Gio Linh đẩy mạnh thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ năm - 26/04/2018 07:43 529 0
(QT) - Xác định là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng - an ninh của tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Gio Linh đã làm tốt việc quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm, tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hạ tầng giao thông ở vùng biển Gio Linh đã được xây dựng đồng bộ. Ảnh: PV
Hạ tầng giao thông ở vùng biển Gio Linh đã được xây dựng đồng bộ. Ảnh: PV

Huyện ủy Gio Linh đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt kịp thời Chương trình hành động số 101-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đến cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở huyện, xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng ở cơ sở quán triệt kịp thời, đầy đủ Chương trình hành động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong địa phương, đơn vị mình, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời với việc xây dựng kế hoạch số 48-KH/HU ngày 30/12/2013 để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời xây dựng Chương trình hành động số 11- CTHĐ/HU ngày 4/12/2014 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện về thực hiện Chương trình hành động số 101, qua đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế là mỗi bước tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Trên cơ sở bố trí chiến lược phòng thủ của tỉnh, huyện xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch và kế hoạch củng cố quốc phòng - an ninh của huyện trong đó ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình quốc phòng, xây dựng khu căn cứ hậu phương, thao trường huấn luyện và trường bắn cơ bản của huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá kinh tế - quốc phòng của từng khu vực, khu vực kinh tế kết hợp với quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn huyện; có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế nhất là khu vực nông thôn, ven biển. Quá trình thực hiện, huyện chỉ đạo cơ quan quân sự tham gia thẩm định, giám sát việc quy hoạch, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội không để ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh; chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy lợi thế có sông, có biển để phát triển sản xuất công nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, tạo việc làm ổn định cho nhân lực tại chỗ, giảm thiểu sự biến động, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Huyện đã tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, kết nối những khu vực xung yếu, khu vực quân sự, xây dựng các công trình gắn với hệ thống phòng thủ bờ biển vừa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng cơ động tác chiến. Các lĩnh vực y tế, bưu chính viễn thông được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, rộng khắp bảo đảm phục vụ hoạt động dân sinh và sẵn sàng động viên khi có tình huống chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến.

 

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện đã chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững và không ngừng củng cố “thế trận lòng dân”, coi trọng việc giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh một cách sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ. Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, từ đó khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đã đề ra. Xác định việc xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng chính quyền vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, do vậy, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã chú trọng quán triệt, tổ chức hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động đấu tranh với các luận điệu chống phá dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, tôn giáo, dân tộc; tiến hành rà soát và định hướng lại các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tín đồ tôn giáo, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động tư tưởng cực đoan. Thường xuyên quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, chăm lo giải quyết tốt các chế độ chính sách của nhà nước; giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào của 2 xã Linh Thượng, Vĩnh Trường; tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày người Vân Kiều được mang họ Hồ của Bác và hội nghị biểu dương các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, khơi dậy truyền thống tự hào của đồng bào dân tộc, chống lại các âm mưu phá hoại, chia rẽ của các thế lực thù địch.

 

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch và tiến hành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã (hằng năm đạt 25% tổng số xã, thị trấn theo quy định); diễn tập cụm làng xã chiến đấu; chỉ đạo các ngành, địa phương phát huy dân chủ, đẩy mạnh xây dựng thôn, xóm, khu dân cư văn hóa, xây dựng địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, quan tâm giúp đỡ các tổ chức tôn giáo..., tạo cơ sở để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ. Huyện đã có nhiều biện pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao hoạt động của các tổ chức trong khu vực phòng thủ, nhất là Ban chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện. Quan tâm chỉ đạo đầu tư ngân sách địa phương kết hợp với ngân sách quốc phòng để xây dựng các công trình phục vụ cho công tác quốc phòng ở địa phương. Quá trình xây dựng khu vực phòng thủ, huyện đã chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, gắn với củng cố thế trận quốc phòng - an ninh ở từng khu vực.

 

Cấp ủy huyện đã chăm lo bồi dưỡng, xây dựng cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện vững mạnh toàn diện, nhất là nâng cao năng lực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đối với lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, huyện chỉ đạo xây dựng bảo đảm số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng, nhất là độ tin cậy về chính trị. Đến nay đã kiện toàn đủ 25 Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn; tổng số dân quân tự vệ hiện có 1.676 đồng chí, chiếm 1,9% dân số, trong đó tỷ lệ đảng viên là 423 đồng chí, chiếm 25,2%. Đặc biệt, bước đầu đã lãnh đạo xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng dân quân biển. Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch động viên, huy động tàu thuyền, nhân lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phương tiện kỹ thuật đã được thống kê sẵn sàng động viên phương tiện đạt 100%; đến nay đã đăng ký quản lý 9 tổ tàu thuyền an toàn trên biển và 14 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, khu phố; thành lập, chỉ đạo hoạt động của trung đội dân quân biển sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt việc xây dựng các kế hoạch phòng tránh thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, xây dựng lực lượng chuyên trách; tiến hành thành lập Tổ tự quản trên biển, tại bến bãi tàu thuyền, đồng thời xác định phương án, biện pháp sơ tán, phòng tránh, cấp cứu, chữa cháy, bảo vệ hồ đập… đảm bảo an toàn. Công an huyện và cơ sở chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, giải quyết các vấn đề nổi cộm kéo dài, những vấn đề mới phát sinh, nổi lên ở cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, địa giới hành chính, hoạt động khai thác khoáng sản, chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển... không để phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa bàn.

 

Có thể khẳng định, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chương trình hành động số 101 - CTHĐ/TU ngày 31/10/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Gio Linh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tạo bước chuyển biến mới về thế và lực của huyện với nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hải Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây