Đồng lòng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa. Bài 1: Quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thứ ba - 26/09/2023 20:42 605 0
QTO - Phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực là một trong những vấn đề mà Đảng ta rất quan tâm nhằm làm trong sạch bộ máy cán bộ. Đảng đã có nhiều quyết sách thể hiện sự nghiêm minh, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này. Tại Quảng Trị, công tác PCTN, tiêu cực được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện đồng bộ từ các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đến các địa phương. Nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, toàn tỉnh đã “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm, kiên trì, hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng.
Nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng
Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, “xây” phải đi liền với “chống”, phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những nguy cơ dẫn đến sự suy yếu của Đảng, trong đó có nạn tham ô, tham nhũng - thứ “giặc nội xâm”, giặc ở trong lòng “ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng”.
Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra tại Viễn thông Quảng Trị - Ảnh: HVA
Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, BTV Tỉnh ủy luôn coi trọng công tác PCTN, tiêu cực, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để cùng với các chương trình, kế hoạch xây dựng phát triển KT-XH đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.
Để công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh đạt hiệu quả cao, BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giám sát các cấp ủy đảng thực hiện các chủ trương, nghị quyết của trung ương và của tỉnh về PCTN, tiêu cực như: Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 19/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 19/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Công văn số 510-CV/TU ngày 16/11/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp thứ 20; Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 10/12/2021 về thực hiện Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI “Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 10/12/2021 thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”... Cùng với đó, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ án, vụ việc nổi cộm.
Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng lại vô cùng khó khăn, phức tạp, vì thế các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị khi đã vào cuộc là tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng và hành động quyết liệt, cụ thể, hiệu quả với các giải pháp đồng bộ, tổng hợp các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự. Trong quá trình thực hiện cần phải chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm và với quan điểm phòng ngừa là chính để hạn chế tối đa tham nhũng, xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng và đi cùng với đó là xây dựng một môi trường không cần tham nhũng, tiêu cực để tạo ra ảnh hưởng tốt đến mọi mặt của đời sống xã hội.
Công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có thêm sự thuận lợi khi ngày 29/6/2022 tỉnh Quảng Trị thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Quyết định số 687-QĐ/TU của Tỉnh ủy, với 15 thành viên do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng làm Trưởng ban. Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022...
Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Quảng Trị xác định xử lý nạn tham nhũng, tiêu cực là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Qua đó, bất kỳ cán bộ nào cũng bị xử lý nếu vi phạm.
Điều đó đã thể hiện sự quyết liệt của tỉnh trong chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh không ngừng quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực và các văn bản liên quan thông qua các hình thức, như: lồng ghép trong các buổi họp giao ban định kỳ; sinh hoạt Đảng, đoàn thể...
Năm 2023, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh lựa chọn kiểm tra, giám sát những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao. Đồng thời, chú trọng tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, tố cáo, nắm bắt dư luận xã hội. Đây được xem là một kênh thông tin quan trọng để có biện pháp phòng ngừa, cảnh báo, xử lý nghiêm khắc khi có sai phạm.
Vào cuộc của cả hệ thống chính trị
BTV Tỉnh ủy luôn xác định công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị nên đã huy động vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tổ chức.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án, công trình góp phần hạn chế phát sinh những tiêu cực, lãng phí - Ảnh: HVA
Quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của trung ương, Chỉ thị số 08-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính và PCTN, những năm qua, Thường trực, BTV Huyện ủy Gio Linh thường xuyên đẩy mạnh và tăng cường quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực và đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện Gio Linh được nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gio Linh Nguyễn Văn Giảng cho hay: để công tác PCTN, tiêu cực ở Gio Linh ngày càng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh và đồng bộ trong cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị, BTV Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành 38 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện công tác PCTN, tiêu cực. Kịp thời kiện toàn Tổ giúp việc của BTV Huyện ủy về công tác nội chính và PCTN, tiêu cực; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện để tham mưu Thường trực, BTV Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN, tiêu cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại tố cáo trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Huyện Gio Linh cũng thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm PCTN, tiêu cực. Từ năm 2022 đến nay, huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 33 công chức kế toán các trường học.
Hằng năm, BTV Huyện ủy đã ban hành các thông báo về kê khai, minh bạch tài sản và thu nhập đến các đối tượng thuộc diện quản lý, nhất là đối với cán bộ thực hiện đề bạt, bổ nhiệm. 100% cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tổ chức cho cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý kê khai tài sản, thu nhập.
Đồng thời, đôn đốc thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Sau khi có Kết luận số 06/KL-KTNN ngày 3/1/2023 của Kiểm toán Nhà nước về thông báo kết quả kiểm toán tại huyện Gio Linh, BTV Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các chế độ, định mức theo tiêu chuẩn của Nhà nước...
Với những quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCTN, tiêu cực, thời gian qua, huyện Gio Linh đã không xảy ra các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải điều tra, truy tố, xét xử hay xử lý kỷ luật về mặt công tác Đảng.
Sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng trong công tác PCTN, tiêu cực đã huy động được sự vào cuộc của các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong PCTN, tiêu cực; nâng cao chất lượng phối hợp và thống nhất hành động trong công tác PCTN, tiêu cực giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống MTTQ Việt Nam với các cơ quan, tổ chức của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy tối đa vai trò và sự tham gia đóng góp của các tầng lớp nhân dân.
Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, về vai trò và trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Tân Long cho biết: việc tổ chức triển khai công tác PCTN, tiêu cực trong hệ thống mặt trận thời gian qua đảm bảo thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát các kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Phát huy sự chủ động của MTTQ Việt Nam các cấp, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, đồng thời phải đảm bảo đoàn kết, ổn định, tăng cường đồng thuận xã hội.
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
Trong công tác PCTN, tiêu cực, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có vai trò và trách nhiệm vô cùng quan trọng. Người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm cao nhất về tình hình tổ chức, triển khai công tác PCTN, tiêu cực của đơn vị, địa phương mình. Lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.
Lấy kết quả công tác PCTN, tiêu cực là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cán bộ công chức, viên chức và đảng viên; để xem xét, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm trong công tác cán bộ.
Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu tổ chức phải gương mẫu, tiên phong trong thực hiện các quy định về PCTN, tiêu cực; tăng cường chỉ đạo và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh, tự phê bình và phê bình, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Để thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu, theo ông Dương Tân Long, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thể hiện đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với công tác PCTN, TC, nhất là việc thực thi pháp luật về PCTN, TC, các lĩnh vực nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực các cấp và cấp ủy, chính quyền địa phương phân công. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, chú trọng cả phòng và chống, trong đó ưu tiên phòng ngừa, tích cực phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai nhiệm vụ năm 2023, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Lê Quang Tùng nhấn mạnh: việc PCTN, tiêu cực được Trung ương Đảng đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước, tạo niềm tin cao trong Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm đưa đất nước ngày càng phát triển. Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trên tinh thần phòng là chính, cảnh báo là chính và khi có vụ việc phát sinh xử lý nghiêm minh để răn đe hiệu quả.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Trị đã có bước chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành động của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên đối với công tác PCTN, tiêu cực. Hơn lúc nào hết, công tác PCTN, tiêu cực đang nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội, từ đó tạo động lực cho các cấp, ban, ngành, đơn vị vững tin đồng sức, đồng lòng PCTN, tiêu cực để mang lại niềm tin cho Nhân dân vào Đảng, chính quyền.
Thái Hòa – Xuân Hợp
Bài 2: Tiến hành quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ
 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây