, đoàn kết, động viên toàn dân đứng lên đấu tranh, lập nên những chiến công hiển hách, giành thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
 
Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, Nhân dân và quân đội ta với sức mạnh to lớn đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng một nửa đất nước, xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam chống đế quốc xâm lược. Đoàn kết trong MTTQ Việt Nam, trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Nhân dân và quân đội ta đã làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang, đánh thắng đế quốc xâm lược bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Đoàn kết trong MTTQ Việt Nam, quân và dân ta đã một lần nữa khẳng định Nhân dân Việt Nam với ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ truyền thống gắn bó thủy chung, lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với Nhân dân Campuchia. Đoàn kết trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.
 

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đào Mạnh Hùng (bên phải) thăm, động viên, tặng quà hỗ trợ gia đình bị tốc mái do ảnh hưởng của mưa bão ở Hải Lăng - Ảnh: NGUYỄN PHONG​


 
Bước vào thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhất là qua hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, MTTQ Việt Nam với vị trí là một bộ phận của hệ thống chính trị, là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận đã tập hợp, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nâng cao uy tín và vị thế của dân tộc ta trên trường quốc tế.
 
Ở Quảng Trị trong những năm qua, sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết nói chung luôn được Đảng bộ và chính quyền các cấp coi trọng. Công tác tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân luôn được đặt lên vị trí đặc biệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.
 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” đã làm nên cuộc cách mạng thay đổi căn bản diện mạo nông thôn Quảng Trị từ kết quả to lớn của hiến kế, hiến công, hiến tài sản của mỗi người dân.
 
Phong trào “Quảng Trị chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh, chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai… Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động hơn 17 tỉ đồng và đã hỗ trợ xây dựng mới hơn 223 nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ gia đình nghèo... Thông qua chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, hằng năm đã vận động, trao tặng hơn 23.000 suất quà tết cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội.
 
Góp phần hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn trước ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức, ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm trị giá hơn 19 tỉ đồng để hỗ trợ, động viên Nhân dân và các lực lượng tham gia phòng, chống COVID-19 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và ngay trong những ngày hôm nay, trước ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lịch sử, nhiều địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã thể hiện tấm lòng sẻ chia với sự mất mát, thiệt hại của người dân vùng lũ, thể hiện truyền thống đoàn kết “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam bằng những hành động cụ thể, những tấm lòng vàng hết sức cảm động.
 
Cùng với đó, Mặt trận TQVN tập trung nhiệm vụ trọng tâm về phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 5 năm qua, thông qua kênh Mặt trận, các tầng lớp nhân dân đã tham gia 369 nhóm ý kiến, thể hiện sự thống nhất và đồng thuận cao với dự thảo báo cáo chính trị; đồng thời phản biện làm rõ nhiều vấn đề trong dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Riêng đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nhân dân đã góp ý 78 nhóm ý kiến liên quan toàn diện đến 5 quan điểm phát triển; 24 chỉ tiêu chủ yếu; 4 chương trình, dự án trọng điểm; 4 ngành, lĩnh vực đột phá; 13 nhóm giải pháp lãnh đạo thực hiện; thể hiện sự quan tâm, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào đại hội; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, tất cả cho sự đổi mới và phát triển trên quê hương Quảng Trị anh hùng.
 
Năm 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta tiếp tục khẳng định, đại đoàn kết là truyền thống quý báu, được hun đúc và thử thách qua các giai đoạn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Trong giai đoạn hiện nay, chỉ có thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng về đoàn kết dân tộc thì khối đại đoàn kết toàn dân mới được củng cố và tăng cường, thực sự là động lực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển quê hương đòi hỏi Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tranh thủ sự tham gia, hưởng ứng của người dân đối với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây