Kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở tỉnh Quảng Trị

Thứ tư - 21/04/2021 21:34 1.866 0
(QTO) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, bằng những chủ trương, giải pháp, cách làm sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng.
* HỒ ĐẠI NAM, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng, sáng tạo, tìm ra cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình. Quá trình triển khai thực hiện đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên; hằng năm vào dịp tháng 5, các chi bộ đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức nền nếp việc sinh hoạt chuyên đề theo hình thức diễn đàn về chủ đề học tập và làm theo Bác. Người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên lựa chọn các công việc, phần việc cụ thể gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để đưa vào bản cam kết, đăng ký đầu năm. Mẫu “Bản đăng ký và cam kết cá nhân” thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh trên cơ sở tích hợp các nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện theo yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và nội dung đăng ký làm theo Bác; kết quả thực hiện là cơ sở để bình xét, phân loại đảng viên, công chức hằng năm. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến nay việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ đầu tháng đã đi vào nền nếp; nhiều mẫu chuyện về Bác, nhiều điển hình, gương sáng trong học tập và làm theo Bác được chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân qua các buổi sinh hoạt tư tưởng dưới cờ.
 
Công tác tuyên truyền được các ban, ngành, địa phương, đơn vị chú trọng thực hiện tốt. Các cơ quan báo chí trong tỉnh như Báo Quảng Trị, Đài PT-TH tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố và trang thông tin điện tử, bản tin của các ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đăng tải tin, bài, mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động cổ động trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trên các trục đường, trước cổng cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, theo chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng nghìn trang mạng xã hội (chủ yếu là facebook) của ngành tuyên giáo, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở ra đời nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa tuyên truyền trên không gian mạng, trở thành công cụ sắc bén và hiệu quả trong tuyên truyền học tập và làm theo Bác. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được đăng tải thường xuyên, góp phần nhân rộng cái hay, cái đẹp trong xã hội.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XVI đến nay, hằng năm BTV Tỉnh ủy đều lựa chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 2016 là “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; năm 2017 “Năm công tác cán bộ”; năm 2018 “Năm doanh nghiệp”; năm 2019 “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát triển” và năm 2020 “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”. Kết quả đạt được qua từng chủ đề năm là những mảng màu nổi bật trong bức tranh toàn cảnh của địa phương. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được ban hành và thực thi đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi trong thu hút đầu tư. Những kết quả nổi bật trong “Năm công tác cán bộ” như đổi mới công tác đánh giá cán bộ, rà soát bằng cấp trong toàn hệ thống chính trị, xây dựng vị trí việc làm gắn với sắp xếp lại bộ máy, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo và đào tạo lại… đã làm cho “cái gốc của mọi công việc” được tăng cường; cùng với “trách nhiệm, kỷ cương” được chấn chỉnh đã tạo luồng gió mới trong công tác xây dựng Đảng của địa phương.
 
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh - Ảnh: H.N​
 
Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 28-QĐ/TU về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý”. Từ những kết quả bước đầu của việc ký cam kết trách nhiệm giữa BTV Tỉnh ủy với người đứng đầu và BTV cấp ủy cấp huyện trong năm 2017 đã được khẳng định. Trong 3 năm 2018 - 2020, Tỉnh ủy triển khai nhân rộng cách làm này, BTV Tỉnh ủy đã ký cam kết trách nhiệm với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương và từ đó lan tỏa đến cấp dưới. Kết quả đạt được rõ nét nhất đó là nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, khắc phục có hiệu quả nói nhiều làm ít, góp phần giải quyết có hiệu quả những hạn chế, những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
       
Để công tác giáo dục đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng và ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân.​
 
 
Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW đã gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Năm 2019, với mục tiêu tất cả vì cơ sở, cán bộ về tận địa bàn để động viên, trực tiếp chỉ đạo các phong trào, các hoạt động, BTV Tỉnh ủy đã ban hành quy định về việc phân công các ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh về dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn; phát động “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới”, “Ngày thứ 7 vì dự án động lực”; các đồng chí trong Thường trực, BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã dành ngày thứ 7 về cơ sở cùng các địa phương chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tháo gỡ các vướng mắc cho nhà đầu tư. Từ những nỗ lực và cách làm sáng tạo của BTV Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh trong học tập và làm theo Bác, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu.
 
Tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng bình quân 5 năm 2016 -2020 đạt 11,42%, vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó đã chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh như: Dệt may, chế biến gỗ, chế biến nông hải sản... Đặc biệt đã biến những bất lợi của nắng, gió thành năng lượng điện, tổng công suất nguồn điện năm 2020 đạt 377 MW, tăng gấp 3,7 lần so với năm 2015 và dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ tăng lên trên 1.000 MW. Quảng Trị đang phấn đấu đến năm 2025 đạt công suất nguồn điện 4.500 MW và năm 2030 là trên 10.000 MW, trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung.
 
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tiếp tục đầu tư. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng xã hội được nâng cấp và xây dựng mới. Thương mại - dịch vụ phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm 2016 - 2020 đạt 14.105 tỉ đồng, thu nội địa bình quân hằng năm tăng 13,63%. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu bình quân hằng năm giai đoạn 2016 - 2020 đạt 460 triệu USD.
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Giáo dục đại trà được duy trì ổn định; giáo dục mũi nhọn có nhiều khởi sắc. Chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội được đảm bảo; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 15,43% xuống còn 6,43%. Hoạt động khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững. Hoạt động đối ngoại ngày càng mở rộng, có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về sự cần thiết và nội dung học tập và làm theo Bác được nâng lên rõ rệt. Công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác dân vận được chú trọng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn, hoạt động có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, kịp thời; hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của các cấp chính quyền không ngừng được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, vận động Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước trong Nhân dân tăng lên, đồng thuận trong xã hội được củng cố, tăng cường. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội trong tỉnh năm 2020, nhận xét hoạt động có sự tiến bộ hơn đối với các tổ chức đảng là 93,3%, chính quyền là 91,4%, con số này đầu nhiệm kỳ (năm 2015) lần lượt là 84,1% và 79,4%.
       
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,16%, tăng 1,25 % so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế năm 2020 so với năm 2015 tăng gấp 1,41 lần, GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng, gấp 1,6 lần. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thật sự góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng quê, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; toàn tỉnh có 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố về kết quả xây dựng nông thôn mới.​
 
 
 
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Trị rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
 
Thứ nhất, quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chỉ thị phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả của cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong triển khai thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, những vấn đề Nhân dân đang cần cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết.
 
Thứ hai, để việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành công việc tự giác thường xuyên, phải đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW thành chủ đề bắt buộc trong sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ đảng, lựa chọn các nội dung cụ thể đưa vào bản đăng ký và cam kết hằng năm của đảng viên, gắn kết quả thực hiện đăng ký, cam kết với đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức hằng năm.
 
Thứ ba, chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong cuộc sống và công việc hằng ngày. Đồng thời nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.
 
Thứ tư, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các Nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, với những yêu cầu mới thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là yêu cầu phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Phát huy tốt vai trò phản ánh, giám sát của báo chí, truyền thông, Nhân dân từ công tác tuyên truyền đến quá trình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện chỉ thị.
 
Thứ năm, thông qua kiểm tra, giám sát hằng năm cấp ủy các cấp cần tổng hợp rút ra những vấn đề cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chung. Coi trọng việc tổ chức các hội nghị sơ kết, tọa đàm chuyên sâu theo các chuyên đề, đối tượng; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác.
 
Những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn là cơ sở, tiền đề để trong những năm tiếp theo tỉnh Quảng Trị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gặt hái được nhiều kết quả toàn diện hơn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây