Nhất quán, đồng bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ tư - 06/03/2024 09:26 40 0
QTO - “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), từ đó, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong PCTNTC, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác PCTNTC là nhiệm vụ quan trọng

Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và PCTNTC trong cán bộ, đảng viên là đặc biệt quan trọng. Thực tiễn hoạt động PCTNTC thời gian qua cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức đã làm ngơ, dung túng, bao che, tiếp tay, đồng phạm, thậm chí là chủ mưu trong những vụ án, vụ việc TNTC với nhiều biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Vì vậy, PCTNTC trong cán bộ, đảng viên đang là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, TNTC, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc TNTC đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhiều cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang theo đúng quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”; xử lý rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình; giúp cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa TNTC hiệu quả, được dư luận và Nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhận định tình trạng “tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”, “nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở”.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng của khóa XII, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp”. Do vậy, PCTNTC trong cán bộ, đảng viên là việc hết sức cấp bách và ưu tiên hàng đầu của Đảng ta trong quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Đại hội XIII đã có những bước phát triển mới trong quan điểm, chủ trương về PCTNTC và đưa ra những giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTNTC. Một trong những giải pháp đó là đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: “Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị...".

Vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị

Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, vượt qua bao khó khăn, thử thách, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đã đề ra, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành tựu quan trọng. Đảng bộ Quảng Trị đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Năm 2023, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Công tác đấu tranh PCTNTC trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTNTC thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Ban hành nhiều văn bản để triển khai chỉ đạo về công tác PCTNTC; xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, kịp thời, sát với địa phương; quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về PCTNTC. Thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm đối với cán bộ, công chức... đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả.

Các hành vi TNTC, trong một số ngành, lĩnh vực được kiềm chế và có xu hướng giảm. Đã phát hiện và xử lý một số tổ chức, cá nhân sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, phục hồi quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân; công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng được tăng cường, các vụ án tham nhũng đều được đưa ra xét xử với mức án đúng tính chất, mức độ phạm tội, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTNTC vẫn còn một số hạn chế đó là: một số ít người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác PCTNTC.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt” và “tham nhũng gián tiếp” chưa toàn diện, đồng bộ, thiếu những nội dung đột phá ở một số cơ quan, đơn vị; kết quả công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm về tham nhũng còn chưa đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương để phát hiện hành vi TNTC vẫn còn hạn chế; công tác phòng ngừa gắn với công khai, minh bạch trên một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh TNTC như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... hiệu quả chưa cao; một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, thiếu trách nhiệm trong công việc, chưa nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân.

Trên cơ sở nhận diện các hành vi TNTC, thời gian tới công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau: Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ nguy cơ, tác hại của TNTC.

Kịp thời cung cấp thông tin, chủ động tuyên truyền định hướng tư tưởng, dư luận đối với các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm hoặc liên quan công tác PCTNTC. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về PCTNTC, nhất là Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới”.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh PCTNTC. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên, nghiêm túc tự kiểm điểm, tự phê bình, “tự soi, tự sửa” thông qua cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để công tác PCTNTC ngày càng hiệu quả, phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý. Phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong mỗi cơ quan, đơn vị. Khi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có ý thức tự soi, tự sửa, gương mẫu đi đầu thì công tác đấu tranh PCTN sẽ được thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực.

Trước tình hình và nhiệm vụ mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về PCTNTC đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh trên từng vị trí, việc làm phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong suy nghĩ và hành động, tự giác thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; “tự soi, tự sửa”, dốc sức cùng cả nước, cả tỉnh đấu tranh đẩy lùi, loại trừ TNTC. Phát huy, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Chí Nhân

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây