Screenshot 2024 05 19 at 10 34 01

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và giá trị lịch sử của Khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Quảng Trị đang từng bước chuyển mình, đột phá phát triển thành tỉnh văn minh, giàu đẹp *

Thứ tư - 07/06/2023 08:28 702 0
QTO - Hôm nay 6/6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Nhân sự kiện quan trọng này, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương có bài phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Báo Quảng Trị online trân trọng giới thiệu toàn văn
Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và giá trị lịch sử của Khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Quảng Trị đang từng bước chuyển mình, đột phá phát triển thành tỉnh văn minh, giàu đẹp *

Thưa đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị!

Thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; các đồng chí đại diện lãnh đạo các địa phương và các nhà khoa học!

Cách đây nửa thế kỷ, sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng (1/5/1972), đặc biệt là sau khi Hiệp định Paris về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết (27/1/1973), để đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc kháng chiến, chống Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã chọn vùng đất thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm nơi đặt Trụ sở. Ngày 6-6-1973, Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động.

Hôm nay, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị và kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Cuba Phiđen Cátxtrô (Fidel Castro) đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam thăm và làm việc với Chính phủ lâm thời (9/1973 - 9/2023).

Hội thảo nhằm khẳng định giá trị lịch sử của Khu di tích; làm rõ vai trò và những đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, ý chí kiên cường của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời, cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về vai trò lịch sử của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; khơi dậy và phát huy sức mạnh nhân dân và khát vọng của cả dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Với ý nghĩa đó, tại cuộc Hội thảo hôm nay, tôi đề nghị quý vị đại biểu, các nhà khoa học tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ một số vấn đề chủ yếu sau:

Sự ra đời và những đóng góp to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đặc biệt là từ khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969), nhằm phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân miền Nam, vấn đề thành lập một chính quyền cách mạng ở cấp Trung ương, đảm bảo tính chính danh, với hình thức là một Chính phủ trở thành yêu cầu cấp bách cả về đối nội và đối ngoại.

Thực hiện chủ trương của Đảng và đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, từ ngày 6 đến ngày 8/6/1969, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam đã được tổ chức tại Chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh) - Căn cứ của Trung ương Cục miền Nam. Đại hội nhất trí thành lập Chính phủ lâm thời ở miền Nam, lấy tên là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.

Sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam “… thể hiện bước phát triển tất yếu của quá trình xây dựng chính quyền cách mạng của nhân dân miền Nam và là biểu hiện rực rỡ ý chí của nhân dân miền Nam thực hiện quyền làm chủ của mình” .

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự kiện lịch sử hết sức quan trọng này làm cho đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hết sức vui mừng, tin tưởng, anh em bầu bạn khắp năm châu càng ra sức ủng hộ ta” . Chủ trương đó thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự sắc sảo và sáng tạo trong tư duy lãnh đạo của Đảng ta, phù hợp với thực tiễn đất nước và yêu cầu khách quan của cách mạng miền Nam.

Trong quá trình hoạt động, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã thực hiện rất hiệu quả sứ mệnh lịch sử của mình: mở rộng cải cách dân chủ trong vùng giải phóng, đặc biệt là thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”; chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; triển khai thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ mạnh mẽ của bè bạn quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Đặc biệt, từ ngày 12/6/1969, Đoàn đại biểu của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam thay thế Đoàn đại biểu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tiến hành đàm phán tại Hội nghị Paris với tư cách là Chính phủ độc lập, đại diện chân chính của nhân dân miền Nam, góp phần vào thắng lợi của Hội nghị, tạo tiền đề thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến ngày toàn thắng.

Những dấu ấn nổi bật của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị

Từ khi đặt Trụ sở tại Quảng Trị (6/1973), Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã thể hiện đầy đủ, toàn diện vai trò của một chính quyền thực sự dân chủ, nhân dân dưới sự lãnh đạo của Trung ương cục miền Nam nói riêng, của Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung; đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ mọi hoạt động trên các mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao, góp phần lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Về đối ngoại, từ ngày 2 đến ngày 5/6/1973, đã diễn ra trọng thể Lễ trình Quốc thư của Đại sứ 9 nước đến đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, gồm: Liên Xô, Trung Quốc, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Lào, Campuchia, Cộng hoà Dân chủ Đức, Ba Lan, Hunggari và Angiêri.

Tại đây, đã có 45 đoàn khách quốc tế, 109 đoàn khách Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; báo chí trong và ngoài nước đã đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị, làm việc với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và vùng giải phóng Quảng Trị.

Tiêu biểu là Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản và Chính phủ Cuba, do đồng chí Chủ tịch, Tổng Tư lệnh Phiđen Cátxtrô dẫn đầu (9/1973); Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pháp, do Tổng Bí thư Gioócgiơ Mácse (Goerges Marchais) dẫn đầu (11/1973), v.v...

Chuyến thăm của lãnh tụ Phiđen Cátxtrô đến vùng giải phóng Quảng Trị và Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là biểu tượng sinh động của mối quan hệ đoàn kết quốc tế, đoàn kết chiến đấu đặc biệt, thủy chung Việt Nam - Cuba, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Cu Ba anh em đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, đã truyền cảm hứng và tạo hiệu ứng tích cực đối với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nhân dân ta.

Cũng trong những năm 1973 -1975, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã cử nhiều đoàn ngoại giao đi thăm các nước và tham dự nhiều hội nghị quốc tế nhằm vận động các nước ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò to lớn của Chính phủ Cách mạng lâm thời trên mặt trận ngoại giao, nâng cao vị thế, uy tín của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trên trường quốc tế.

Với sự chủ động, tích cực trong hoạt động đối ngoại của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong những năm 1973 – 1975, chúng ta đã xây dựng được một Mặt trận quốc tế rộng rãi ủng hộ Việt Nam – là đòn tiến công chính trị mạnh mẽ phối hợp với tiến công quân sự và đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Về đối nội, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vừa xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, gia tăng ảnh hưởng của Chính phủ ngay trong và sau khi Hiệp định Paris được ký kết, đồng thời đã kiên quyết, mạnh mẽ vạch trần đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn vi phạm Hiệp định Paris, gây tội ác với nhân dân miền Nam.

Ngay trong ngày 06/6/1973, khi trụ sở vừa khánh thành, Hội đồng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã họp dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát, chủ động đề ra nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng, củng cố vùng giải phóng và các lực lượng cách mạng vững mạnh về mọi mặt.

Những kết quả mà quân và dân miền Nam đạt được trong những năm 1973 - 1975, cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Trung ương Cục miền Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tạo nên một diện mạo nổi bật, những dấu ấn đậm nét, nhất là trong việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, góp phần tạo thế và lực, tạo tiền đề thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn vào 30/4/1975.

Đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đối với những hoạt động của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Quyết định của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chọn vùng đất thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị làm nơi đặt Trụ sở vừa là vinh dự to lớn, rất vẻ vang nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị.

Sau Lễ khởi công xây dựng Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/5/1973), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Quảng Trị đã triển khai các công việc được giao với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, góp phần đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm lần thứ tư Ngày thành lập Chính phủ (6/6/1969 - 6/6/1973).

Trụ sở làm việc của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam hoàn thành đi vào hoạt động, đã đáp ứng yêu cầu về công tác đối nội và đối ngoại, khẳng định vị trí, vai trò của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chứng tỏ thế và lực ngày càng to lớn của cách mạng miền Nam.

Trong thời gian Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam hoạt động tại Quảng Trị, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã trực tiếp bảo đảm an ninh, an toàn cho Chính phủ.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng và bảo vệ vùng giải phóng, anh dũng chiến đấu chống chính quyền và quân đội Sài Gòn lấn chiếm. Lực lượng Công an nhân dân Quảng Trị đẩy mạnh đấu tranh chống các phần tử phản động, tề điệp, thám báo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là bảo vệ an toàn cho các Đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Trụ sở Chính phủ.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và giá trị lịch sử của Khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Quảng Trị đang từng bước chuyển mình, đột phá phát triển thành tỉnh văn minh, giàu đẹp

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Quảng Trị là vùng đất mang trên mình đầy đủ nhất sự ác liệt, sự chia cắt, sự tàn phá của bom đạn chiến tranh.

Tại Thành cổ, 81 ngày đêm các chiến sĩ đã kiên cường bám trụ, bảo vệ từng tấc đất, máu của các chiến sĩ đã thấm đỏ từng tấc đất, tạo nên những khúc ca bi tráng của một thời hoa lửa, như lời thơ của Nhà thơ Trần Bạch Đằng:

“Hễ có Việt Nam, có Cổ Thành

Nối vòng hoa lửa với Khe Sanh

Huân chương khó đủ từng viên gạch

Tấc đất, từng giây, mỗi lá cành”

Nơi đây cũng chứa đựng những bản anh hùng ca bất diệt của: Hiền Lương - Bến Hải, Cồn Tiên - Dốc Miếu, Chiến khu Ba Lòng, Đường 9 - Khe Sanh, Khu di tích Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm tời Cộng hòa miền Nam Việt Nam,..v.v.

Kế thừa truyền thống vẻ vang của quê hương, Quảng Trị luôn tự hào là vùng đất đặt trụ sở của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử, Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được bàn giao cho cơ quan dân sự quản lý.

Với giá trị lịch sử cách mạng và văn hóa to lớn của Khu di tích, sau khi tái lập tỉnh (1989), tỉnh Quảng Trị đã xây dựng hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền và được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng Di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 154/QĐ-VH ngày 25/1/1991.

Đến năm 2007, nhiều hạng mục quan trọng của Di tích được trùng tu, tôn tạo như: Phục dựng Nhà làm việc của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; nhà nghỉ của các Đại sứ đến làm việc và trình Quốc thư; xây dựng nền móng và đặt Bia ghi dấu khu nhà Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời; xây dựng Nhà trưng bày và một số công trình phụ trợ khác.

Đến năm 2019, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/6/1969 - 6/6/2019), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối với với Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam khởi công phục dựng Nhà làm việc của Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Đây là những việc làm có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đối với Khu di tích Trụ sở làm việc của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân Quảng Trị nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Khu di tích Trụ sở làm việc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị là biểu tượng sáng ngời về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, thể hiện khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước như nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Bình đã khẳng định: “Năm tháng và cát bụi có thể làm mờ dấu chân của những người làm nên lịch sử, nhưng những giá trị thiêng liêng của lịch sử nhân văn vì tự do độc lập của dân tộc sẽ trường tồn cùng nhân loại” .

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, 50 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; các địa phương và bè bạn quốc tế, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả rất quan trọng, nổi bật:

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn (2015 - 2022) đạt 7,10%. Đến năm 2022, GRDP bình quân đầu người ước đạt xấp xỉ 63 triệu đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Nhờ vậy, vùng đất Quảng Trị bị tàn phá bởi bom đạn quân thù khi xưa, nay đã ngày càng trở nên trù phú. Những khu đô thị sầm uất mọc lên trên mảnh đất một thời bom cày, đạn xới.

Các khu đô thị, công nghiệp hiện đại hình thành, phát triển, thay thế các khu phế tích chiến tranh, ngổn ngang hàng rào thép gai và xác pháo.

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quảng Trị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng 02 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương và để xứng đáng là vùng đất được chọn làm nơi đặt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị đã và đang nỗ lực phấn đấu khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, động lực phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhằm mục tiêu “đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước”

Từng bước hiện thực hóa lời nhắn nhủ tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị trong một lần về thăm Tỉnh: “Ngoài những tiềm năng sẵn có thì với Quảng Trị, truyền thống cách mạng anh hùng cũng là một nguồn lực, động lực để thúc đẩy phát triển.

Tỉnh Quảng Trị đã anh hùng trong chiến đấu, phải thành công trong kiến thiết, dựng xây... Đảng bộ tỉnh từng được tôi luyện qua thử thách, phải thực sự là hạt nhân, là đầu tàu, phải là một “lũy thép” vững vàng, đoàn kết thống nhất cao để đưa QuảngTrị bứt phá đi lên”.

Thưa các đồng chí!

Nửa thế kỷ đã trôi qua, sự kiện Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị khánh thành và đi vào hoạt động vẫn là dấu ấn đậm nét trong hành trình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam, là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân Quảng Trị.

Kỷ niệm sự kiện lịch sử này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị càng thêm tự hào, không ngừng hun đúc ý chí, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của vùng đất cách mạng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, siết chặt khối đoàn kết quân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chúc quý vị đại biểu, các nhà khoa học dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, và nhiều thắng lợi mới;

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp;

Trân trọng cảm ơn!

  • Đầu đề do tòa soạn đặt

Nguồn tin: baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây