Hiệu quả của diễn đàn sinh hoạt chi bộ: Nhìn từ huyện miền núi Đakrông

Thứ hai - 01/01/2024 20:37 301 0
QTO - Thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Đakrông tích cực triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng diễn đàn sinh hoạt chi bộ với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Diễn đàn đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan, đơn vị.
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đakrông -Ảnh: N.T
Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đakrông -Ảnh: N.T

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng
Xác định chất lượng sinh chi bộ là thước đo quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, Huyện ủy Đakrông đã triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng, xây dựng chi bộ vững mạnh.
Ngày 29/3/2023, Huyện ủy Đakrông đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/HU (HD số 08) về tổ chức diễn đàn chi bộ năm 2023, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra, phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
Đồng thời, Huyện ủy Đakrông giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện diễn đàn sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện với nội dung, cách thức tiến hành cụ thể; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ để cùng rút kinh nghiệm.
Huyện ủy Đakrông cũng đã ban hành các kế hoạch học tập và triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo đó, mỗi tổ chức đảng, đảng viên phải lựa chọn một số nội dung của chuyên đề để tổ chức thực hiện; đưa ra các giải pháp, liên hệ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn trên, các đảng bộ cơ sở trên địa bàn chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ chi bộ trong việc tổ chức, xây dựng kịch bản chương trình đối với mỗi đợt tổ chức diễn đàn theo các chuyên đề.
Diễn đàn sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ thôn Ra Ró, xã A Vao - Ảnh: N.T
“Tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của tất cả các chi bộ trong toàn đảng bộ. Diễn đàn tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ từ huyện đến cơ sở được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, tạo được sự thống nhất, đảm bảo cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện diễn ra liên tục, thường xuyên và có hiệu quả”, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đakrông Hồ Thị Kim Cúc cho hay.
Phát huy tinh thần “tự soi”, “tự sửa”
Tại diễn đàn sinh hoạt chi bộ, nhiều đảng viên ở các đơn vị, địa phương trong huyện tích cực thảo luận, liên hệ, đối chiếu sát với tình hình chi bộ, tự giác liên hệ với bản thân. Tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, góp ý thẳng thắn với đảng viên trong chi bộ đã góp phần nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong mỗi cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Mỗi đảng viên đã xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; nêu cao tính đảng, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực, quyết liệt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua diễn đàn, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chi bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đakrông luôn nghiêm túc triển khai thực hiện có chất lượng diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo HD số 08 và các văn bản học tập, triển khai chuyên đề của Huyện ủy. Để diễn đàn đạt kết quả cao, chi bộ chuẩn bị nội dung thông tin cho đảng viên, đề dẫn, gợi ý thảo luận, kết luận; phân công đảng viên điều hành...
Tại diễn đàn, cán bộ, đảng viên chi bộ trao đổi, thảo luận một cách thẳng thắn trên tinh thần xây dựng. Phần trọng tâm của diễn đàn là thảo luận, liên hệ với 27 biểu hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được đảng viên quan tâm thực hiện, đi sâu liên hệ sát với tình hình chi bộ trong không khí đoàn kết, cởi mở, chân tình. Trong 3 nhóm vấn đề về: suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chi bộ đã có sự chọn lọc, gợi ý để hướng đảng viên đánh giá, thảo luận, liên hệ.
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đakrông Ngô Văn Bảo cho biết: “Quá trình tổ chức diễn đàn, các nội dung đã được đảng viên thảo luận, liên hệ, đưa ra nguyên nhân của những biểu hiện và giải pháp khắc phục. Một số ý kiến liên hệ, đối chiếu sát với tình hình trong chi bộ, góp ý với đồng chí mình và tự giác liên hệ với bản thân, “tự soi”, “tự sửa” trên tinh thần thẳng thắn, chân tình và cởi mở. Một số ý kiến khác đề nghị với chi bộ hằng năm duy trì tổ chức diễn đàn và có sự giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện kết quả diễn đàn của chi bộ”.
Ở xã A Vao, các chi bộ tại địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị báo cáo theo nội dung trong hướng dẫn và bám sát tình hình thực tế của chi bộ để đánh giá những kết quả đã làm được, chưa làm được của tập thể chi bộ và đảng viên sau học tập chuyên đề.
Đồng chí bí thư chi bộ đã phát huy được sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, có định hướng, gợi mở các ý kiến phát biểu và trao đổi có trọng tâm, trọng điểm, giải đáp, tiếp thu trên tinh thần cầu thị.
“Tại diễn đàn, các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia thảo luận, liên hệ thực tiễn công tác. Các ý kiến tập trung thảo luận vào những vấn đề về đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, nổi bật là những vấn đề như: ngại học tập, nghiên cứu về lý luận chính trị; thực hiện tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh; họp không phát biểu; cách ứng xử trong giao tiếp; chấp hành giờ giấc làm việc... Sau diễn đàn, chi bộ tổng hợp ý kiến của đảng viên và đưa ra các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện sau diễn đàn”, Bí thư Đảng ủy xã A Vao Hồ Thị Thanh Tâm cho biết.
Tập trung nâng cao chất lượng diễn đàn
Nhìn chung, việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2023 được các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên ở huyện Đakrông thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo yêu cầu nội dung, tiến độ đề ra.
Diễn đàn đã tạo ra một không khí mới trong sinh hoạt của đảng viên, không ngừng giúp đảng viên nhận thức sâu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời qua đó tạo điều kiện để tất cả đảng viên sinh hoạt tham gia góp ý, phát biểu chính kiến của mình về các vấn đề được tổ chức tại diễn đàn. Đến nay, toàn Đảng bộ có 45 tổ chức cơ sở đảng (17 đảng bộ cơ sở với 158 chi bộ trực thuộc, 18 chi bộ cơ sở) cơ bản đã hoàn thành việc tổ chức các diễn đàn chi bộ năm 2023 theo kế hoạch đề ra.
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đakrông Hồ Thị Kim Cúc cho biết thêm: “Bên cạnh những kết quả đạt được, diễn đàn sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn gặp không ít khó khăn, hạn chế. Để khắc phục, Huyện ủy đã xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng diễn đàn, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục đưa việc tổ chức diễn đàn vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động của tập thể, bản đăng ký và cam kết của cá nhân; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm và công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra của các chi bộ trong việc giáo dục, quản lý đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngọc Trang
 

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây